Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda bez prawa jazdy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.04.2014

Zdarzyła mi się ostatnio jazda bez prawa jazdy i niestety spowodowałem wypadek. Poszkodowana ze złamanym barkiem i stłuczeniami trafiła na tydzień do szpitala. Odwiedzam ją codziennie i staram się troszczyć o nią. Czy oddanie jakiejś kwoty na pomoc ofiarom wypadków pomoże mi uniknąć kary więzienia? Co jeszcze mogę zrobić, by nie trafić do aresztu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż spowodował Pan wypadek drogowy, w którym została ranna jedna osoba. U pokrzywdzonej stwierdzono złamanie barku i stłuczenia, co wiązało się z koniecznością tygodniowego pobytu w szpitalu. Wypadek spowodował Pan, prowadząc pojazd bez prawa jazdy.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w treści pytania nie wskazuje Pan, czy w przeszłości był Pan karany, czy też nie. Dla niniejszej odpowiedzi przyjmuję, że nie był Pan karany, a prawa jazdy Pan nie posiada, z tego powodu, iż nie ma Pan uprawnień. Mniemam zatem, iż prawo jazdy nie zostało Panu zabrane na mocy orzeczenia sądu. Jazda bez prawa jazdy była więc wyjątkową sytuacją. Niniejsza odpowiedź wskaże także na korzystne dla Pana stanowiska literatury i orzecznictwa.

 

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż do chwili przedstawienia Panu zarzutów nie jest Pan stroną postępowania, a to z kolei powoduje, że nie ma Pan prawa przeglądania akt sprawy. Z chwilą przedstawienia Panu zarzutów będzie miał Pan przymiot strony postępowania karnego. W takiej sytuacji konieczne będzie zapoznanie się z aktami sprawy pod kątem treści opinii biegłego na okoliczność uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Biegły powinien bowiem zakwalifikować uszczerbek jako dłuższy aniżeli 7 dni, bowiem, jak mniemam, złamane kości (bark) są ustabilizowane w gipsie.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Przesłanki, o których mowa w art. 157 § 1 K.k., to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Przyjmuję bowiem dla potrzeb niniejszej odpowiedzi, iż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Przez ciężki uszczerbek na zdrowiu należy rozumieć w szczególności: pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę realnie zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, całkowitą albo znaczną trwałą niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 

Jeżeli zatem mamy do czynienia ze zwykłym złamaniem, nie można mówić o ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Powyższe natomiast powoduje, iż Pana czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Przestępstwo ścigane jest z oskarżenia publicznego. Innymi słowy szpital, przyjmując pokrzywdzoną, zmuszony był zawiadomić policję o wypadku drogowym, chyba że policja przybyła na miejsce zdarzenia.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż przyznaje się Pan do popełniania czynu z art. 177 § 1 K.k. Bardzo dobrze należy ocenić Pana zachowanie po wypadku, bowiem sądy bardzo pozytywnie zapatrują się na sprawców wypadku, którzy otaczają opieką pokrzywdzonych. Zasadne jest zatem w dalszej kolejności otaczanie opieką pokrzywdzonej.

 

Mając na uwadze zagrożenie karą pozbawiania wolności do lat 3, istnieje bardzo duża szansa na zawieszenie kary pozbawiania wolności na okres 2–3 lat. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Jedną z przesłanek zawieszenia kary pozbawiania wolności jest pozytywna prognoza kryminologiczna. Wynika ona z treści art. 69 K.k., zgodnie z którym „sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa”.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż pozytywna prognoza kryminologiczna w odniesieniu do Pana osoby występuje. Wskazuje na to przede wszystkim zachowanie Pana osoby względem pokrzywdzonej, które polegało m.in. na odwiedzaniu kobiety w szpitalu. W chwili obecnej należałoby się skontaktować z pokrzywdzoną i zapytać, czy ma wystarczające środki pieniężne na zakup leków, ewentualną rehabilitację po zakończeniu leczenia. W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem dla Pana będzie świadczenie pieniężne na pokrzywdzoną aniżeli na Fundusz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w literaturze przedmiotu, gdzie wskazuje się, iż „podstawową przesłanką stosowania warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary jest przekonanie sądu, że takie orzeczenie kary jest wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zapobieżenie powrotowi do przestępstwa jest minimalnym zadaniem kary, ale wystarczającym dla oceny, czy można zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary” [A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, tom I: Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, wyd. II).

 

Podobnie wskazuje się w orzecznictwie, m.in.: „przekonanie sądu o tym, że orzeczona kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania będzie wystarczająca dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary ma być oparte przede wszystkim na postawie sprawcy, jego właściwościach i warunkach osobistych, dotychczasowym sposobie życia oraz zachowaniu się po popełnieniu przestępstwa” – zob. wyrok SA w Katowicach z 10 lutego 2000 r., sygn. akt II Aka 5/2000, OSA 2001, z. 1.

 

Reasumując: zasadne jest w chwili obecnej powiadomienie sądu o Pana zachowaniu. Konieczne jest w mojej ocenie złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań pokrzywdzonej na okoliczność Pana zachowania po popełnieniu przestępstwa, a w szczególności na okoliczność odwiedzin w szpitalu. Pana zachowanie wskazuje bowiem na żal z powodu popełnienia przestępstwa. Wydaje się, iż czuje się Pan winny, ale zmierza swym zachowaniem do naprawienia szkody i zadośćuczynienia pokrzywdzonej. Nawet jeżeli w chwili obecnej takie zadośćuczynienie ma jedynie walor duchowy, psychiczny, sąd winien brać go pod uwagę, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Pan stara się w inny sposób niż materialny zadośćuczynić pokrzywdzonej.

 

Korzystny z punktu widzenia Pana interesu jest pogląd wyrażony przez sądy, który to pogląd winien zostać przez Pana podniesiony na rozprawie. Podnieść należy, iż trafnie wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi, że „wiodące znaczenie przy rozstrzyganiu o możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary ma przede wszystkim ocena psychicznego stosunku sprawcy do popełnionego przez niego czynu” (wyrok z 19 czerwca 2001 r., sygn. akt II Aka 90/2001, Prok. i Pr. 2002, z. 4, poz. 23). Na uwagę zasługuje także stanowisko zajęte przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 3 marca 1999 r. (sygn. akt II AKa 14/99, KZS 1999, z. 3, poz. 28): „o braku prognozy przestrzegania przez oskarżonego porządku prawnego świadczy nie tylko, że wykorzystał wiarę pokrzywdzonego w jego uczciwość, ale i ukrywanie się przez kilka lat przed listami gończymi trzech prokuratur i trzech sądów, jak też całkowity brak woli wyrównania szkód wyrządzonych przestępstwami. Nie sama dotychczasowa niekaralność czy dobra opinia, ale i sposób popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po dokonaniu go, a zwłaszcza (stosunek) do wyrządzonych krzywd, stanowią przesłanki decyzji co do warunkowego zawieszenia wykonania kary”.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie istnieje duże prawdopodobieństwo zawieszenia kary pozbawiania wolności, gdyż Pana prognoza kryminologiczna wydaje się pozytywna, a także wykazuje Pan ciągły żal z powodu popełnienia przestępstwa, który przejawia się w trosce o stan zdrowia pokrzywdzonej w wypadku. Zmierza Pan zatem swoim zachowaniem do zadośćuczynienia pokrzywdzonej w inny sposób niż materialny. W mojej ocenie powinien Pan prócz powyższego działania zapytać pokrzywdzonej, czy nie brakuje jej środków pieniężnych na lekarstwa, a także zaproponować możliwość pomocy w codziennych sprawach życia codziennego, jak np. robienie zakupów, wykup lekarstw.

 

Nawet gdyby okazało się, iż jest Pan karany za inne uprzednie czyny, przepisy Kodeksu karnego nie wskazują, jakoby dotychczasowa karalność sprawcy była przeszkodą w zawieszeniu postępowania. Sąd winien jednak ocenić, czy w takiej sytuacji orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wystarczy do osiągnięcia wobec sprawcy celów kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dwa =

»Podobne materiały

Ponowne zatrzymanie pod wpływem alkoholu

Mój brat stracił prawo jazdy w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Otrzymał 3 lata zakazu prowadzenia i zabrano mu prawo jazdy, a po roku ponownie został zatrzymany pod wpływem alkoholu. Co mu grozi i czy da się go ustrzec przed więzieniem?

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i spowodowanie kolizji

Dwa miesiące temu jechałem samochodem mojej siostry i spowodowałem kolizję – uszkodziłem pojazd innego kierowcy. Dodam, że nie mam prawa jazdy. W piśmie do siostry towarzystwo ubezpieczeniowe zadało pytanie, czy siostra udostępniła mi pojazd, czy wziąłem go bez jej wiedzy. Nie wiemy, co odpowi

Kolizja drogowa a brak prawa jazdy

Jadąc ostatnio samochodem, wpadłem w poślizg i uderzyłem w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy. Policja w trakcie oględzin wykryła, że nie posiadam prawa jazdy, za co otrzymałem mandat kredytowy w wysokości 500 zł + 300 zł za spowodowanie kolizji. Stwierdzono, że podczas prowadzenia auta

Jazda za kierownicą mimo odebranego prawa jazdy

Miałem orzeczony zakaz prowadzenia samochodów na okres 6 miesięcy (za jazdę po piwie). Wsiadłem jednak tydzień temu do samochodu, bo moja ciężarna żona źle się poczuła w pracy i bardzo się o nią martwiłem. Jechałem przez to za szybko i zostałem zatrzymany przez policję. Mam wezwanie na komendę. Czeg
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »