Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Język polski w prawie pracy – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 21.06.2010

W artykule omówiono przepisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Uchwalając ustawę o języku polskim, ustawodawca uwzględnił następujące główne przesłanki, wskazując na nie w preambule tego aktu:

 

 • zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury,
 • zważywszy na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była narzędziem wynaradawiania,
 • uznając konieczność ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji,
 • uznając, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko poprzez ochronę języka polskiego,

  uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinność jej obywateli

  uchwalono ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, obowiązującą od dnia 9 maja 2000 r., dotychczas siedmiokrotnie nowelizowaną (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1280).

 

Regulacja zobowiązuje wszystkie organy władzy publicznej oraz inne instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym do ochrony języka polskiego poprzez:

 

 • dbanie o poprawne używanie języka polskiego i doskonalenie sprawności językowej jego użytkowników oraz stwarzanie warunków do właściwego jego rozwoju jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
 • szerzenie wiedzy o języku polskim i jego roli w kulturze oraz przeciwdziałanie wulgaryzacji,
 • upowszechnianie szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałanie ich zanikowi,
 • promocję języka polskiego w świecie oraz wspieranie nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Ustawa nie narusza praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, jak również ustaw o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, w szczególności w zakresie uprawiania kultu i praktyk religijnych, jak również umów międzynarodowych zawieranych przez Rzeczypospolitą Polską.

 

Zasadą jednak jest, że umowy międzynarodowe zawierane przez Polskę powinny mieć polską wersję językową i ta wersja stanowi podstawę wykładni takiej umowy, chyba że w jej treści postanowiono inaczej.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy, język polski jest językiem urzędowym:

 

 1. konstytucyjnych organów państwa;
 2. organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
 3. terenowych organów administracji publicznej;
 4. instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;
 5. organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
 6. organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.

 

Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zasadę używania języka polskiego stosuje się także do składania oświadczeń woli, pism i podań wymienionym wyżej organom i podmiotom, zobowiązanym do ochrony języka polskiego.

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie prawnym z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania w Polsce w chwili zawarcia umowy oraz umowa ma być wykonywana na terytorium RP.

 

W obrocie prawnym bez udziału konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli obrót ten jest wykonywany przez wymienione wyżej podmioty zobowiązane do dbałości o język polski. Pod pojęciem obrotu prawnego ustawodawca rozumie m.in. sporządzanie dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów odrębnych.

 

Obowiązek używania języka polskiego w obrocie prawnym z udziałem konsumentów dotyczy w szczególności:

 

 • nazewnictwa towarów i usług,
 • ofert i warunków gwarancji,
 • faktur, rachunków i pokwitowań,
 • instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług,
 • napisów i informacji w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a także przeznaczonych do odbioru publicznego oraz w środkach transportu publicznego

  – przy czym wskazany obowiązek używania języka polskiego nie wyklucza możliwości równoległego stosowania języka niepolskiego.

 

Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Z zakresu regulacji chroniących język polski wyłączone są:

 

 • nazwy własne,
 • obcojęzyczne dzienniki, czasopisma, książki oraz programy komputerowe, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji,
 • działalność dydaktyczna i naukowa szkól wyższych, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także nauczanie innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi,
 • twórczość naukowa i artystyczna,
 • zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna,
 • znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenie pochodzenia towarów i usług,
 • normy wprowadzane w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.

 

Kontrolę używania języka polskiego w zakresie przewidzianym w art. 7 i art. 7a omawianej ustawy sprawuje stosownie do zakresu swoich zadań:

 

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Inspekcja Handlowa, oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów,
 • Państwowa Inspekcja Pracy.Stan prawny obowiązujący na dzień 21.06.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II + dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Informowanie pracowników

W artykule omówiono obowiązującą od dnia 25 maja 2006 r. ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która reguluje zasady powoływania rad pracowników jak również obowiązki pracodawców w zakresie informowania i prowadzenia konsultacji z przedstawicielami zał

Korupcja w prawie pracy

Artykuł wynika z potrzeby wyjaśnienie słowa „korupcja” , które w bieżącej polityce jest nadużywane i źle rozumiane, co w skutkach powoduje, że czynności negocjacyjne związane z pozyskiwaniem pracowników poczytuje się za naruszające prawo. W artykule omówiono problematykę możliw

O stanowieniu i stosowaniu prawa

W artykule omówiono, na przykładzie ostatniej nowelizacji przepisów urlopowych, problemy związane ze stanowieniem a przede wszystkim stosowaniem prawa, kierując w efekcie wniosek do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań przywracających Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo wydawania wi

Roszczenia związane ze świadectwem pracy

W artykule omówiono zagadnienia związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy, podstawy i zakres tego obowiązku oraz odpowiedzialności za jego niedopełnienie, jak również przedawnienie roszczeń z tym związanych.

Ochrona dóbr osobistych pracownika

W artykule ogólnie omówiono problematykę ochrony dóbr osobistych pracownika w aspekcie metod postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych, przy uwzględnieniu roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z naruszeniem jego praw.

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 1

W artykule omówiono problematykę dotyczącą skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 2

Artykuł stanowi kontynuację problematyki dotyczącej skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 3

Artykuł stanowi kontynuację problematyki dotyczącej skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »