Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakich formalności należy dopełnić w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.11.2014

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność jednoosobowo lub w ramach spółki cywilnej, na których skupimy się w niniejszym artykule, zawsze będzie to CEIDG.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek taki można złożyć przez Internet, wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie CEIDG lub w dowolnym urzędzie gminy (zarówno osobiście, jak i przesyłając listem poleconym). W przypadku gdy wpisu dokonujemy przez Internet, w pełni skuteczny będzie on tylko jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP, bądź podpis elektroniczny. Jeżeli nie posiadamy żadnego z tych instrumentów, wniosek złożony elektronicznie należy potwierdzić osobiście w najbliższym urzędzie gminy w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia.

 

Formularz CEIDG-1

 

Niezależnie od tego, jaki sposób zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG zostanie wybrany przez przedsiębiorcę, musi on wypełnić urzędowy formularz CEIDG-1. Należy w nim zamieścić w szczególności:

 

 1. dane personalne, w tym adres zamieszkania i adres zameldowania;
 2. numer dokumentu tożsamości;
 3. numer PESEL oraz NIP i REGON, jeżeli przedsiębiorca je posiada;
 4. firmę pod jaką działalność gospodarcza będzie wykonywana, a więc imię i nazwisko uzupełnione o ewentualny przedrostek lub przyrostek wybrany dowolnie, jednak odróżniający firmę przedsiębiorcy od firm innych przedsiębiorców, prowadzących działalność na tym samym rynku (firma nie może także wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, czy źródeł zaopatrzenia);
 5. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz ewentualnie adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności;
 6. adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 7. zakres działalności według klasyfikacji PKD 2007.

 

Zgodnie z tzw. „zasadą jednego okienka” wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 

 1. wnioskiem o nadanie numerów NIP i REGON;
 2. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 3. zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (jeżeli przedsiębiorca był do tej pory ubezpieczony w KRUS).

 

Koncesje i zezwolenia

 

Co do zasady wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce jest wolne, jednak niektóre jej rodzaje można wykonywać tylko po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. Wymagany może być też wpis do odpowiedniego rejestru. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowe zezwolenie lub wpis do rejestru potrzebne będzie w szczególności do:

 

 • sprzedaży alkoholu – zezwolenia w tym przypadku wydają wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w przypadku sprzedaży detalicznej) albo marszałek województwa lub minister gospodarki (w przypadku sprzedaży hurtowej);
 • prowadzenia działalności jako organizator lub pośrednik turystyczny – konieczny jest wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez właściwego marszałka województwa;
 • prowadzenia agencji pośrednictwa pracy – konieczny jest wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego w imieniu marszałków województw przez wojewódzkie urzędy pracy;
 • sprzedaży paliw – wymagana jest koncesja na obrót paliwami przyznawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Rachunek bankowy

 

Posiadanie rachunku bankowego nie jest wymagane do rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak w większości przypadków wymagane jest do dokonywania rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym. Ponadto dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

 

W większości przypadków nie obejdzie się więc bez założenia rachunku bankowego, jednakże zaznaczyć należy, że nie istnieją przepisy, które nakładałyby na przedsiębiorców obowiązek posiadania oferowanych przez banki rachunków dedykowanych do prowadzenia działalności, tzw. „kont firmowych”. Może być to standardowe konto osobiste.

 

VAT-R

 

W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT, ma obowiązek złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację VAT-R. Możliwe jest jej dołączenie do wniosku CEIDG-1 składanego przez Internet, jednak na chwilę obecną tylko w przypadku, gdy wniosek jest uwierzytelniony przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeżeli przedsiębiorca takiego podpisu nie posiada, zmuszony jest złożyć wniosek osobiście lub przesłać listem poleconym.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem - dziewięć =

 

»Podobne materiały

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

Artykuł omawia główne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Niemczech, w tym formy prawne takiej działalności.

 

Informacje z ewidencji działalności gospodarczej

Informacje o przedsiębiorcach zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej udostępniane są na stronie internetowej CEIDG. Z uwzględnieniem pewnych wyjątków dane przedsiębiorców są jawne, dostęp do nich nie jest ograniczony podmiotowo.

 

Bezrobotny a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez starostów powiatowych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy są jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Jednak aby liczyć na otrzymanie takiej dotacji, trzeba spełnić szereg warunków.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »