.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak najlepiej zabezpieczyć pożyczone pieniądze?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 27.03.2015

Pracownica mojej żony chce wykupić mieszkanie od gminy z bonifikatą. Zgłosiła się do mnie z prośbą o pomoc finansową. Musiałbym zapłacić za wszystko: wycenę mieszkania, sam wykup, notariusza i inne koszty. Pracownica proponuje spłatę z miesięcznych pensji po 300 zł. Wyliczyłem sobie, że trwałoby to około 10 lat. W jaki sposób mogę pomóc tej Pani, zabezpieczając całkowicie pożyczone pieniądze? Czy najlepszym sposobem będzie odpowiednio skonstruowana umowa pożyczki? Co się stanie, gdy w przyszłości właścicielka będzie chciała przepisać mieszkanie na córkę albo przed spłatą umrze? Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji. Czy jest możliwe pełne zabezpieczenie moich pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli już teraz, analizując sytuację majątkową i rodzinną potencjalnej pożyczkobiorczyni zastanawia się Pan nad tym, czy nie będzie w przyszłości trudności z odzyskaniem długu, sugeruję poważnie przemyśleć udzielenie pożyczki pracownicy Pańskiej żony, ewentualnie na ile to możliwe dobrze zabezpieczyć spłatę wierzytelności, o czym w dalszej części odpowiedzi. Na marginesie, kwota bonifikaty z tytułu nabycia prawa własności wynajmowanego lokalu komunalnego zwykle sięga 90-95% wartości lokalu, koszty „operacyjne” (wycena, taksa notarialna, należności podatkowe) także nie są wysokie, stąd rozważana kwota pożyczki rzędu 36 tys. zł tylko na cele związane z wykupem jest dość wysoka.

 

Jeśli zdecyduje Pan jednak udzielić pożyczki, proszę koniecznie zawrzeć umowę na piśmie. Jak wynika z treści przepisu art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem, dla celów dowodowych (ad probationem). W razie niedochowania formy pisemnej dla celów dowodowych, w przypadku sporu sądowego, nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron, na okoliczność dokonania tej czynności prawnej (art. 74 § 1 K.c.). Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatnikiem jest pożyczkobiorca, a stawka podatku wynosi 2% od kwoty pożyczki; jeśli pożyczka jest udzielana pomiędzy osobami obcymi podlega opodatkowaniu ponad kwotę wolną od podatku, wynoszącą wówczas 5000 zł (art. 9 pkt 10 lit. d, art. 4 pkt 7, art. 6 ust. 1 pkt 7 oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).

 

Sama pisemna umowa pożyczki nie zagwarantuje Panu należytego zabezpieczenia. Należy wspólnie z tą osobą ustalić dodatkowo, jakie realnie może ona zaproponować formy zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania: poręczenie osoby trzeciej, zastaw na ruchomościach, hipoteka na nieruchomości, weksel z ewentualnym poręczeniem wekslowym. Bez względu na rodzaj ustanowionego zabezpieczenia, w razie zaprzestania spłaty to na wierzycielu ciąży obowiązek uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi (wyrok, nakaz zapłaty), klauzuli wykonalności dla tego tytułu po jego uprawomocnieniu się, a następnie skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Tu dochodzimy do sedna sprawy, mianowicie jeśli długu nie poręczy żadna osoba o stabilnej sytuacji majątkowej, czy to w formie poręczenia zwykłego (art. 876-887 K.c.) czy wekslowego, i jeśli nie będzie Pan dysponować zabezpieczeniem rzeczowym, brak majątku dłużnika wykluczy skuteczność egzekucji i w najgorszym wariancie, jeśli zlecone komornikowi przez wierzyciela poszukiwanie majątku dłużnika nie przyniesie rezultatu, egzekucja zostanie umorzona.

 

Zwracam uwagę, że jeśli z wynagrodzenia pracownika dokonywane są potrącenia za jego zgodą, inne niż szczegółowo określone w Kodeksie pracy (jak np. tytułem należności alimentacyjnych, kar pieniężnych, zaliczek udzielonych pracownikowi przez pracodawcę), to mogą to być tylko potrącenia pozostawiające co najmniej 80% kwoty wolnej, stanowiącej minimalne wynagrodzenie (aktualnie 1600 zł brutto) po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy (art. 91 § 2 pkt 2 w zw. z art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Jeśli pracownica żony uzyskuje minimalne wynagrodzenie, kwota do potrącenia comiesięcznego będzie nieznaczna. Utrata pracy przez dłużniczkę automatycznie pozbawia Pana możliwości systematycznych wpłat na poczet długu, ponadto jeśli dobrowolnie zgodzi się na potrącenia, zawsze może swoją zgodę wycofać, zmuszając Pana do podjęcia formalnych działań, zmierzających do wszczęcia egzekucji komorniczej.

 

Proszę rozważyć ustanowienie hipoteki na nabytym od gminy prawie odrębnej własności lokalu (nieruchomość lokalowa), z wpisem tego ograniczonego prawa rzeczowego do działu czwartego księgi wieczystej. Zabezpieczenie hipoteczne jest najlepsze z możliwych, bo bez względu na późniejsze przeniesienie własności nieruchomości przez dłużnika na osobę trzecią, wierzyciel nie traci prawa do zaspokojenia z obciążonego przedmiotu. Innymi słowy, ma prawo wszcząć egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia bez względu na to, czyją rzecz stała się własnością (art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Ryzyko niespłaconego długu ponosi więc dłużnik rzeczowy, czyli osoba, która nabywa nieruchomość obciążoną hipoteką. Ustanowienie hipoteki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności, podatnikiem jest osoba składająca oświadczenie o ustanowieniu tego zabezpieczenia (dłużnik). Ustanowienie hipoteki wymaga sporządzenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego lub co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, w przeciwnym razie nie będzie mógł nastąpić wpis hipoteki do księgi wieczystej (art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece); stała opłata sądowa od wpisu hipoteki wynosi 200 zł.

 

Jeśli dłużniczka umrze, jej obowiązki o charakterze majątkowym będą podlegać dziedziczeniu przez spadkobierców ustawowych lub testamentowych, w tym także długi (pasywa) i będzie Pan mógł dochodzić spłaty od osób, które stały się następcami prawnymi dłużnika (art. 922 K.c.). Nie sposób objąć poradą wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą powstać w przyszłości, wpływając na stosunek prawny pożyczki, dokonana wycena dotyczy zasygnalizowania możliwych sposobów minimalizacji problemów z dłużnikiem w przyszłości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl