.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zatrzymać bieg postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.06.2015

Jak zatrzymać bieg postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy? Prokurator chce zabrać mi prawo jazdy. Sytuacja wygląda tak, że po kolizji drogowej przyjechała na miejsce wypadku policja i zmierzyła mi alkohol w wydychanym powietrzu. Samochód prowadził mój brat, który w tym czasie poszedł szukać pomocy. Ja jechalem jako pasażer. Zostałem wylegitymowany i oskarżony o prowadzenie po alkoholu. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej w skrócie K.k. Z treści Pana pytania wynika, iż w związku z uzasadnionym podejrzeniem prowadzenia przez Pana pojazdu w stanie nietrzeźwości (domniemanie) wydane zostało postanowienie o zatrzymaniu Panu prawa jazdy. Jak Pan wskazuje, brak jest jednak bezpośrednich dowodów potwierdzających Pana winę (nie ma Pan o nich wiedzy). Wskazuje Pan bowiem, że co prawda jechał pojazdem, ale nim nie kierował. Funkcjonariusze policji zastali Pana w pojeździe w stanie nietrzeźwości.

 

W mojej ocenie zasadne jest złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Pozwoli Pan, iż przytoczę szereg poglądów wyrażonych w literaturze, które to poglądy, z punktu widzenia Pana interesu, mają ogromne znaczenie.

 

„W literaturze za prowadzącego pojazd uważa się tego, kto bezpośrednio włada mocą silnika oraz nadaje pojazdowi ruch i kierunek” (A. Bachrach, Przestępstwa i wykroczenia…, s. 385; J. Kulesza, Warunki orzekania kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 43 k.k., NP 1982, nr 56, s. 33).

 

„Wskazuje się, że »prowadzić pojazd« znaczy nie tylko obsługiwać układ kierowniczy, lecz także wszystkie podstawowe mechanizmy mające bezpośredni wpływ na jazdę, z tym że w wypadku, gdy kilka osób obsługuje te urządzenia, to współuczestniczą one w prowadzeniu pojazdu” (J. Lewiński, Prawnik odpowiada, ZW 1980, nr 6, s. 86).

 

„Takie pojmowanie tego pojęcia w istocie jest równoznaczne z kierowaniem pojazdem. Tymczasem prowadzenia pojazdu, stanowiącego znamię przestępstwa, nie można utożsamiać z jego kierowaniem, chociaż z leksykalnego punktu widzenia pojęcia te są tożsame. Nadawanie tym pojęciom, w kontekście tego przepisu, takiego samego znaczenia jest trudne do zaaprobowania” (L. Przybylczak, Jeszcze raz o karze dodatkowej wymienionej w art. 43 k.k., Probl. Praw. 1982, nr 4, s. 26–28).

 

„Pojęcie »prowadzi« – jak słusznie zauważa się w doktrynie - obejmuje nie tylko zachowanie będące czynnością kierującego, nadrzędną w ramach zespołu prowadzącego pojazd, lecz także czynności kilku uczestników zespołu prowadzącego pojazd” (K. Buchała, Glosa do wyroku SN z 3 lutego 1969 r., sygn. akt V KRN 9/69).

 

Sąd Najwyższy trafnie przyjął, że „do oceny, czy określona osoba prowadzi pojazd nie ma znaczenia, czy podstawowe czynności prowadzenia pojazdu, jak nadanie kierunku, szybkości, hamowania itp., wykonuje jedna osoba, czy do każdej z nich przewidziany jest osobny członek załogi. Nie ma znaczenia też, czy decyzję przedsięwzięcia danej czynności, wchodzącej w skład funkcji prowadzenia pojazdu, podejmuje osoba kierująca zespołem, czy też w instrukcji przewidziana jest decentralizacja podejmowania decyzji lub jej wykonania” (wyrok z 5 lutego 1987 r., sygn. akt V KRN 462/86, z glosą R. A. Stefańskiego, NP 1989, nr 2–3, s. 237–241; Z. Ćwiąkalski, A. Zoll, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1988 r., NP 1989, nr 7–8, s. 133). Pojazd prowadzi ta osoba, która wykonuje czynności związane bezpośrednio z ruchem danego pojazdu.

 

Zgodzić się także trzeba ze stwierdzeniem Sądu Najwyższego, że „do skazania niezbędne jest ustalenie, że sprawca znajdujący się w stanie nietrzeźwości wprawił w ruch pojazd mechaniczny, którym wówczas zamierzał kierować. Samo zajęcie przez nietrzeźwego kierowcę miejsca za kierownicą i uruchomienie motoru z zamiarem prowadzenia pojazdu rozważać należy w płaszczyźnie usiłowania” (uchwała z 8 grudnia 1960 r., sygn. akt VI KO 64/60, PiP 1961, nr 4–5, s. 845–846).

 

W uzasadnieniu tego poglądu Sąd Najwyższy podkreślił, że „prowadzeniem pojazdu jest wprawianie w ruch silnika i pojazdu”.

 

„W doktrynie zauważono, że uwaga, iż chodzi o uruchomienie silnika była zbędna, gdyż jest to tylko przyczyna techniczna wprawienia w ruch pojazdu; jazda bez włączonego silnika pozbawia pojazd przymiotu pojazdu mechanicznego (A. Bachrach, Na marginesie orzecznictwa dotyczącego wypadków drogowych, PiP 1961, nr 7, s. 51). Prowadzenie dotyczy jedynie pojazdu w ruchu (J. Sawicki, Karalne stany nietrzeźwości…, s. 651; T. Cyprian, Alkohol a wypadki drogowe, „Problemy Kryminalistyki” 1961, nr 34, s. 770). Prowadzenie pojazdu nie oznacza pokonywania jakiegoś dłuższego odcinka drogi, a już uruchomienie pojazdu i podjęcie jazdy jest równoznaczne z jego prowadzeniem (E. Kostro, Alkohol. Komunikacja. Skutki prawne, Warszawa 1974, s. 60); wystarczy samo ruszenie pojazdem z miejsca (J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL…, s. 186)” (L. Tyszkiewicz i in., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, które wydał prokurator prowadzący sprawę, jest czynnością podstawową w tego typu sprawach. Ciężar udowodnienia Panu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości spoczywa na prokuraturze. Z treści Pana opisu wynika, iż sporo jest wątpliwości. Na podstawie art. 6 Kodeksu postępowania cywilnego niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Obecnie prokuratura właściwa do prowadzenia sprawy będzie prowadzić postępowanie przygotowawcze mające na celu dokładne zbadanie sprawy. Do czasu ewentualnego postawienia Panu zarzutu sprawa toczy się in rem, czyli w sprawie. Z momentem przedstawienia zarzutu postępowanie toczy się in personam. Mając na uwadze powyższą wykładnię literalną zwrotu „prowadzenie pojazdu”, wykazanie, iż Pan wprowadził w ruch pojazd mechaniczny i zmienił swoje położenia bez zeznań świadków, będzie bardzo trudne. Główny ciężar udowodnienia określonego w Kodeksie karnym przestępstwa spoczywa na prokuraturze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl