.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kadencja członka zarządu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.12.2012

W lutym 2006 r. zostałem powołany na 3-letnią kadencję prezesa zarządu spółki z o.o. Mimo upływu kadencji członka zarządu i niepowołania na następną figurowałem w KRS jako prezes do lutego 2011 r. Kto odpowiada za zobowiązania spółki z 2010 r.?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi Kodeks spółek handlowych (w skrócie K.s.h.):

 

„Art. 202. § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

 

§ 2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”.

 

„Mandat członka zarządu spółki akcyjnej jest uprawnieniem do sprawowania funkcji piastuna organu osoby prawnej, natomiast kadencja wyznacza okres pełnienia funkcji w zarządzie” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. akt I CSK 246/06 (Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2007/7-8/124).

 

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce akcyjnej następuje m.in. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji (urzędowania) członka zarządu. Taka regulacja była zawarta w art. 367 § 3 Kodeksu handlowego i z nieznacznymi zmianami została przeniesiona do Kodeksu spółek handlowych.

 

Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie na tle Kodeksu handlowego rodziły się wątpliwości, jak rozumieć pojęcie mandatu, szczególnie w kontekście drugiego określenia dotyczącego czasu sprawowania funkcji członka zarządu, czyli kadencji członka zarządu, skoro bowiem „kadencja” ma oznaczać czas, na jaki określona osoba została powołana do pełnienia funkcji w zarządzie, to mogło powstać wrażenie, że mandat powinien znaczyć co innego.

 

Tych wątpliwości dotyczy uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1997 r., sygn. akt III CZP 28/97 (OSNC 1997, nr 10, poz. 141), w której uznano, że wygaśniecie mandatu członka zarządu nie jest równoznaczne z zakończeniem kadencji tego zarządu. W uzasadnieniu tej uchwały SN podniósł jednak, że należy odróżnić urzędowanie członka zarządu, czyli „bycie piastunem” organu osoby prawnej, od mandatu członka zarządu; mandat przysługuje urzędującemu członkowi zarządu, ale także członkowi zarządu, który już utracił atrybut członka urzędującego. Sąd Najwyższy podkreślił, że tylko urzędujący członek zarządu spełnia funkcje piastuna organu osoby prawnej, jeżeli więc na skutek upływu kadencji członek zarządu utraci prawo do reprezentowania spółki, to do czasu odbycia walnego zgromadzenia zachowuje mandat. Nie uprawnia on jednak do występowania jako piastun organu osoby prawnej (spółki), a służy jedynie przez pewien czas rozliczeniu działalności członka zarządu w spółce za okres sprawowania jego funkcji w zarządzie.

 

Ocena statusu osoby, która utraciła już atrybut urzędującego członka zarządu, a zachowała mandat w znaczeniu przyjętym w uchwale, może być sporna. Trudności z określeniem statusu osoby, której przysługuje mandat, nakazują jednak poszukiwać innego rozwiązania.

 

O wiele prostszym i zgodnym z przepisami Kodeksu handlowego jest rozumienie mandatu jako uprawnienia do sprawowania funkcji piastuna organu osoby prawnej (spółki). Zawsze więc, gdy danej osobie przysługuje mandat, oznacza to, że może ona być uważana za członka zarządu i dokonywać za spółkę wszystkich czynności, do których członka zarządu uprawnia ustawa i statut lub umowa spółki.

 

Czym innym jest natomiast kadencja członka zarządu, która oznacza okres, na jaki osoba zostaje powołana do pełnienia funkcji w zarządzie.

 

Tak pojmowana kadencja członka zarządu i mandat pokrywają się, gdy chodzi o czas sprawowania funkcji członka zarządu spółki, od tej zasady zachodzą jednak liczne wyjątki, np. mandat kończy się wcześniej niż kadencja członka zarządu w razie odwołania członka zarządu, jego rezygnacji lub śmierci.

 

Z art. 369 § 4 K.s.h. oraz art. 202 § 2 K.s.h. wynika, że mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia wspólników lub zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

 

Powołany na określoną kadencję członek zarządu, bez względu na to, jak określono w powołaniu czas pełnienia przez niego funkcji w zarządzie, zachowuje więc mandat do czasu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie zarządu za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka zarządu.

 

Zrozumienie pojęcia mandat i kadencja pozwala na prawidłową ocenę odpowiedzialności za zobowiązania spółki w kontekście czasu pełnienia tej funkcji osobom pełniącym lub które pełniły funkcje członków zarządu.

 

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu wyznacza więc końcowy termin pełnienia funkcji członka zarządu i ponoszenia odpowiedzialności.

 

Na przykład Ordynacja podatkowa wskazuje, że chodzi tylko o zobowiązania z czasu pełnienia funkcji (powstałe lub których termin płatności upłynął).

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje pogląd, że orzekając o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, organ podatkowy jest obowiązany wykazać okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, natomiast ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 629/04, LEX nr 181425; wyrok NSA z dnia 6 marca 2003 r., sygn. akt SA/Bd 85/03, POP 2003/4/93).

 

W praktyce często zdarza się taka sytuacja jak Pana – nowe władze nie zgłaszają zmian (zwłaszcza wykreślenia członków organów spółki) do KRS.

 

Wpis do Rejestru zmian w składzie zarządu ma charakter deklaratoryjny. To znaczy nie tworzy on nowej sytuacji, a jedynie wskazuje, jaka jest ona w danej chwili.

 

Członkiem zarządu zostaje się nie po wpisie do KTS, ale po powołaniu przez uprawniony organ spółki lub w inny sposób. Tak samo ustanie bycia członkiem zarządu następuje z dniem odwołania, a nie z dniem wpisu tego odwołania do KTS. Tak samo jest w przypadku rezygnacji – następuje ona z dniem skutecznego złożenia rezygnacji, a nie z dniem jej wpisu do KRS.

 

W przypadku niepowołania po upływie kadencji dana osoba przestaje być członkiem zarządu z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Nie jest konieczny dodatkowy wpis do KRS.

 

W sytuacji, gdy upłynęła Pana kadencja jako członka zarządu, to w razie braku odmiennych zasad w umowie spółki Pana mandat wygasł z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

 

Jako że nie został Pan powołany do zarządu na następną kadencję, nie może Pan być uznawany za członka zarządu.

 

Wspólnicy powinni dokonać powołania nowego zarządu, a ten zobowiązany byłby do zgłoszenia zmiany w skaldzie zarządu do KRS.

 

Przesłanki orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe (które muszą być spełnione, aby wydanie decyzji przez uprawniony organ, w tym przedmiocie było możliwe):

 

  • upływ termin płatności zobowiązania w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu, pełnomocnika, likwidatora;
  • powstanie zobowiązania w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu, pełnomocnika, likwidatora (zaległości wymienione w art. 52);
  • w całości lub w części bezskuteczna egzekucja z majątku spółki;
  • status spółki w organizacji i brak zarządu( odpowiada pełnomocnik lub wspólnik);
  • zaległości podatkowe których termin płatności upływał w czasie pełnienia obowiązków, w przypadku zaległości wymienionych w art. 52 powstałych w czasie pełnienia obowiązków.

 

W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych spółki, przesłankami odpowiedzialności ustanowionej w art. 299 K.s.h., których ciężar dowodu spoczywa na wierzycielu spółki, jest m.in.: istnienie określonego zobowiązania tej spółki, w czasie, kiedy dana osoba była członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że „odpowiedzialność osoby trzeciej, o której mowa w art. 116 § 2 Ordynacji, nie może być skierowana wobec takiej osoby, która ani faktycznie nie pełniła obowiązków członka zarządu Spółki, ani też nie miała możliwości pełnienia takich obowiązków w okresie, w którym powstały zaległości spółki” (wyrok NSA z dnia 18.11.2005 r., sygn. akt I FSK 257/05).

 

Za takim rozumieniem tego przepisu przemawia zarówno wykładnia literalna (w przepisie jest mowa o pełnieniu przez nich obowiązków, a więc o ich wykonywaniu, działaniu aktywnym, o określonym stanie faktycznym, a nie formalnym wynikającym jedynie z wpisu do rejestru), jak i celowościowa.

 

Negatywne konsekwencje nie mogą dotyczyć członków zarządów, którzy nie mieli wpływu na bieg spraw spółki w czasie powstania zaległości.

 

Niewłaściwe jest interpretowanie przepisu Ordynacji podatkowej oraz art. 299 K.s.h., utożsamiające pojęcie „pełnienie obowiązków” z treścią wpisu do rejestru handlowego i odrzucające możliwość uwzględnienia przy dokonywaniu jego wykładni okoliczności faktycznych, dotyczących możliwości rzeczywistego oddziaływania na sprawy spółki przez osobę tylko formalnie figurującą w rejestrze jako członek zarządu.

 

W orzecznictwie sadowym (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2006 r. sygn. akt II UK 47/06, z dnia 19 sierpnia 2009 r. sygn. akt III UK 14/09, wyrok NSA z dnia 18 listopada 2005 r. sygn. akt I FSK 257/05) przyjmuje się, że odpowiedzialność członka zarządu jako osoby trzeciej nie może dotyczyć sytuacji, gdy tylko biernie piastuje on tę funkcję, ale nie ma żadnego wpływu na bieg spraw spółki w czasie powstawania zaległości.

 

Z poglądów tych nie można wyprowadzić a contrario wniosku, że dopuszczalne jest obciążenie odpowiedzialnością za zaległości spółki osobę, która nie była członkiem zarządu w okresie powstawania zaległości, ale faktycznie działała za spółkę.

 

Jak więc widać, Pana mandat skutecznie wygasł po zatwierdzeniu sprawozdania za 2009 r. Lecz nie stało się to z dniem 01 stycznia 2009. W związku z tym za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia zatwierdzenia sprawozdania był Pan członkiem zarządu. Jeżeli zobowiązania powstały w tym czasie, to ponosi Pan za nie odpowiedzialność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl