.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaką kwotę zaspokojenia podać w sprawie windykacyjnej?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07.07.2017

Wygrałem sprawę z dłużnikiem na kwotę 500 tys. zł. Dłużnik nie ma majątku, nie pracuje, a po wyroku darował córce mieszkanie warte ok. 300 tys. zł. Wniosłem skargę pauliańską i mogę zaspokoić się ze 150 tys. zł (połowa wartości mieszkania). Sąd każe mi podać kwotę, do jakiej czynność prawna ma być uznana za bezskuteczną pod rygorem zawieszenia postępowania. Jaką kwotę podać w tej sprawie windykacyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Orzecznictwo dotyczące wartości przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej nie jest jednolite. Generalnie w zakresie wartości przedmiotu sporu przy skardze pauliańskiej funkcjonują 2 poglądy, jeden – w myśl którego należy wartość tę określić na wartość wierzytelności przysługującej od dłużnika, czyli w Pana przypadku wspomniane 500 tysięcy złotych, według drugiego z poglądów są to 2 wartości – albo wartość Pana wierzytelności, albo wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, a więc w tym przypadku wartość darowanego przez dłużnika udziału we współwłasności nieruchomości i taką Pan podał. Ja przywołam Panu stosowne orzeczenia w tym zakresie:

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2007 r., sygn. akt IV CZ 105/06:

 

„W sprawie opartej na roszczeniu z art. 527 k.c. (tzw. skarga pauliańska) wartość przedmiotu sporu powinna być określona jako kwota równa wierzytelności powoda, która ma być chroniona tą skargą. Uwzględnienie powództwa oznacza bowiem, że wierzyciel może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej, dochodzić zaspokojenia tej wierzytelności z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności prawnej uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły (art. 532 k.c.). Przedmiotem ochrony jest tu zatem wierzytelność powoda, która nie mogła zostać zaspokojona na skutek krzywdzącej wierzyciela czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią i wierzytelność ta, określona kwotowo, stanowi wartość przedmiotu sporu, zgodnie z zasadami art. 19 § 2 i art. 20 k.p.c.”

 

Podobnie stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 114/14:

 

„W sprawie ze skargi pauliańskiej wartość przedmiotu sporu odpowiada kwocie wierzytelności powoda, która ma być chroniona tą skargą. Uwzględnienie powództwa oznacza bowiem, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia tej wierzytelności z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności prawnej uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Niezależnie zatem od zakresu efektów, jakie może przynieść przyszła egzekucja, przedmiotem ochrony jest cała wierzytelność”.

 

Inaczej natomiast postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt II CZ 25/08:

 

„W sprawie, w której przedmiotem powództwa jest roszczenie przewidziane w art. 527 KC, dla oznaczenia wartości przedmiotu sporu miarodajne są dwie wartości: albo wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, albo wysokość wierzytelności zaskarżającego wierzyciela - w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. Norma art. 20 KPC nie znajduje zastosowania - uwzględnienie powództwa w sprawie, w której przedmiotem ochrony jest roszczenie wynikające z art. 527 KC, oznacza bowiem, że powód może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Wartością przedmiotu sporu jest zatem wartość wierzytelności, dla zaspokojenia której powód wystąpił z roszczeniem o uznanie umowy zawartej przez dłużnika za bezskuteczną. Będzie to wierzytelność wraz z zaległymi należnościami ubocznymi za czas poprzedzający wniesienie pozwu”.

 

Przyjmując ów drugi pogląd, podkreśla się, że w przypadku uwzględnienia przez sąd powództwa, w sytuacji gdy wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, jest niższa od wierzytelności powoda, chroniona skargą jest wierzytelność powoda do wartości niższej i wartość ta stanowi przedmiot sporu.

 

Generalnie, jak się wydaje, sądowi chodzi o to, aby wskazał Pan, że uznana za bezskuteczną ma być czynność do kwoty 150 tysięcy złotych – tak jak wartość przedmiotu sporu, bo jeśli tego określenia by nie było, należałoby uznać, że może Pan w drodze egzekucji dochodzić 500 tysięcy złotych.

 

Na potwierdzenie powołam się na sytuację, w której Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrokował w podobnej sprawie (dot. to wyroku z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 109/14) i wskazał w uzasadnieniu w tym zakresie, że  „w pozwie podano jako wartość przedmiotu sporu kwotę 100.000 zł co należy wiązać z treścią umowy z dnia 30 grudnia 2010 r., w której strony określiły wartość dokonanej między nimi darowizny na kwotę 100.000 zł. Pozwana przed wdaniem się w spór nie podniosła zarzutu wadliwego określenia wartości przedmiotu sporu w trybie art. 25 KPC w związku z czym nie może jej nawet pośrednio kwestionować na etapie postępowania apelacyjnego. Jednakże, co trzeba wyraźnie podkreślić wartość przedmiotu sporu nie jest tożsama z wierzytelnością, której ochrony udzielono zaskarżonym wyrokiem. Górną granicę egzekucji stanowić bowiem będzie wierzytelność wynikająca z opisanych w wyroku tytułów wykonawczych, które swą treścią określają w sposób jasny zadłużenie K.W. na dany moment, a to w związku z naliczaniem odsetek”.

 

Jak się wydaje, sąd zmierza do tego, aby ograniczyć odpowiedzialność z nieruchomości do kwoty wartości 150 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »