Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki jest charakter zarządu spółki z o.o.?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.04.2016

Zarząd spółki z o.o. jest organem, którego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Może składać się z jednego lub większej ilości członków i jest co do zasady powoływany przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powołanie zarządu w spółce z o.o.

 

Zarząd spółki z o.o. jest organem o charakterze wykonawczym. Jego rolą jest, zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych1, prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie na zewnątrz. Organ ten składa się z jednego albo większej liczby członków, których powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników (umowa spółki może wskazywać inny podmiot uprawniony do powołania zarządu). Do zarządu spółki z o.o. mogą być powołane osoby zarówno spośród wspólników lub spoza ich grona.

 

Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki, a jego prawa do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

 

Długość kadencji zarządu, wygaśnięcie mandatu

 

Zgodnie z art. 202 K.s.h., jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

 

Zgodnie z art. 203 § 1 K.s.h. członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

 

Sposób reprezentacji

 

Zgodnie z art. 205 § 1 K.s.h., jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być natomiast dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

 

Zasady powyższe nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

 

Zgodnie z art. 109(1) Kodeksu cywilnego2 prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Może być ona udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie, przy czym kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. Prokury nie można co do zasady ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

 

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, ale odwołać prokurę może każdy członek zarządu. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Uchwała powinna być opatrzona bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP i jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej. Wniosek o wpis do rejestru składany jest w takim przypadku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Prawa członków zarządu w zarządzie wieloosobowym

 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy i umowa spółki nie stanowi inaczej, stosuje się zasadę, zgodnie z którą każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

 

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

 

Sprzeczność interesów

 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

 

Umowa między spółką a członkiem zarządu

 

Zgodnie z art. 210 § 1 K.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwała o powołaniu pełnomocnika powołanego w celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 

W przypadku gdy wspólnik, który jest jedynym wspólnikiem spółki, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 

Działalność konkurencyjna

 

Zgodnie z art. 211 § 1 K.s.h. członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody na podjęcie takiej działalności udziela organ uprawniony do powołania zarządu.

 

Funkcje członków zarządu spółki z o.o. w postępowaniu likwidacyjnym

 

Zgodnie z art. 276 § 1 K.s.h. członkowie zarządu są likwidatorami spółki w przypadku zaistnienia przesłanek do rozwiązania spółki z o.o., chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Likwidatorów spoza zarządu spółki z o.o. może ustanowić też sąd.

 

Zadaniami członków zarządu (likwidatorów) w toku likwidacji jest w szczególności zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą oni wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników.

 

W granicach swoich kompetencji likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.

 

Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni wykonać powyższe czynności bez zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników.

 

 

 

 

_____________________________

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.04.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - X =

 

»Podobne materiały

Spółka z o.o. w Polsce wcale nie taka bezpieczna dla członków zarządu

Wśród uczestników obrotu gospodarczego panuje przekonanie, iż jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, nie narażając się jednocześnie na ryzyko odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym, wystarczy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zostać jej prezesem (czy innym członkie

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

Artykuł omawia kwestie związane z zakresem i warunkami odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania zarządzanej przez nich spółki.

 

Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuł omawia warunki skutecznego zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz konsekwencje tego typu transkacji.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »