.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie prawa daje Ci patent?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 24.08.2010

Artykuł omawia uprawnienia i pozycję osoby, która uzyskała patent na wynalazek.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienie to uregulowane jest w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (P.w.p.).1

 

Patent jest prawem o charakterze bezwzględnym. Przyznaje on uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania z wynalazku w określony w ustawie sposób z wyłączeniem innych osób. Jest skuteczny przeciwko każdemu naruszycielowi – niezależnie od tego, czy pozostaje on z Tobą w stosunku konkurencji, czy też łączy Cię z nim jakikolwiek stosunek umowny.

 

Ochrona obejmuje zarówno:

 

 1. sam wynalazek;
 2. jeśli patentu udzielono na sposób wytwarzania danego produktu – wszelkie wytwory uzyskane tym sposobem (art. 64 ust. 1 P.w.p.). Domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony w stosunku do nowych wytworów. Jeśli zaś utwór nie jest nowy, to wystarczy (art. 64 ust. 2), iż uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić – mimo podjęcia należytych wysiłków – rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu. Bardzo ułatwia to sytuację dowodową uprawnionego. Jeśli w innym przedsiębiorstwie (B) jest wytwarzany wytwór określonym sposobem i uprawniony (A) podejrzewa, iż jest to ten sam sposób, który opatentował, to wówczas B powinien przedstawić A dowody świadczące, iż sposób ten nie narusza patentu. Oczywiście zwykle oznacza to konieczność ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa B (produkcyjnej, technologicznej);
 3. patent na wynalazek dotyczący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie obejmuje także wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania (art. 65 P.w.p.).

 

Wyłączność

 

Zasadą jest to, iż uprawniony może korzystać z opatentowanego rozwiązania z wyłączeniem innych osób. Artykuł 66 ust. 1 P.w.p. wylicza, jakich aktów korzystania z wynalazku może on zabronić. Zgodnie z tym przepisem uprawniony może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na:

 

 1. w zakresie patentu na wytwór – wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzeniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku;
 2. w zakresie patentu na sposób – stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku jak i używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

 

Czas trwania patentu

 

Paten jest prawem ograniczonym czasowo. Trwa 20 lat od chwili dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 63 ust. 3 P.w.p.). Nie ma znaczenia data pierwszeństwa ani data dokonania wynalazku ani też chwila rozpoczęcia korzystania z wynalazku. Dwudziestoletni okres ochrony dotyczy wszystkich patentów, które pozostawały w mocy w dniu 1 stycznia 2000 r. (z chwilą wejścia w życie Porozumienia TRIPS). Wygaśnięcie patentu powoduje, iż każdy może korzystać z wynalazku i wchodzi on w pełnym zakresie do domeny publicznej. Uprawniony może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu po ustaniu ochrony, ale tylko odnośnie zdarzeń mających miejsce przed ustaniem ochrony (np. odszkodowania). Dodać należy, iż w przypadku produktów leczniczych oraz środków ochrony roślin istnieje możliwość przedłużenia ochrony o 5 lat przez uzyskanie tzw. Dodatkowego Prawa Ochronnego (SPC – Supplementary Protection Certificate).

 

Zakres przedmiotowy patentu

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. By zrozumieć ten przepis, trzeba zobaczyć, jak wygląda opis patentowy – jest on publikowany przez Urząd Patentowy po udzieleniu patentu, jest częścią dokumentu stwierdzającego udzielenie patentu (art. 54 P.w.p.). Zastrzeżenia patentowe składają się z części znamiennej i nieznamiennej:

 

 1. część nieznamienna – określa zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku (np. określony typ urządzenia);
 2. część znamienna – określa w sposób zwięzły i jednoznaczny przez podanie cech technicznych rozwiązania zastrzeganego wynalazku oraz zakres żądanej ochrony patentowej. Powinny być w niej podane te cechy techniczne zastrzegane wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej.

 

W praktyce np.: „urządzenie X, znamienne tym, że… (cecha 1), (cecha 2), (cecha 3).

 

Jednakże, oprócz zastrzeżeń patentowych, w opisie patentowym znajdujemy również szczegółowy opis wynalazku (w odróżnieniu od zastrzeżeń, które mają określać cechy techniczne w sposób krótki, jak najściślejszy i zwięzły) oraz rysunki. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 63 ust. 2 P.w.p. rysunki i opis patentowy pełnią rolę pomocniczą. Jeśli na podstawie zastrzeżeń patentowych nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, jakie dokładnie cechy techniczne obejmuje patent, to wtedy do ustalenia jego zakresu powinniśmy sięgnąć do rysunków i opisu wynalazku.

 

Ważnym zagadnieniem jest tu problem tzw. ekwiwalentów. Dwa środki techniczne są sobie równoważne (ekwiwalentne), gdy służąc osiągnięciu tego samego celu, spełniają te same funkcje techniczne, prowadząc do uzyskania tego samego rezultatu technicznego.2 Można sobie wyobrazić dwa urządzenia: jedno posiadające cechę A, B, C i D, opatentowane, i drugie posiadające cechę A, B, C i zamiast cechy D cechę E. Urządzenia te np. służą do produkcji tego samego wyrobu, a cecha E pełni dokładnie tę samą funkcję techniczną i prowadzi do osiągnięcia tego samego rezultatu co cecha D. Pojawia się wątpliwość, czy drugie z urządzeń narusza wówczas patent, teoretycznie urządzenia nie mają tych samych cech technicznych, w praktyce natomiast efekt techniczny jest ten sam.

 

Ograniczenia patentu

 

 1. Zakaz nadużywania patentu. Zgodnie z art. 68 ust. 1 P.w.p. uprawniony z patentu lub licencji nie może nadużywać swego prawa w szczególności przez uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeśli jest to konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny w społeczeństwie w niedostatecznej ilości lub niedostatecznej jakości lub po nadmiernie wysokich cenach. Nie uważa się za nadużycie patentu uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od jego udzielenia (art. 68 ust. 2). W celu stwierdzenia przez Urząd Patentowy, czy patent nie jest nadużywany, przyznano Urzędowi prawo żądania od uprawnionego wszelkich wyjaśnień dotyczących zakresu korzystania z wynalazku (art. 68 ust. 3). Przepisy te nie naruszają przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (art. 68 ust. 4), tj. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 2.  

 3. Przywilej komunikacyjny (art. 69 ust. 1) – nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze RP czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Celem tego przepisu jest uniemożliwienie zatrzymania (czy wymontowania) produktu chronionego w danym państwie patentem a stanowiącego element środka lokomocji (np. gaźnik samochodu czy odbiornik radiowy) znajdującego się w tym państwie czasowo. Inaczej trudno byłoby sobie wyobrazić np. transport towarów samochodami.
 4.  

 5. Korzystanie z wynalazku dla celów państwowych – w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeśli jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 6.  

 7. Korzystanie z wynalazku dla celów poznawczych – stosowanie dla celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania.
 8.  

 9. Tzw. Bolar Exemption – korzystanie z wynalazku w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, a w szczególności środków produktów leczniczych.
 10.  

 11. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

 

Pozostałe ograniczenia obejmują takie instytucje jak wyczerpanie patentu, prawa używacza uprzedniego i późniejszego, licencję przymusową.

 

 

 

 

----------------

 1. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.
 2. Por. Szajkowski A.: Wynalazek patentowalny, ZPW 1973, nr 2, s. 23; Słomski M.: Wybrane zagadnienia z teorii zastrzeżeń patentowych, ZNAGH 1973, nr 400, zesz. specjalny nr 47, s. 93 i n.; M. Słomski, A. Różkiewicz, J. Włodarczyk: Zagadnienia ekwiwalentności i alternatywy w konstrukcji zastrzeżeń patentowych, ZNAGH 1973, nr 400, zesz. specjalny nr 47, s. 109 i n.


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.08.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 - X =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl