Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda za kierownicą mimo odebranego prawa jazdy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.11.2014

Miałem orzeczony zakaz prowadzenia samochodów na okres 6 miesięcy (za jazdę po piwie). Wsiadłem jednak tydzień temu do samochodu, bo moja ciężarna żona źle się poczuła w pracy i bardzo się o nią martwiłem. Jechałem przez to za szybko i zostałem zatrzymany przez policję. Mam wezwanie na komendę. Czego się mogę spodziewać? Czy mam szansę na jakąś ugodę lub czy grozi mi więzienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż na skutek dopuszczenia się czynu z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń został wobec Pana orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy. Nadto orzeczono wobec Pana karę grzywny. Tydzień temu na skutek przekroczenia prędkości został Pan zatrzymany przez policję.

 

Dopuścił się Pan czynu z art. 244 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 244 przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny lub kary ograniczenia wolności (art. 58 § 3), odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) lub warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66).

 

W mojej ocenie, mając na uwadze, iż popełnione przez Pana przestępstwo było spowodowane pogorszeniem się stanu zdrowia Pana ciężarnej żony, winien Pan walczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest w sytuacji, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Wskazane powyżej przesłanki muszą być ustalone odrębnie, w sposób od siebie niezależny. Ustawa wymaga, aby zarówno wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości był oceniany jako taki, który nie jest znaczny. Stopień zawinienia natomiast podlega ocenie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności decydujących o przypisaniu winy, a więc dojrzałości sprawcy, jego poczytalności, zdolności do rozpoznania bezprawności zachowania, ewentualnych anormalnych sytuacji motywacyjnych. Jest oczywiste, że ustawowe wymaganie, aby stopień winy nie był znaczny, oznacza, że wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest wówczas możliwe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Z treści Pana pytania wynika, iż okoliczności takie nie budzą żadnych wątpliwości. Ustalając tę przesłankę, sąd musi być przekonany, że nie budzi wątpliwości zarówno sam fakt popełnienia przestępstwa, jak i to, że dopuściła się go osoba, wobec której następuje warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne.

 

Przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że Pana postawa jako sprawcy, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie Pan przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnił w przyszłości przestępstwa.

 

Różnica miedzy warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniu się karze polega na tym, iż będzie mógł Pan bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, iż nie jest karany. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a ponadto orzec świadczenie pieniężne.

 

Osobiście zatem uważam, iż najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, z jednoczesnym odwołaniem zgodnym na ustaloną uprzednio karę. W mojej ocenie jest bardzo duża szansa na takie właśnie rozstrzygnięcie.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. akt III KK 145/07, „w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”. Per analogiam sąd może ograniczyć orzeczenie środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt II KK 225/07, zgodnie z którym „nie można pomijać związku między rodzajem pojazdu, który sprawca prowadził w chwili popełnienia czynu, a zakresem orzeczonego przez sąd zakazu. Z zakresu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nie mogą być bowiem wyłączone uprawnienia do prowadzenia pojazdu takiego rodzaju, który sprawca prowadził, dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

„Przesłanką orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nie jest samo naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu, gdyż zaistnienie okoliczności należących do znamion przestępstwa nie może być wystarczającą podstawą orzeczenia środka karnego. To z zachowania sprawcy powinien wynikać wniosek, że lekceważy on zasady ostrożności i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, przez co stwarza zagrożenie w komunikacji” (zob. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt II AKa 250/12).

 

Wskazać należy jednak, że warunkowe umorzenie postępowania karnego wcale nie musi uchronić Pana przed środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznych. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. Innymi słowy to od ustaleń sądu zależy, czy orzeczony będzie wobec Pana środek karny, o którym mowa powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 9 =

»Podobne materiały

Jazda skuterem a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B

Czy mogę jeździć skuterem o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3, jeżeli sąd orzekł wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B?

 

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i spowodowanie kolizji

Dwa miesiące temu jechałem samochodem mojej siostry i spowodowałem kolizję – uszkodziłem pojazd innego kierowcy. Dodam, że nie mam prawa jazdy. W piśmie do siostry towarzystwo ubezpieczeniowe zadało pytanie, czy siostra udostępniła mi pojazd, czy wziąłem go bez jej wiedzy. Nie wiemy, co odpowi

 

Ponowne zatrzymanie pod wpływem alkoholu

Mój brat stracił prawo jazdy w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Otrzymał 3 lata zakazu prowadzenia i zabrano mu prawo jazdy, a po roku ponownie został zatrzymany pod wpływem alkoholu. Co mu grozi i czy da się go ustrzec przed więzieniem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »