.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.08.2010

Prowadziłam samochód w stanie nietrzeźwości. Po badaniu alkomat wykazał 0,3 mg/l, w kolejnych tendencję spadkową – 0,25 mg/l. Czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania? Jestem osobą niekaraną o dobrej opinii i pozycji społecznej. Czy wchodzi w grę warunkowe umorzenie postępowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, wskazać należy, że przedmiotem wykładni w tym przypadku jest art. 66 i następne Kodeksu karnego.

 

Na podstawie art. 336 i 339 K.p.k. wyłączną kompetencję w zakresie warunkowego umorzenia postępowania karnego ma sąd, a nie prokurator. Stanowi to wyraz słusznego założenia, że jedynym organem orzekającym środki reakcji karnoprawnej może być sąd. Przepis będący przedmiotem wykładni rozpoczyna się od sformułowania „sąd może”, co oznacza, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest prawem, a nie obowiązkiem sądu.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Zarówno wina, jak i stopień społecznej szkodliwości winny być oceniane osobno, w sposób niezależny od siebie.

 

Przepis art. 66 K.k. wymaga więc zarówno, aby wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości został oceniony jako nieznaczny. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 1970 r. (opublikowanym w OSNKW 1970, nr 9, poz. 102) stwierdził, że stopień społecznej szkodliwości, który nie jest znaczny, nie jest tożsamy ze stopniem znikomym tej szkodliwości ani ze stopniem, który jest nieznaczny. Oceniając natomiast stopień zawinienia, uwzględnić należy wszystkie okoliczności decydujące o przypisaniu winy, a więc poczytalność sprawcy, jego dojrzałość oraz zdolność rozpoznania bezprawności zachowania. Skoro bowiem przepis wymaga, aby stopień winy nie był znaczny, wyprowadzić z tego można twierdzenie, iż wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość. Warunkowe umorzenie postępowania karnego uzależnione jest również od tego, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Omawiana instytucja ma zastosowanie tylko w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne, którego postawa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Sąd, dokonując oceny postawy sprawcy, bierze pod uwagę zarówno okoliczności, w jakich wszedł on w kolizję z prawem, czy jest to zdarzenie wyłącznie epizodyczne, jak również poddaje analizie cechy charaktery sprawcy, jego wrażliwość. Poprzez warunki osobiste rozumieć należy sytuację materialną, mieszkaniową, rodzinną, środowiskową. Często spotykaną praktyką w przypadku osób pracujących jest występowanie o opinię z miejsca pracy bądź opinię środowiskową.

 

Zgodnie z § 2 omawianego przepisu warunkowe umorzenie postępowania karnego może nastąpić w sprawach o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności (z zastrzeżeniem sytuacji omówionej w § 3, która w przedmiotowej sytuacji nie będzie miała zastawania).

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, iż swoim zachowaniem wypełniła Pani znamiona przestępstwa opisanego w art. 178a § 1 K.k. Będąc w stanie nietrzeźwości, kierowała Pani pojazdem mechanicznym. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że zarówno okoliczności, jak i wina Pani jako sprawcy nie budzą wątpliwości, a więc zaistniała część przesłanek warunkowego umorzenia postępowania karnego. Przesłanka, aby sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne, również w Pani przypadku została spełniona, gdyż jak sama Pani wskazała, nigdy nie była Pani karana, zarówno za przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne. Postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia analizowane są przez sąd indywidualnie w każdej konkretnej sprawie, przy czym są ma na uwadze wszystkie okoliczności mogące stanowić źródło dowodowe w sprawie.

 

Przepis art. 66 § 1 K.k. wymaga również, aby społeczna szkodliwość sprawcy nie była znaczna. Sytuacja, w której się Pani znalazła jest o tyle trudna, że nie ma w społeczeństwie powszechnego przyzwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych, jak i rowerów w stanie nietrzeźwości czy też po użyciu alkoholu. Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie i bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności, w których doszło do popełnienia przestępstwa. Praktyka zna przypadki warunkowego umorzenia postępowania karnego prowadzonego z art. 178a § 1 K.k., którego sprawca, będąc w stanie nietrzeźwości, prowadził pojazd mechaniczny, ale tylko po to, by udzielić pomocy osobie najbliższej.

 

Z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego do sądu występuje prokurator, jeśli mając na uwadze wszystkie zachodzące w sprawie okoliczności, uważa, że są one wystarczające, by doprowadzić do stanu przestrzegania prawa przez podejrzanego. Okolicznością mogącą wpłynąć pozytywnie na takie załatwienie sprawy jest odpowiednia wysokość wnioskowanego przez sprawcę okresu próby, świadczenia pieniężnego oraz okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, uzasadniona charakterem i społeczną szkodliwością czynu zarzucanego podejrzanemu, oraz jego sytuacja materialna.

 

Poniżej pozwolę sobie zaproponować Pani rozwiązanie, które może Pani przedstawić prokuratorowi prowadzącemu sprawę. Mając na uwadze wszystkie obostrzenia i środki związane z instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego, jak również praktykę zachodzącą w sprawach tego rodzaju, powinna Pani wnosić o:

 

  • wyznaczenia na podstawie art. 67 § 1 K.k. okresu próby na okres dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia (krótszy okres próby również może być zaproponowany, choć zazwyczaj spotyka się to z dezaprobatą ze strony organów wymiaru sprawiedliwości, szczególnie przy przestępstwie z art. 178a § 1 K.k.),
  • orzeczenie na podstawie art. 67 § 3 K.k. i art. 39 pkt 7 K.k. świadczenia pieniężnego na określony przez sąd cel społeczny w wysokości odpowiadającej sytuacji materialnej,
  • a także orzeczenie na podstawie art. 67 § 3 K.k. i art. 39 pkt 3 K.k. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 1 roku (zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach na okres od roku do lat 10).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »