Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jawność wynagrodzenia

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 27.11.2013

Informacje o wynagrodzeniu pracowników są co do zasady tajne. Jednak istnieją pewne kategorie zawodów czy pełnionych funkcji publicznych, w przypadku których tajność wynagrodzenia nie jest gwarantowana prawnie. Wprost przeciwnie, istnieją ustawy, które wprost nakazują ujawnianie wysokości wynagrodzenia przez osoby, które sprawują te funkcje.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tajemnica wynagrodzenia chroniona jest przepisami Kodeksu cywilnego1. Informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia pracownika należą bowiem do jego dóbr osobistych, co ugruntowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego2, który stwierdził, że „ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę, może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego”. Oznacza to, że ewentualne ujawnienie wysokości pensji pracownika może nastąpić tylko za jego zgodą.

 

Od tej ogólnej zasady istnieją jednak wyjątki w przypadkach, gdy przepisy powszechnie obowiązujące zobowiązują określone grupy osób do ujawniania wynagrodzenia. I tak, zgodnie z art. 15 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi3 jawne są informacje o wynagrodzeniu oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach m.in.:

 

  1. kierowników (dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych, menadżerów) przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa (lub jednostek samorządu terytorialnego) przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, agencji państwowych, instytutów badawczych, niektórych fundacji;
  2. zastępców kierowników (w szczególności zastępców prezesów i wicedyrektorów), głównych księgowych, członków zarządów i organów nadzorczych oraz likwidatorów podmiotów wymienionych powyżej;
  3. kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym4, o samorządzie powiatowym5 oraz o samorządzie województwa6 jawne są również wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne w samorządach (np. radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządu powiatu czy województwa, skarbników gmin, powiatów i województw). Osoby te składają oświadczenia majątkowe, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ponadto ujawniane są również wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych7 (publikowane w raportach rocznych) oraz wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów publicznych uczelni wyższych8.

 

 

 

 

_____________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lipca 1993 r. (sygn. akt I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2)

3 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)

8 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki