.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki będzie podatek od nieruchomości - domu seniora?

Autor: Piotr Geliński • Opublikowane: 16.06.2016

Budynek wybudowany na potrzeby prowadzenia prywatnego domu seniora, powierzchnia ok. 1400 m2. 3/4 budynku na cele mieszkaniowe, reszta to stołówka kaplica, biura. Klasyfikacja budynku jako mieszkalny. Dom prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. Nie jest żadna część nieruchomości związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Jaki będzie podatek od nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niniejszej sprawie kluczowe są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy „użyte w ustawie określenia oznaczają: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych”.

 

Powyższa definicja jest istotna, gdyż dawałaby możliwość wyłączenia budynków mieszkalnych z kategorii budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To z kolei jest ważne, ponieważ budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są opodatkowane najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

 

Niestety, jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, „rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

 

Zatem w świetle lit. b) powyżej, pomimo że budynki mieszkalne co do zasady nie zaliczają się do kategorii budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to w zakresie stawki podatku budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zostały z nimi zrównane, a więc są opodatkowane najwyższymi stawkami podatku. Jednocześnie w powyższym katalogu przedmiotów opodatkowania nie znajdujemy podstawy do zastosowania stawek obniżonych.

 

W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że fakt zamieszkiwania w budynku pensjonariuszy nie sprawia, iż budynek ten należy opodatkować stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Zajęcie tego budynku pod działalność gospodarczą skutkuje bowiem opodatkowaniem go według wyższej stawki podatku. Tak uznał w prawomocnym wyroku z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1/12).

 

Z drugiej strony można podnosić, że za budynek mieszkalny można uznać tylko taki budynek, w którym osoba go zamieszkująca realizuje swoje podstawowe potrzeby mieszkaniowe. Funkcję taką spełniają domy opieki, czyli jednostki świadczące swoim pensjonariuszom, zwanym mieszkańcami domu, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Pensjonariuszami są przy tym osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym rodzina nie chce czy nie jest w stanie zapewnić takiej opieki. Domy opieki są więc miejscem stałego lub czasowego zamieszkania dla osób tam przebywających. Przyjęcie takiej koncepcji może jednak narażać na spór z lokalnym organem podatkowym.

 

Należałoby przy tym jeszcze przeanalizować lokalne przepisy (uchwały) obowiązujące na terenie danej gminy. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe (art. 7 ust. 3 wskazanej ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »