Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zaskarżyć wpis w księgach wieczystych?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 22.04.2015

Byłam tzw. dłużniczką solidarną z tytułu poręczenia wekslowego na kredyt udzielony na pomoc powodzianom. Obecnie bank sprzedał dług funduszowi sekurytyzacyjnemu. Ten od razy wpisał się do ksiąg wieczystych moich nieruchomości. Za późno się odwołałam, apelacja nie przyniosła skutku. Jak teraz skutecznie zaskarżyć wpis w KW?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani pytania wynika, że do ksiąg wieczystych wpisano hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie – zapewne jest to hipoteka przymusowa zabezpieczająca roszczenia wierzyciela (dział IV).

 

Podstawą wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej jest tytuł wykonawczy stwierdzający istnienie wierzytelności, czyli tzw. tytuł egzekucyjny, np. nakaz zapłaty, akt notarialny, ugoda sądowa, który został zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności.

 

W związku z powyższym należałoby ustalić, na jakiej podstawie sąd dokonał wpisu, skoro napisała Pani, że nakazu zapłaty jeszcze nie było.

 

W zależności od sytuacji może Pani zażądać na piśmie od wierzyciela dokonania wszelkich czynności, które umożliwią Pani wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że w razie braku dokonania tych czynności wystąpi Pani z powództwem o ustalenie niezgodności hipoteki ze stanem prawnym.

 

Z takim powództwem występuje osoba (w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym), której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, osoba ta może żądać usunięcia niezgodności.

 

Jeżeli wierzyciel udokumentuje istnienie wierzytelności, która zabezpieczona jest wpisaną hipoteką, wówczas w celu wykreślenia ustanowionej hipoteki będzie Pani musiała dokonać spłaty wierzytelności w wysokości wpisanej hipoteki.

 

Rodzaj tego postępowania zależy od tego, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna (dług staje się wymagalny z upływem terminu jego płatności) oraz czy wygasła, czy nie.

 

Z powództwem występuje się do sądu rejonowego (właściwego dla nieruchomości) o wydanie orzeczenia o usunięciu rozbieżności między stanem rzeczywistym nieruchomości a tym, jaki jest w księdze wieczystej (art. 10 i 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

 

W sądzie trzeba przedstawić dowody potwierdzające wygaśnięcie długu, np. dowód wpłaty, oświadczenie o potrąceniu. Z jego orzeczeniem należy się udać do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki.

 

Wierzytelność uważa się za wygasłą m.in. w sytuacji, gdy nastąpiło: spłacenie długu, realizacja (za zgodą wierzyciela) innego świadczenia lub zwolnienie przez wierzyciela dłużnika z długu, albo doszło do potrącenia (tj. obie strony były w stosunku do siebie dłużnikami). Wygaśnięcie wierzytelności pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki.

 

Oprócz wygaśnięcia wierzytelności hipoteka wygasa również w następujących przypadkach:

 

  1. zniesienie przez odpowiednią czynność prawną,
  2. złożenie zabezpieczonej sumy do depozytu sądowego,
  3. wskutek konfuzji (tj. sytuacja gdy nieruchomość obciążona hipoteką nabywana bądź przejmowana jest przez wierzyciela),
  4. wskutek nieprzywrócenia w ciągu dziesięciu lat wpisu bezpodstawnie wykreślonej hipoteki,
  5. na skutek nabycia nieruchomości w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego.

 

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zostanie pozytywnie rozpatrzony w przypadku wygaśnięcia hipoteki, co następuje przede wszystkim w razie spłacenia wierzytelności, a także w wypadku zwolnienia z długu, umorzenia długu z mocy ustawy itp.

 

Ważne jest, że w przypadku ustanowienia hipoteki przedawnienie wierzytelności nie pozbawia wierzyciela prawa zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej.

 

W myśl przepisu art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

 

Z przepisu tego zatem wynika ograniczenie z jednej strony zasady przedawnienia roszczeń wierzyciela, który mimo upływu okresu przedawnienia roszczenia majątkowego, może domagać się zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości, która obciążana jest na jego rzecz hipoteką.

 

Wierzyciel nie może żądać zaspokojenia odsetek z tej nieruchomości – w tym zakresie, jeżeli odsetki uległy przedawnieniu.

 

Z uwagi na powyższe dopóki istnieje roszczenie, które jest zabezpieczone hipoteką, nie ma Pani niestety możliwości wykreślenia wpisu z księgi wieczystej, chyba że zgodzi się na to wierzyciel.

 

Reasumując, jeżeli wierzytelność hipoteczna wygasła (została spłacona), na podstawie art. 100 ustawy może Pani zażądać od wierzyciela dokonania czynności w celu wykreślenia hipoteki.

 

Po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki może się Pani domagać wykreślenia wpisu w drodze powództwa na podstawie art. 10 w związku z art. 100 ustawy, który brzmi „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 8 =

»Podobne materiały

Kontakty z dzieckiem po rozpadzie konkubinatu

W jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem po rozpadzie konkubinatu? Chciałbym mieć jak największy kontakt z synem (obecnie ośmioletnim), niestety była partnerka go utrudnia, dąży do tego, by za wszelką cenę dopasować terminy moich spotkań z synem do swoich planów, nie chce uwzględniać moich zobowią

 

Zgłoszenie szkody, próba dochodzenia odszkodowania

Niecałe dwa miesiące temu zostawiłem na parkingu samochód (poprawnie zaparkowany). Po powrocie mój pojazd był uszkodzony. Naprawa szkód wyniesie ok. 5 tys. zł. Okazało się jednak, że świadek stłuczki zapisał numery rejestracyjne auta, które uderzyło w moje. Sprawę zgłosiłem na policję

 

Sklep z odzieżą outletową a gwarancja i reklamacje

Chciałem otworzyć sklep z odzieżą outletową. Odzież pozyskuje z 3. ręki od pośrednika. Towar jest nowy, w 90% z metką producenta, pochodzi ze zwrotów sklepowych. Pośrednik uważa, że nie obowiązuje takie coś jak gwarancja i reklamacje. Sklep będzie stacjonarny. Co, jeśli ktoś będzie chciał zareklamow

 

Sprzedaż działki z wieloma współwłaścicielami

W mieście X znajduje się pewna działka. W księdze wieczystej widnieje 9 współwłaścicieli. Trzech z nich nie żyje (nie znamy spadkobierców), z częścią nie ma kontaktu. W jaki sposób jeden lub dwóch współwłaścicieli mogą sprzedać tę nieruchomość?

 

Roszczenie o zwrotne przeniesienie prawa własności

Pożyczyłem 120 tys. zł pewnej osobie. Dokonaliśmy zabezpieczenia poprzez przewłaszczenie nieruchomości z zastrzeżeniem – roszczeniem zwrotnego przeniesienia. Pożyczkobiorca nie zwrócił pieniędzy. Wysłałem wezwanie do zapłaty i nic. Czy można wykreślić z księgi wieczystej roszczenie o zwrotne p

 

Niezgodność wpisu w KW i w ewidencji gruntów

Przygotowuję się do sprzedaży nieruchomości – działki z domem. Przy tej okazji wyszła na jaw niezgodność wpisów: powierzchnia działki w KW różni się od tej wpisanej do ewidencji gruntów. Powierzchnia wpisana w KW jest o 250 m2 mniejsza od podanej we wpisie z ewidencji gruntów. Zgłosiłem sprawę

 

Mieszkanie zakupione w „złej wierze”?

Poprzez agencję nieruchomości w 2009 r. kupiliśmy mieszkanie w bloku. Po pewnym czasie okazało się, że budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie, jest zapisane w dwóch księgach wieczystych (związku budowlanych z Warszawy i miasta Łodzi). Związek budowlany wytoczył sprawę miastu Łodzi i zostali

 

Ekwiwalent leśny a przejście na emeryturę

Od 2002 r. otrzymuję ekwiwalent leśny na mocy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Z ustawą zapoznałam się przed wieloma laty, więc nie pamiętałam, że jest tam zapis o wstrzymaniu wypłaty z chwilą przejścia na emeryturę. Od trzech lat jestem emerytką, a mimo to ekwiwalent otrzymywał

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »