Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki będzie podział wspólnego domu przy rozwodzie?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.10.2019

Po 14 latach małżeństwa postanowiliśmy z żoną się rozwieść. Mamy wspólny dom, na który razem zaciągnęliśmy kredyt. Aby nadpłacić kredyt i przeprowadzić gruntowny remont nabytego domu, sprzedałem swoją własność (darowiznę po dziadkach) – tzn. dwie nieruchomości o wartości ok. 270 tys. zł. Oczywiście mam na to akty notarialne i dokumenty bankowe. Do spłaty zostało ok. 200 tys. zł. Jeśli sąd po rozwodzie uzna, że żona z dzieckiem pozostaną w domu (zaznaczam, że ciągle jest spłacany kredyt), czy przysługiwać mi będzie jakaś rekompensata za wpłacony udział? Albo jeśli ja zostanę w domu, to jaką kwotę będę musiał zapłacić żonie? Czy może lepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż domu? Jak wyglądałby wtedy podział domu – byłby równy czy nierówny? Dodam, że żona odziedziczyła mieszkanie po swoich rodzicach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą rozwiązania małżeństwa powstaje wspólność ułamkowa majątku małżeńskiego, co do zasady każdy z małżonków ma 1/2 wartości majątku. Od nich zależy, czy majątek podzielą, czy też będą w tej współwłasności ułamkowej trwać.

 

Jeśli małżonkowie zdecydują się na podział, mogą to zrobić sami poprzez umowę notarialną lub poprzez postępowanie sądowe o podział majątku dorobkowego. Co do zasady, reguły obu podziałów są takie same, tyle że bez udziału sądu będzie się można dogadać w dowolny sposób, a w przypadku postępowania sądowego sąd będzie musiał stosować przepisy prawa.

 

Poruszył Pan w zapytaniu dwie kwestie: kredyt oraz nakłady z Pana majątku osobistego. Zacznę od sprawy kredytu, zakładam, że na nieruchomości jest ustanowiona z tego tytułu hipoteka. Wyjaśnię zatem, że hipoteka „przejdzie” wraz z nieruchomością na tę osobą, która stanie się w wyniku podziału jedynym właścicielem nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 1 ustawy o hipotece – w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2000 r. (II CKN 611/99) przesądziło, iż przydzielając jednemu z uczestników w sprawie o podział majątku wspólnego nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd ustala wartość tego składnika majątkowego przy uwzględnieniu obciążenia hipotecznego. Krótko mówiąc, wartość nieruchomości pomniejsza o wartość hipoteki.

 

Zacytuję poniżej jeszcze jedno postanowienie Sądu Najwyższego celem zobrazowania Panu sytuacji. Jednym słowem ten, kto otrzyma nieruchomość, będzie miał pomniejszoną jej wartość o wysokość pozostałego do spłaty kredytu, a tym samym o połowę tego kredytu zmniejszy się należna drugiemu małżonkowi spłata jego udziału. Kredyt zatem ma znaczenie dla wysokości spłaty, należy go po prostu odliczyć.

 

A oto wspomniane orzeczenie: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009 r. (III CZP 103/09):

 

„1. Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenia zmieniające rzeczywistą wartość tych składników w szczególności obciążenia o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką. Wartość tych obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczaniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

2. Spłata długu hipotecznego uwzględnionego przy ustalaniu wartości nieruchomości przez zmniejszenie jej wartości, dokonana z osobistego majątku przez małżonka, któremu przypadła ona w wyniku podziału, nie rodzi roszczenia wobec drugiego małżonka, mimo że dług zabezpieczony hipoteką obciążał oboje małżonków.

3. Bank może być zainteresowany postępowaniem o podział majątku wspólnego byłych małżonków, w skład którego wchodzi prawo własności nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą jego wierzytelność. Z punktu widzenia interesu banku nie jest bowiem bez znaczenia sposób podziału nieruchomości zastosowany przez sąd, tzn. to, czy sąd przyzna nieruchomość jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego, czy też nieruchomość zostanie sprzedana w drodze licytacji publicznej stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1066 w zw. z art. 1071 K.p.c. w zw. z art. 212 § 2 K.c.). Bank jest zatem zainteresowanym w rozumieniu art. 510 K.p.c. wówczas, gdy sąd uzna, iż najwłaściwszym sposobem zniesienia współwłasności jest sprzedaż licytacyjna nieruchomości. W takiej sytuacji sąd powinien wezwać wierzyciela hipotecznego do udziału w sprawie (art. 510 § 2 K.p.c.). W zależności od stanowiska banku sąd może jednak przyznać nieruchomość jednemu z byłych małżonków, jeżeli bank zgodzi się na zmianę umowy kredytowej i zwolnienie z długu drugiego małżonka lub w razie braku takiej zgody dokonać sprzedaży licytacyjnej nieruchomości.”

 

Jeśli zaś chodzi o kwestię sprzedaży Pana majątku osobistego i przeznaczenie pieniędzy (270 tys. zł) na zakup wspólnej nieruchomości, to może Pan żądać uwzględnienia tego nakładu w podziale majątku. Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Konieczny będzie Pana wniosek o rozliczenie nakładów i oczywiście udowodnienie przed sądem tych nakładów (wspomina Pan, że ma stosownego dokumenty).

 

Rozliczenia nakładów mniej więcej dokonuje się w ten sposób, że ich wartość sąd odejmuje od wartości majątku wspólnego podlegającego podziałowi, np. 30% środków na dom pochodziło z Pana majątku osobistego, nieruchomość jest majątkiem wspólnym, a więc sąd ustali, że dom należy się Panu, przy czym od jego wartości odejmuje 30% i dopiero resztę wartości podzieli pomiędzy Pana a żonę. Takie stanowisko zajął np. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 marca 2002 r., IV CKN 38/01, które cytuję:

 

„W sytuacji, gdy nakłady pochodzące z majątku wspólnego zostały poczynione na budowę domu na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z małżonków wartość tych nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych. Te zasady rozliczenia mają zastosowanie do spłaty kredytu, który został przeznaczony na budowę, rozbudowę lub remont domu postawionego na gruncie należącym do jednego z małżonków. Do sporów o własność w rozumieniu art. 618 § 1 K.p.c. należy żądanie stwierdzenia, że jeden ze współwłaścicieli nabył rzecz wspólną na własność przez zasiedzenie. Żądanie takie należy zgłosić w postępowaniu o zniesienie współwłasności i to pod rygorem art. 613 § 3 K.p.c.”.

 

Art 212 § 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych. Nigdy jednak nie spotkałam się z przypadkiem, aby sąd wydłużył spłatę aż do 10 lat, zwykle jest to 2-3 lata przy nieruchomościach, ale wszystko zależy od dochodów osoby zobowiązanej do zapłaty i jej realnych możliwości spłaty oraz trochę od praktyki w danym sądzie.

 

Mieszkanie odziedziczone przez żonę stanowi jej majątek osobisty i nie podlega podziałowi.

 

Oczywiście możecie też Państwo sprzedać nieruchomość i podzielić się pieniędzmi, ale w mojej ocenie chyba szkoda jednak podejmować tak drastyczne środki, lepiej aby jedno z małżonków otrzymało nieruchomość na własność i spłaciło drugiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus pięć =

»Podobne materiały

Spłata męża po rozwodzie - mieszkanie z kredytem hipotecznym

Moja córka jest tuż po rozwodzie. Z mężem miała mieszkanie, dług hipoteczny wynosi 80 tys. zł. Były mąż powiedział, że córka musi go spłacić kwotą 75 tys. zł. Czy ma rację? Bardzo nas martwi ta kwestia.

 

Przepisanie mieszkania w kredycie na żonę przed rozwodem

Mam pytanie odnośnie przepisania mieszkania w kredycie hipotecznym. Rozwodzę się z żoną i chcemy przed rozwodem przepisać mieszkanie na moją żonę wraz z kredytem. Oboje się na taki warunek zgadzamy. Mieszkanie jest w kredycie hipotecznym na nas oboje. Jak mogę się zabezpieczyć w akcie notarialn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »