Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie kwoty ująć w PIT-39?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.04.2016

W 2008 r. zmarła moja żona. Synowie w tymże roku zrzekli się spadku na moją rzecz. W 2013 r. sprzedałem mieszkanie. Złożyłem PIT-36, uwzględniając ulgę meldunkową. Kupiłem później kawalerkę za mniejszą kwotę. Jakie kwoty mam ująć w związku z tym w PIT-39, czy zapłacę podatek?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zobowiązanie podatkowe nie powstaje m.in.., gdy dany przychód nie jest przychodem, który mieści się w podlegających opodatkowaniu źródłach przychód z m.in. odpłatnego zbycia nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości). Jest tam m.in. gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, stwierdzenie nabycia spadku nie wpływa ani na wielkość nabycia ani na datę nabycia. Gdy w wyniku działu spadku nie otrzymuje się udziału większego niż udział w spadku, nie dochodzi w tym momencie do nabycia jednak niekiedy uważa się, że część otrzymana ponad udział nabyta jest w momencie dokonania działu spadku: „Przy zniesieniu współwłasności nieruchomości nabytej w drodze spadku, które spowodowało uzyskanie udziału przekraczającego udział nabyty w spadku, momentem nabycia nieruchomości w części nabytej w drodze zniesienia współwłasności jest data zniesienia współwłasności” (pismo z dnia 6 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach – sygnatura: IBPBII/2/415-68/08/JG). Tak np. wskazał również w wyroku z dnia 22 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 433/10): „zdaniem Sądu, w takiej sytuacji należy przyjąć, że momentem nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., w części obejmującej udział spadkowy będzie moment nabycia spadku, w pozostałym zaś zakresie – moment działu spadku”. Innymi słowy część otrzymana ponad udział w spadku, według większości organów podatkowych, nabyta jest w momencie dokonania działu spadku. Istnieją w tym zakresie również zdania przeciwne, dlatego sprawa nie jest tak prosta, gdy włączymy w nią działa spadku, w którego drodze „nabywa się” ponad udział w spadku. W opisanej sytuacji to data nabycia decydować będzie bowiem o możliwych do zastosowania ulgach.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. działek), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku obowiązywało zwolnienie zwane ulgą meldunkową, tj. zwolnienie, które zwalniało od podatku przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

    – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (z zastrzeżeniami).

 

Wracając zatem do problemu daty nabycia w części „otrzymanej” w wyniku działu spadku, w najnowszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2872/12) przeczytać możemy: „Tak więc co do zasady, dział spadku i zniesienie wspólności majątku spadkowego jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w ich wyniku podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Zdaniem NSA taka sytuacja występuje w rozpatrywanej sprawie i sąd pierwszej instancji zasadnie uznał, że skarżąca sporną nieruchomość nabyła na podstawie różnych tytułów prawnych – w 1989 r. i 2002 r. nabyła w drodze dziedziczenia określone udziały w nieruchomości, natomiast w 2010 r. nabyła udział w nieruchomości, w części ponad dotychczas posiadane udziały”.

 

Na bazie powyższego skonstatować można zatem, że w 2009 roku nabył Pan od każdego z synów udziały odpowiadające 1/6 nieruchomości (czyli w sumie 2/6) i w tym zakresie przychód (czyli 2/6) podlegał opodatkowaniu zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2009 roku. W pozostałym zakresie obowiązywały wcześniejsze reguły. Podatek dochodowy rozliczany w PIT-39 wyniesie więc tu 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (będą to w Pana sytuacji 2/6 wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie, pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości, nabytych w drodze spadku czy też w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 

Dla tej części przychodu zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwe jest więc w pewnym zakresie uniknięcie podatku. Wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wydatkowanie zatem 2/6 z kwoty na cel określony w art. 21 ust. 25 ustawy, czyli m.in. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem; nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – uprawnia do skorzystania z ulgi.

 

W praktyce problemem może być przekonanie organu do uznania za wydatek z 2/6 całości wydatkowanej na nabycie nowego mieszkania, co uprawniałoby do zwolnienia w całości (podatek dochodowy do zapłaty by nie powstał). Organy niekiedy uznają w takich sytuacjach, że tylko 2/6 z wydanej kwoty są wydatkiem zgodnym ze zwolnieniem (proporcjonalnie więc do kwoty przychodu), co powoduje, że uznaje się, że wydatkowano tylko części przychodu na cel mieszkaniowy i od, w pewnym sensie, różnicy pomiędzy 2/6 z ceny sprzedaży a 2/6 z ceny zakupu należy zapłacić podatek 19%, chyba że poniesiono i inne wydatki na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kara umowna za nieterminowe wykonanie robót a podatek

Czy kara umowna za nieterminowe wykonanie robót naliczona przez spółkę z o.o. wykonawcy robót inwestycyjnych, a następnie potrącona z zobowiązania wobec tego wykonawcy robót (czyli „skompensowana”): a. podlega zawsze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod datą zapłaty, czy też b. zmniejsza wartość początkową (koszty) budowanego środka trwałego?

Sprzedaż zakupionego mieszkania - ile wyniesie podstawa opodatkowania?

W 2008 r. zakupiłem mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Przeniesienie własności (akt notarialny) nastąpiło w sierpniu 2009 r. Cena mieskania to 150 tys. zł, ale wraz z odsetkami muszę oddać bankowi 170 tys. zł. Mieszkanie obecnie chcę sprzedać za 200 tys. zł. Ile wyniesie podstawa mojego opodatkowania?

Zmiana wartości budynku po amortyzacji

Przyjąłem budynek wyceniony wg stawek urzędowych, a po amortyzacji poprosiłem o wycenę biegłego rzeczoznawcę. Czy mogę zmienić teraz wartość budynku oraz wartość amortyzacji?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »