.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka ewidencja przy sprzedaży grzybów i grzybni?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.08.2017

Prowadzę produkcję jako dział specjalny produkcji rolnej. Produkuję grzyby i grzybnię shitake. Płacę podatek ryczałtowy, zatrudniam 4 osoby. Nie jestem vatowcem. Czy muszę prowadzić ewidencję produkcji lub inną dokumentację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

  

PIT

 

Działami specjalnymi produkcji rolnej są w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

 

Podatnicy prowadzący dział specjalny produkcji rolnej mogą wybrać, czy dochód będzie ustalany w oparciu o prowadzoną książkę przychodów i rozchodów, czy też przy zastosowaniu norm szacunkowych. Jak wynika z Pana pytania, wybrano drugą z ww. możliwości. W takiej sytuacji nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego. W przypadku nieprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie ustala się więc ani przychodów, ani kosztów ich uzyskania. Jak słusznie wskazuje J. Bonarski (Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej):

 

„Podatnicy, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, bez względu na sposób ustalania dochodu, w myśl art. 43 u.p.d.o.f., są zobowiązani do:

 

1) złożenia w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.

2) zawiadomienia właściwego rzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 

a) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej deklaracji,

b) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiający całoroczny cykl produkcji,

c) rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w pkt 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku”.

 

VAT

 

W podatku od towarów i usług sprawa jest bardziej zagmatwana. Ustawa ta mówi o rolniku ryczałtowym, którym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

(…)

 

Czy zatem prowadząc dział specjalny produkcji rolnej jest Pan rolnikiem ryczałtowym na gruncie VAT? Uważam, że tak, bowiem rolnikiem ryczałtowym jest ten kto dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Zgodnie z ustawą o podatku VAT produkty rolne to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

 

W interpretacji indywidualnej Urząd Skarbowy w Lubartowie (15.11.2006, sygnatura: PP/443-14/06) wskazał, że „wprawdzie ustawa o podatku od towarów i usług nie posługuje się pojęciem działów specjalnych produkcji rolnej, to jednak w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowano działalność rolniczą. Pojęcie działalności rolniczej w ustawie o podatku od towarów i usług jest szersze niż w ustawie o podatku dochodowym i obejmuje zarówno działalność rolniczą, jak i produkcję rolną zaliczaną do działów specjalnych, wymienione odpowiednio w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku od towarów i usług dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego (…)”.

 

(…)

 

Konkludując, przy opisanych powyżej założeniach, nie byłby Pan zobowiązany do prowadzenia ewidencji związanych ze sprzedażą czy produkcją ani na gruncie ustawy o podatku dochodowym, ani na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, a swe produkty może Pan najnormalniej w świecie sprzedawać.

 

Co więcej jako rolnikowi ryczałtowemu przysługiwałoby Panu w przypadku sprzedaży produktów rolnych na rzecz czynnych podatników VAT uprawnienie do otrzymywania zryczałtowanego zwrotu podatku od nabywcy – to jednak już zupełnie inny temat.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »