.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nękanie telefonami

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.06.2012

Moja córka przewlekle choruje psychicznie. Dzięki leczeniu i terapii obecnie sama funkcjonuje w społeczeństwie, ma dobrą pracę. Rozstała się z chłopakiem, który od tej pory nęka ją telefonami (nawet kilkanaście razy dziennie). Obawiam się o stan zdrowia córki, już czuje się gorzej (były chłopak jej grozi i ją straszy). Czy takie nękanie telefonami można jakoś prawnie zakończyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem czynności wykonawczej w opisywanej przez Panią sprawie jest osoba nieporadna ze względu na jej stan psychiczny. Osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny, w rozumieniu Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), jest osoba, która z powodu swoich właściwości psychicznych (np. upośledzenia umysłowego) nie ma możliwości, aby samodzielnie decydować o swoim losie ani zmienić swojego położenia, a tym samym przeciwstawiać się znęcaniu. Aby można było mówić o znęcaniu się (np. w formie nękania telefonami), należy w pierwszej kolejności wskazać, na czym owo znęcanie się, w rozumieniu art. 207 K.k., polega. Przez słowa „znęca się” należy rozumieć różnorodne zachowania sprawcy, np. zadawanie cierpień fizycznych lub psychicznych.

 

Znęcanie psychiczne polega na lżeniu, poniżaniu, wyszydzaniu, straszeniu, niszczeniu rzeczy.

 

„W ocenie znęcania się decydujący jest obiektywny punkt widzenia, nie zaś subiektywne odczucie pokrzywdzonego. Istota przestępstwa znęcania się polega na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy aniżeli na zwyczajnym znieważeniu lub naruszeniu nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej. O uznaniu za znęcanie się zachowania sprawiającego cierpienie psychiczne ofiary powinna decydować ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonego. Za znęcanie się nie można uznać zachowania sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego” (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2003 r., sygn. akt IV KKN 312/99, Prok. i Pr. 2003, nr 9, poz. 3, dodatek). „Przestępstwo znęcania się zostało w Kodeksie skonstruowane jako zachowanie z reguły wielodziałaniowe. Pojęcie znęcania się w podstawowej postaci, ze swej istoty zakłada powtarzanie przez sprawcę w pewnym przedziale czasu zachowań skierowanych wobec pokrzywdzonego. Zatem, poza szczególnymi przypadkami, dopiero pewna suma tych zachowań decyduje o wyczerpaniu znamion przestępstwa z art. 207 § 1” (postanowienie SN z 11 grudnia 2003 r., sygn. akt IV KK 49/2003, KZS 2004, nr 7-8, poz. 23). Mając zatem na uwadze powyższe, wskazać należy, że winne być zachowane wszystkie wydruki połączeń przychodzących do córki, które operator ma obowiązek Państwu udostępnić. Znęcanie się jest niezależne od tego, czy pokrzywdzona, tj. Pani córka, sprzeciwia się mu i próbuje się bronić, czy też nie.

 

Czyn, o którym mowa w art. 207 § 1, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Nadto wspomnieć należy o stalkingu.

 

W ostatnim czasie nowelą do Kodeksu karnego wprowadzono nowe przestępstwo, tj. starking (art. 190a K.k.).

 

Przepis penalizuje zachowanie, które występuje w praktyce jako stalking. Mianem stalkingu aktualnie określa się takie zachowania, jak:

 

 • obsesyjne śledzenia,
 • obserwowanie,
 • kontaktowanie się z inną osobą wbrew jej woli (np. nękanie telefonami),
 • rozsyłanie fałszywych informacji,
 • nękanie osób najbliższych,
 • obecność w pobliżu miejsc, gdzie znajduje się nasze centrum życiowe
 • wysyłanie korespondencji (forma pisemna lub elektroniczna).

 

Ściganie sprawców stalkingu następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej. Zachowania takie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji gdy ofiara stalkingu targnie się na życie, wówczas sprawca będzie musiał się liczyć z karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że na chwilę obecną działania polegające na uporczywym nękaniu telefonami innej osoby, wzbudzające u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszające prywatność, są karane.

 

Niezwykle istotną kwestią przy przestępstwie stalkingu jest materiał dowodowy. Dowody dzielimy na osobowe i rzeczowe. Prawo karne materialne zawiera definicje dokumentu. Przepis art. 114 § 14 K.k.: „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”. Dla dokumentu w znaczeniu procesowym istotnymi składnikami są:

 

 • postać pisemna,
 • treść dokumentu,
 • podłoże dokumentu,
 • autor dokumentu.

 

Dokumentem w znaczeniu procesowym jest wyrażenie myśli w postaci pisemnej, bez względu na rodzaj użytych znaków graficznych i bez względu na to, na jakim podłożu została ona utrwalona, jeżeli zawiera informacje mogące mieć znaczenie dla prowadzonej sprawy karnej. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż organy ściganie różnie traktowały e-maile. Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku przestępstwa stalkingu polegającego między innymi na uporczywym i wbrew woli osoby pokrzywdzonej wysyłaniu korespondencji także w postaci elektronicznej wskazać należy, że organy ścigania będą zmuszone inaczej traktować tego rodzaju „dokumenty”. Nie jest również wykluczone, iż ustawodawca dokona nowelizacji wspomnianego przepisu (art. 115 § 14 K.k.) lub wprowadzi nowe przepisu w Kodeksie postępowania karnego w rozdziale dotyczącym dowodów, wprowadzając niejako uregulowania w tym zakresie.

 

Należy także liczyć się z dowodami z osobowych źródeł dowodowych, tj. świadków. Należy pamiętać, że policja nie ma kompetencji do samodzielnego działania w tego rodzaju sprawach. Postanowienie zarówno o odmowie wszczęcia dochodzenia, jak i postanowienie o umorzeniu postępowania wymaga zaapropobowania przez prokuratora nadzorującego sprawę. O ile to możliwe, należy jak najszybciej złożyć wnioski dowodowe w przedmiocie wskazanym powyżej ze wskazaniem okoliczności, których dotyczą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »