.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka emerytura dla nauczyciela, który nie spełnia warunków art. 88 Karty Nauczyciela?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.01.2019

Jestem nauczycielką, w sierpniu kończę 60 lat. Nie mogę przejść na emeryturę z art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, gdyż zgodnie z wyliczeniami ZUS nie spełniam wymaganych kryteriów – brakuje mi 4 miesięcy, aby mieć zaliczony okres 30 lat stosunku pracy na dzień 31 grudnia 2008 r. W 1990 r., gdy moje dziecko miało 2 lata, zamiast iść na urlop wychowawczy, zwolniłam się z pracy. Po dwóch latach powróciłam do zawodu nauczyciela. Już w tym roku* będę mogła przejść na emeryturę, ale chciałabym jeszcze 2 lata popracować. Docierają do mnie różne opinie na temat wysokości emerytury nauczycielskiej w zależności od tego, kiedy się na nią przejdzie. Czy te 2 lata pracy naprawdę podwyższą mi kwotę emerytury? Czy moja emerytura będzie naliczana tylko na nowych zasadach, czy będzie emeryturą mieszaną? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę z rekompensatą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie spełnia Pani warunku przejścia na emeryturę nauczycielską z art. 88 KN. Pozostaje więc Pani: albo emerytura wcześniejsza z art. 184 ustawy emerytalnej (o ile spełnia Pani warunki – o tym poniżej), albo emerytura ustawowa.

 

Tylko emerytura nauczycielska z art. 88 KN daje Pani prawo do naliczania jej według starych zasad. Niestety najczęściej emerytury liczone po nowemu są mniej korzystne – najczęściej, bo nie jest to regułą.

 

Zgodnie z art. 184 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (1999 rok) osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz [15-letni okres]

2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27. [20 lat dla kobiet]

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.”

 

Z kolei przepisy rozporządzenia wykonawczego z dnia 7 lutego 1983 r., które nadal zachowały swoją moc na warunkach określonych w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia – okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku, a okresy te stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z 1983 r. pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą wyłącznie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i jego załączniki stanowią jedyną i właściwą podstawę do określenia, czy dane stanowisko pracy należy zaliczyć do stanowisk pracy, na których wykonywana jest praca w szczególnych warunkach. Ponadto dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy, rzeczywiście wykonywanych zadań pracowniczych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2009 r., I PK 194/08).

 

Praca nauczyciela jest tu wymieniona.

 

Jeśli nie zostały spełnione te warunki, pozostaje emerytura ustawowa. Ta naliczona zostanie wyłącznie po nowemu. Przepis art. 26 ust. 1 ustawy emerytalnej stanowi, że emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach (ust. 2). Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach (ust. 3). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl ust. 2 (ust. 4). Tablice, o których mowa w ust. 4, są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego (ust. 5).

 

Będzie Pani przysługiwać prawo do rekompensaty, jeśli do 1999 r. miała Pani 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Warunek ten musi być spełniony do 1999 r. Te 15 lat nie musi być okresem ciągłym, ważne, aby nie było mniej.

 

 

 

 

* Opis sprawy z czerwca 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton