.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie są skutki prawne porzucenia pracy?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 02.04.2012

Jakie będą skutki prawne w sytuacji, gdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, porzuci pracę bez wypowiedzenia umowy? Dodam, że chodzi o pracownika, który poza pracą na etat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki porzucenia pracy określa Kodeks pracy (w skrócie K.p.). Obecnie porzucenie pracy nie powoduje ustania stosunku pracy ani jego wygaśnięcia. Stosunek pracy trwa nadal i powinien być rozwiązany.

 

Najkorzystniejszym w tym przypadku wyjściem dla obu stron jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Jeżeli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty.

 

Natomiast brak zgody pracodawcy na proponowane rozwiązanie umowy nie stanowi ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków wobec pracownika – w konsekwencji nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ani też nie przekształca się samoistnie w wypowiedzenie umowy przez pracownika.

 

Gdy pracownik nie stawia się do pracy, ponieważ podjął pracę w innej firmie albo zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a pracodawca wie o tym od niego samego bądź od innych pracowników, wówczas może potraktować zachowanie pracownika jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające dokonanie przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik nie przychodzi do pracy, a pracodawca nie może nawiązać z nim kontaktu. W takiej sytuacji pracodawca nie może – od razu – jednoznacznie stwierdzić, czy pracownik porzucił pracę, czy nie stawił się do tejże pracy.

 

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

 

Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających powiadomienie pracodawcy o powodzie nieobecności pracownik jest obowiązany niezwłocznie dokonać stosownego powiadomienia.

 

Jeżeli pracownik nie usprawiedliwia swojej nieobecności, po dwóch dniach pracodawca może rozwiązać z nim umowę.

 

Gdy okaże się, że pracownik nie usprawiedliwił swojej nieobecności z powodu szczególnych okoliczności, wówczas po dokonaniu stosownego usprawiedliwienia pracodawca ma obowiązek przywrócić go do pracy.

 

Pracodawca może poczekać na powrót pracownika do pracy i wtedy może:

 

  • rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy,
  • wypowiedzieć umowę o pracę,
  • rozwiązać umowę o pracę na podstawie porozumienia stron,
  • nie rozwiązywać umowy o pracę, ale ukarać pracownika (karą nagany, upomnienia lub karą pieniężną, przy czym kara pieniężna za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika),
  • nie rozwiązywać umowy o pracę i odstąpić od ukarania pracownika.

 

Z powodu porzucenia pracy przez pracownika (traktowanego w tym wypadku jako nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia) przysługuje pracodawcy roszczenie o odszkodowanie (art. 611). Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 612 § 1). Żądanie od pracownika odszkodowania jest niezależne od tego, czy pracodawca poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek porzucenia pracy (traktuje o tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2004 r., III PK 2/05, OSNP 2005/23/372).

 

Zgodnie z Kodeksem pracy:

 

„Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału”.

 

Aby uzyskać pełne odszkodowanie za skutki zaprzestania wykonywania podstawowego obowiązku pracownika, pracodawca może żądać poniesienia przez pracownika odpowiedzialności materialnej za określoną szkodę (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę).

 

Jeśli pracownik umyślnie wyrządza pracodawcy szkodę przez bezprawne zaprzestanie wykonywania pracy, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Wówczas nie ma znaczenia, czy pracownik w ogóle nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy, czyli porzucił pracę, czy też złożył je, powołując pozorną przyczynę. Aby uzyskać odszkodowanie za zaprzestanie wykonywania pracy przez pracownika, pracodawca musi udowodnić, że pracownik zamierzał w ten sposób wyrządzić szkodę lub co najmniej godził się na to, bowiem zaniedbanie obowiązków z winy umyślnej pod postacią zamiaru ewentualnego zachodzi wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość powstania szkody i godzi się na to.

 

W świadectwie pracy znajdzie się zapis o tym, że umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia, a być może nawet ze wskazaniem, iż wskutek ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i porzucenia pracy. Takie świadectwo pracy nie jest dobrą rekomendacją u następnych pracodawców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »