Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.05.2016

Umowa na czas określony z pracownikiem zawarta była do końca 2015 r. Została wypowiedziana 6 stycznia z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracownik od 8 do 22 stycznia był na zwolnieniu lekarskim. Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 30 Kodeksu pracy wprowadza terminy wypowiedzenia umowy. Stanowi, iż okresy wypowiedzenia każdej umowy kończą się w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Do 1996 r. terminy wypowiedzenia zastrzeżone były jedynie dla umów zawartych na czas nieoznaczony. Sposób zredagowania przepisu wskazuje, iż terminy te będą miały zastosowanie zawsze, niezależnie od tego, czy okres wypowiedzenia jest ustawowy, czy też wprowadzony układem zbiorowym pracy lub umową. Ze względu na społeczno-gospodarczą rolę tych terminów trzeba wnioskować, iż strony układu zbiorowego pracy i kontrahenci umowy nie mogą wyłączyć stosowania terminów wypowiedzenia ani też kształtować ich w sposób odmienny od kodeksowego. Wydaje się zatem, że art. 30 § 21 stanowi normę ściśle bezwzględnie obowiązującą. Natomiast za przepisy bezwzględnie obowiązujące nie można uznawać de lege lata norm wprowadzających okresy wypowiedzenia. Mają one charakter norm jednostronnie bezwzględnie obowiązujących. Gwarantują jedynie minimum czasu koniecznego do dokonania stosownych zmian w sytuacji pracodawcy i pracownika.

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia może być złożone w sposób konkludentny, to znaczy przez każde zachowanie się pracodawcy ujawniające jego wolę w sposób dostatecznie zrozumiały – byleby nie były to tylko czynności faktyczne przygotowujące rozwiązanie stosunku pracy bądź prowadzące do jego rozwiązania, np. wezwanie do rozliczenia się, wydanie świadectwa pracy (por. np. wyrok SN z 16 marca 1995 r., sygn. akt I PRN 2/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 229). Tak więc warunkiem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia jest złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego.

 

Z kolei z art. 61 wynika, że oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W przepisie tym nie chodzi więc o rzeczywiste zapoznanie się adresata ze skierowanym do niego oświadczeniem woli, lecz o to, czy miał on taką możliwość. Powyższa kwestia była przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego, w których Sąd ten podkreślał, że art. 61 nie wymaga, by adresat faktycznie zapoznał się z treścią oświadczenia woli. Dla skutecznego złożenia takiego oświadczenia jest bowiem istotna sama możliwość zapoznania się z jego treścią. W związku z tym nie ma znaczenia prawnego odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia ani też niezgłoszenie się – mimo braku przeszkód faktycznych – po odbiór przesyłki pocztowej zawierającej tego rodzaju oświadczenie. Jeżeli przy tym pisemne oświadczenie pracodawcy zawierało prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie wystąpienia na drogę sądową z odpowiednimi roszczeniami, to – co do zasady – nie ma także podstaw do przywrócenia pracownikowi uchybionego terminu (por. np. wyrok SN z 16 marca 1995 r., sygn. akt I PRN 2/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 229, 13 grudnia 1996 r.).

 

Możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli ma również znaczenie przy ocenie skuteczności oświadczeń woli składanych na odległość za pomocą telefaksu. Według słownika terminów komputerowych Bryana Pfaffenberga (przekład zbiorowy pod redakcją Leksemu, Warszawa 1999, s. 79), faks jest urządzeniem, które może nadawać lub odbierać treść dokumentów papierowych przy wykorzystaniu linii telefonicznych. Faks skanuje kartkę papieru, tworzy jej obraz w postaci cyfrowej, po czym go transmituje. Faks, do którego jest wysyłany dany dokument, odbiera zapis cyfrowy, dekoduje go i drukuje kopię strony oryginalnej.

 

Jak więc z przytoczonych wyjaśnień wynika, faks (telefaks) polega na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych (pisma, rysunków, nut itp.) między dwoma aparatami, z których – w konkretnej sytuacji – jeden jest aparatem nadawcy wiadomości, a drugi – odbiorcy. Jest przy tym charakterystyczne, a zarazem istotne to, że osoba składająca oświadczenie woli za pomocą telefaksu otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że powyższe oświadczenie zostało wysłane z jej aparatu nadawczego (wysyłającego) oraz odebrane przez aparat odbiorcy. Ten wydruk stwarza równocześnie domniemanie prawne, że oświadczenie doszło do adresata w sposób określony w art. 61 Kodeksu cywilnego, to znaczy w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy. Wydruk ten jest bowiem – podobnie jak recepis pocztowy – traktowany w doktrynie jako tzw. dowód prima facie, to znaczy dowód, który jest dowodem dojścia oświadczenia woli do adresata, dopóki adresat nie wykaże środkami przewidzianymi w przepisach postępowania cywilnego, że na przykład z powodu zakłóceń pracy aparatu odbiorczego nastąpiło takie zniekształcenie tekstu przesłanego oświadczenia, iż stało się ono niezrozumiałe. W takim też wypadku nie ma podstaw do uznania, że oświadczenie woli wysłane za pomocą telefaksu (faksu) doszło do adresata w znaczeniu przyjętym w art. 61. Poza jednak takimi sytuacjami, jak przykładowo wskazane, oświadczenie woli wysłane i odebrane za pomocą telefaksu należy uważać za złożone z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Chwilą tą jest chwila odbioru faksu przez aparat adresata.

 

Art. 30 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (co oznacza podpis własnoręczny). Forma wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przewidziana w Kodeksie pracy nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) ani formą zastrzeżoną dla celów dowodowych (ad probationem). Niezachowanie jej powoduje jednak doniosłe skutki dla obydwu stron. Naruszenie art. 30 § 3 jest bowiem naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę oraz przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia i uzasadnia roszczenia pracownika o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy albo o zasądzenie odszkodowania. Dla pracodawcy oznacza to, że będzie musiał się liczyć z uwzględnieniem roszczeń przez sąd pracy, o ile pracownik wystąpi o ich zasądzenie na drogę sądową.

 

Odnosząc to na grunt niniejszej sprawy, wypowiedzenie zostało wręczone pracownikowi w dniu 7 stycznia 2015 r. (środa). Termin dwutygodniowy zaczyna biec od soboty i kończy się w sobotę 24 stycznia 2015 r. – do tego dnia pracownik był zatrudniony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki