.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki charakter ma umowa na wydanie gry komputerowej i wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie?

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 14.10.2009

Nasza firma zajmuje się wydawaniem książek. Trafiła nam się okazja zostania wydawcą gry komputerowej. Zgłosili się do nas jej autorzy – osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, którzy grę wymyślili i zaprogramowali. Czy zatem grę powinniśmy potraktować tak jak wydanie książki na podstawie zawartej z autorem umowy, zgodnie z którą przez określony czas możemy eksploatować utwór w określony sposób i z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie? Czy gra komputerowa stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym wypłacane honoraria są wynagrodzeniem objętym 50% kosztami uzyskania (dla autorów), a dla nas stanowią w całości koszty uzyskania przychodu? A może jednak w tym przypadku autorzy sprzedają nam licencję, a ta podlega amortyzacji a nie bezpośredniemu zaliczeniu w koszty. Ale czy osoby fizyczne mogą udzielać licencji? A jeśli tak, to czym jest wtedy wypłacane im wynagrodzenie i jak jest opodatkowane? PIT? PCC? W założeniu autorzy otrzymują bezzwrotną zaliczkę, a następnie okresowe wynagrodzenia zależne od zysku ze sprzedaży gry.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaki charakter ma umowa na wydanie gry komputerowej i wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie?

Charakter prawny umowy na wydanie gry komputerowej

W mojej ocenie jak najbardziej nabywają państwo autorskie prawa majątkowe do utworu. Stosownie do postanowień art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Niewątpliwie zatem przedmiotowa gra komputerowa stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

 

Co do zasady, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione, przy czym umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

 

Stosownie do art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa (licencyjna) zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Kwalifikacja przychodów i sposób ich opodatkowania - wydanie gry komputerowej

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż przychody z tytułu korzystania z praw autorskich mogą być osiągane w ramach kilku źródeł, tj. z praw majątkowych, ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej lub też z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli twórcy nie wymyślili i nie zaprogramowali gry w ramach umowy o pracę z jakąś firmą, nie prowadzą w tym zakresie działalności gospodarczej, czy też nie tworzą takich utworów na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło etc., wówczas zbywcy osiągną przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za przychody z praw majątkowych uważa się m.in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z tego tytułu przysługiwać im będą 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Odpłatne zbycie praw majątkowych

Warto tu wspomnieć o brzmieniu art. 19 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Jeżeli zaś wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Świadczenia wypłacane na rzecz zbywców z tytułu autorskich praw majątkowych

Wszelkie świadczenia wypłacane na rzecz zbywców z tytułu autorskich praw majątkowych, a zatem bezzwrotna zaliczka jak i okresowe wynagrodzenia zależne od zysku ze sprzedaży gry, będą kwalifikowane po stronie twórców – zbywców jako przychody z praw majątkowych. Państwo, jako podmiot wypłacający przedmiotowe świadczenia, zobowiązani będą stosownie do art. 41 ustawy o PIT do poboru zaliczki na podatek, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów (50%) oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, czyli 18%. Zaliczkę tę należy zmniejszyć dodatkowo o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Kwoty pobranych zaliczek na podatek należy wpłacić w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

 

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

 

Z kolej w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu (PIT-8B).

Amortyzacja licencji i sposób zaliczania wynagrodzeń twórców w koszty

Nabyte licencje podlegać będą amortyzacji stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, jeżeli przewidywany okres ich używania będzie dłuższy niż rok, wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

 

Generalnie za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze kupna – cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Stosownie jednak do art. 22g ust. 18 ustawy o PIT wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę – przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

 

A zatem za wartość początkową nabytej licencji należy uznać kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Koszty związane z późniejszymi wypłatami uzależnionymi od wysokości przychodów z licencji nie będą powiększały wartości amortyzacyjnej nabytej wartości niematerialnej, lecz będą w całości przez Państwo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Do wartości amortyzacyjnej można wliczyć tylko koszty poniesione do dnia przekazania wartości niematerialnej do używania (czyli momentu jej ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), czyli np. początkowe bezzwrotne zaliczki.

 

Zgodnie z art. 22 m ust. 1 pkt. 1 ustawy o PIT, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące. Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Opodatkowanie PCC

 

Jeśli zawrą Państwo umowę z twórcami gry, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem jej przedmiotem nie jest sprzedaż praw majątkowych (co do zasady podlegająca opodatkowaniu), a jedynie ich udostępnienie.

 

Na koniec dodam jeszcze, że przedmiotowe świadczenia wynikające z zawartej umowy nie będą podlegały oskładkowaniu składkami ZUS, bowiem nie są one objęte zakresem przedmiotowym obowiązkowego ubezpieczenia społecznego określonego w art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Podobnie ze składkami zdrowotnymi – świadczenie nie jest objęte zakresem przedmiotowym obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego określonego w art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton