.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak założyć firmę LLC w USA i rozliczyć zarobki firmy w Polsce?

Chciałbym założyć firmę w USA, będzie to odpowiednik naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (firma LLC), firma nie będzie posiadała statusu płatnika podatku w USA (numeru TIN), nie będzie osiągała żadnych zysków (będzie jedynie właścicielem strony internetowej). Będę właścicielem oraz dyrektorem firmy, z tego tytułu nie będę otrzymywał żadnych wynagrodzeń. Czy posiadanie tego typu firmy będzie zgodne z polskim prawem? Czy prawo dewizowe zezwala na otworzenie firmy w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, do których należą Stany Zjednoczone? Czy muszę zgłosić gdzieś założenie takiej firmy (ministerstwa, urzędy skarbowe, ZUS itp.), skoro firma i ja w związku z prowadzeniem działalności firmy LLC nie będziemy osiągać zysku? Czy muszę w jakiś sposób wykazać zerowe stawki w PIT-ach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakłada Pan firmę na terenie USA w danym stanie USA, poza granicami Polski. Jak rozumiem, nie jest to oddział polskiej firmy ani firma ta nie będzie miała oddziału w Polsce.

 

Prawo stanowe nakłada na Pana określone obowiązki w tym zakresie. Są one niezależne od ewentualnych obowiązków w Polsce. Z tej firmy może Pan ewentualnie osiągnąć dochody – i wtedy dopiero ma Pan do czynienia z prawem polskim (chociaż nie zawsze). Obowiązek rozliczenia tych dochodów spoczywa na osobach, które w danym roku posiadały polską rezydencję podatkową.

 

Kto zatem jest takim rezydentem? Mamy tutaj dwa kryteria, przy czym spełnienie przynajmniej jednego skutkuje polską rezydencją podatkową, a więc koniecznością rozliczenia się w Polsce.

 

Pierwsze kryterium to liczba dni – 183 dni w roku podatkowym spędzone w Polsce.

 

Drugie kryterium to posiadanie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych, na który składa się centrum interesów osobistych (rodzina, przyjaciele, pasja, życie kulturalne itp.) oraz centrum interesów gospodarczych (zatrudnienie, firma, działalność gospodarcza).

 

Spełnienie choćby jednego z tych kryteriów powoduje, że jesteśmy rezydentami polskimi. Oczywiście nie oznacza to, że automatycznie przestajemy być rezydentami amerykańskimi. Możemy mieć bowiem podwójną rezydencję podatkową, ale opodatkowani od wszystkich swoich dochodów możemy być tylko w jednym kraju.

 

Wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

2. (uchylony).

 

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gdzie się rozliczamy – w PL czy w USA?

 

W umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania art. 4 ust. 2 mówi, że jeżeli osoba ma dwa miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym kraju, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania, a jeżeli nie można ustalić, gdzie posiada ona stałe miejsce zamieszkania, to pod uwagę bierze się to państwo, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).

 

A więc widzimy, że powracamy do punktu wyjścia: dochody opodatkowane są w całości w tym państwie, w którym podatnik posiada ośrodek interesów życiowych. A zatem osoba uzyskująca dochody w USA, jeżeli jest polskim rezydentem podatkowym albo podwójnym rezydentem, ale zobowiązanym do rozliczenia w PL na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinna złożyć deklarację w Polsce i rozliczyć na niej dochody uzyskane w USA.

 

Dochody z USA rozliczamy, stosując metodę unikania podwójnego opodatkowania, zwaną metodą zaliczenia proporcjonalnego. W dużym skrócie polega ona na tym, że od podatku obliczonego wg polskich przepisów odejmujemy podatek zapłacony w USA. 

Ponieważ firma jest za granicą, nie ma obowiązków wobec polskich urzędów skarbowych (deklaracje, zaliczki, NIP, VAT) ani wobec GUS (REGON), ani ZUS (płatnik składek).

 

Według Ordynacji podatkowej:

 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych;
 1. działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

 

Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

 

Art. 7. § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

 

§ 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

 

Art. 8. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

 

Jeżeli więc:

 • firma nie będzie zatrudniać pracowników,
 • Pan nie będzie osiągać jako dyrektor dochodów,
 • firma położona będzie poza Polską

– firma ta nie staje się podatnikiem wg prawa polskiego, a jej dochody są opodatkowane w USA. Nie rodzi to po jej stronie żadnych obowiązków w zakresie rejestracji w Polsce jako podatnika lub płatnika podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika VAT. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do firm położonych na terenie Polski lub prowadzących swoje oddziały w Polsce i mających siedzibę za granicą. Stosownie do niej:

 

Art. 3. 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

 

2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Podobnie nie ma ona obowiązku rejestrowania się w polskim ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie za zatrudnianych pracowników. W tym zakresie podlega ona prawu stanowemu w USA.

 

W Polsce płatnicy składek są zobowiązani dokonać zgłoszenia płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika (w Polsce) lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby (w Polsce).

 

Jeżeli firma jest za granicą i nie zatrudnia pracowników w Polsce, to nie staje się płatnikiem składek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu