Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie informacje o niepełnosprawnym pracowniku może ujawnić pracodawca?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.12.2016

Czy pracodawca, zatrudniając niepełnosprawnego pracownika, ma prawo zataić przed współpracownikami tej osoby powód niepełnosprawności – nawet jeśli miałoby to zagrażać bezpieczeństwu innych osób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa wyżej, także:

 

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

 

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

 

Pracodawca może żądać od pracownika jedynie danych, których żądanie jest dozwolone przez przepisy prawa, w tym także informacji o stopniu niepełnosprawności. Jednakże powody owej niepełnosprawności nie należą już do kwestii danych wymienionych wyżej.

 

Tym bardziej pracodawca nie ma prawa ujawniać danych dotyczących pracownika innym pracownikom. Pracodawca jako administrator danych osobowych nie ma prawa do ujawniania informacji o pracowniku bez jego zgody, nawet jeśli to ujawnienie ma mieć jedynie formę potwierdzenia danych.

 

Dokumentacja pracownicza prowadzona przez pracodawcę stanowi zbiór danych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.; dalej „u.o.d.o.”), którego administratorem jest pracodawca. W konsekwencji to właśnie pracodawca jako administrator danych decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Co istotne, na gruncie przepisów u.o.d.o. przetwarzanie danych to nie tylko ich zbieranie i utrwalanie, ale m.in. właśnie także udostępnianie. Podstawowe warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zostały sformułowane w art. 23 u.o.d.o.

 

Na mocy tego przepisu przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Wobec powyższego jednoznaczne jest, iż pracodawca nie może udostępnić informacji osobom trzecim, w tym firmom windykacyjnym czy też bankom, bez wyraźnej zgody pracownika. Pracodawca jako administrator danych osobowych nie ma prawa do ujawniania informacji o pracowniku bez jego zgody, nawet jeśli to ujawnienie ma mieć jedynie formę potwierdzenia danych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 0 =

»Podobne materiały

Pozorność zatrudnienia a skutki podatkowe

Mam problem, jak postąpić, gdy ZUS wydał decyzję o pozorności zatrudnienia pracownika. Wynagrodzenie było moim kosztem uzyskania przychodu. Po zakończeniu roku wystawiony został PIT-11 i pracownik rozliczył przychód w zeznaniu rocznym. Jak mam teraz postąpić, aby sprawę zakończyć? Wiem, że ja powinn

 

Zatrudnienie żony przez męża

Mój mąż jest właścicielem nieruchomości, która przynosi dochód z wynajmu lokali. Ja natomiast zajmuję się wszelkimi kwestiami związanymi z kosztami, podatkami itp. związanymi z nieruchomością. Czy mogę być więc zatrudniona przez męża, tak by przepracowane lata liczyły mi się do stażu pracy?

 

Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela

Pracuję w szkole, w której pracownikowi (nauczycielowi oraz pracownikowi administracji i obsługi) przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat. Cytuję: „Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje: a) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następując

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »