.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaką spółkę założyć – czy sp. z o.o. to dobry wybór?

Autor: Marek Gola

Kupiłem działkę rolną, obecnie podzieliłem ją na mniejsze działki. Mam zamiar z kolegą wybudować na nich domy i sprzedać je w stanie zamkniętym. Kolega wniesie kapitał na ich wybudowanie. Jaką spółkę założyć dla tego przedsięwzięcia? Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym rozwiązaniem? W przyszłości chcemy prowadzić następne takie inwestycje w przyszłości. Obecnie mamy własne działalności i jesteśmy płatnikami VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na zadane przez Pana pytanie, wskazać należy, że obowiązujący Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. zawiera przepisy regulujące ustrój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych. Ustawa umożliwia wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości gruntowych, zarówno w odniesieniu do spółek osobowych, jak i spółek handlowych.

 

W przypadku spółek osobowych (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna), jeżeli wnoszone są do spółki wkłady na własność, to mogą to być zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Własność lub inne prawa mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego, jeżeli mają określoną wartość majątkową, zdolność bilansową, są zbywalne i możliwe do ustanowienia. Dla określenia przedmiotu wkładów niepieniężnych istotne są ustalenia judykatury i doktryny wypracowane dla spółek kapitałowych. Inaczej, niż ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych, wspólnicy spółki jawnej nie otrzymują udziałów w kapitale zakładowym, z wkładów bowiem nie jest tworzony kapitał zakładowy. Przedmiotem aportu mogą być więc – poza prawem własności (własność nieruchomości gruntowej) – inne prawa rzeczowe, takie jak np. użytkowanie wieczyste, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (prawo z patentu, do wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego).

 

Doktryna, jak i judykatura przyczyniła się do ukształtowania pojęcia aportu. Wkładem niepieniężnym jest ten wkład, któremu nie można przypisać charakteru pieniężnego. Wkłady niepieniężne zwane są w Kodeksie spółek handlowych również aportami. Przepisem, który wyraźnie wskazuje, co posiada zdolność aportową, jest art. 14 K.s.h. Wprowadza on wyraźne rozstrzygnięcia co do uznania w sensie negatywnym, jak i pozytywnym danego wkładu za aport. Przedmiotowy artykuł dotyczy tylko spółek kapitałowych, co pozwala twierdzić, że zakazy określone w § 1 omawianego przepisu nie dotyczą spółek osobowych. Zgodnie z treścią tegoż przepisu w spółce kapitałowej nie może być aportem prawo niezbywalne, świadczenie pracy i świadczenie usług.

 

Regulacja zawarta w art. 14 K.s.h. nie wyczerpuje listy wszystkich praw, które nie mogą być aportem w spółce. Kryteria uznania wkładu za wkład niepieniężny do spółki kapitałowej są takie same jak w przypadku sp. osobowej, tj. możliwość określenia wartości majątkowej, możliwość wyceny i umieszczenia w bilansie, zbywalność prawa, jak i możliwość ustanowienia prawa. Literatura przedmiotu wskazuje jeszcze na przydatność i dostępność przedmiotu wkładu spółki, a także zdolność do wejścia wkładu do masy upadłościowej. Przedmiotem wkładu może być prawo rzeczowe, a więc prawo własności na nieruchomości gruntowej.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, iż w opisanym przez Pana przypadku możliwe jest praktycznie utworzenie dowolnej spółki osobowej (zwrócić należy uwagę na listę wolnych zawodów wymienionych w art. 88 K.s.h., które mają prawo utworzyć sp. partnerską), jak i spółki kapitałowej. Wniesienie nieruchomości gruntowej na pokrycie swojego wkładu jest zgodne z przepisami prawa. Po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa wymogów, dotyczących z osobna każdej spółki handlowej, pokrycie wkładu nieruchomością gruntową nie stoi na przeszkodzie utworzeniu każdej spółki handlowej.

 

Mając natomiast na uwadze przedmiot zamierzonej przez Panów działalności gospodarczej, osobiście pozwolę sobie poradzić założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką o kapitałowym charakterze, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie podzielonego na udziały kapitału zakładowego, ponosząca odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, wspólnicy ponoszą natomiast ryzyko do wartości wkładów wniesionych do spółki. Spółka taka może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, jeżeli ustawy nie zawierają ograniczeń (art. 151 § 1 K.s.h.).

 

Do powstania spółki – zgodnie z art. 163 K.s.h. – konieczne jest:

 

  • zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 K.s.h.),
  • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej także wniesionej nadwyżki,
  • ustanowienie władz spółki (zarządu, w przypadku zaś rady nadzorczej tylko wówczas, gdy wymaga tego ustawa lub umowa spółki),
  • a na samym końcu wymagany jest wpis do rejestru.

 

Ważna w przypadku sp. z o.o. jest określona przepisami prawa minimalna wartość kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy musi być określony w umowie, stanowi cyfrowo oznaczoną kwotę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł (art. 154 § 1 K.s.h.).

 

Jeżeli spółka jest tworzona na czas oznaczony, należy to zaznaczyć w umowie. Wydłużenie czasu trwania spółki wymaga zamiany umowy spółki. Nie jest dopuszczalne milczące przedłużenie czasu trwania spółki. Jeżeli wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki aportu, spółka uzyskuje wobec niego roszczenie o wniesienie. Należy je udostępnić spółce na jej żądania. W przypadku nieruchomości jest ona nabywana przez spółkę w organizacji i nie ma potrzeby zawierania po wpisie do rejestru nowej umowy. Do momentu zarejestrowania konieczne jest powołanie obligatoryjnych organów, tj. zarządu. Wpis spółki do rejestru jest następstwem złożenia wniosku o wpis w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Z chwilą wpisu spółka uzyskuje osobowość prawną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl