.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zachować w tajemnicy ojcostwo?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.06.2014

Jestem żonaty, mam córkę. Przed niespełna pół rokiem przespałem się z kobietą, która w chwili obecnej spodziewa się dziecka. Jest prawdopodobne, że mogę być ojcem tego dziecka. Ta kobieta wkrótce poślubi swojego dotychczasowego partnera. Obydwoje chcielibyśmy zachować tę sytuację w tajemnicy, bo i ja, i ona jesteśmy szczęśliwi w swoich związkach i bardzo żałujemy tego, co się stało. Kobieta nawet zaproponowała, że napisze mi oświadczenie, w którym zagwarantuje, że nigdy nie będzie się niczego ode mnie domagać w związku z dzieckiem i jego wychowaniem. Stąd mam kilka pytań: 1. Czy proponowane oświadczenie miałoby moc prawną i czy zabezpieczyłoby mnie i moją rodzinę? 2. Czy dziecko tej kobiety, jeśli się kiedyś dowie, kto jest jego ojcem, będzie mogło przed czy po uzyskaniu pełnoletniości żądać ode mnie alimentów? 3. Czy dziedziczyłoby ono mój majątek po mojej śmierci? Jeżeli tak, to jak można się przed tym zabezpieczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

W oparciu o przedstawione fakty przedstawiam ich prawną ocenę w kolejności zadanych przez Pana pytań.

 

Ad. 1 W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż świadczenie alimentacyjne jako uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a nie w umowie – nie podlega zrzeczeniu się. Jakiekolwiek oświadczenia, choć spotykane w obrocie prawnym, przez większość przedstawicieli doktryny uznawane są za bezprzedmiotowe i niemające jakiejkolwiek mocy prawnej.

 

Stosownie do treści art. 128 K.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie ma zatem skutecznej metody na zrzeczenie się alimentów, albowiem świadczenie to ma charakter quasisocjalny, a jego celem jest zapewnienie dziecku należytych warunków wzrostu i rozwoju. Nawet gdyby matka dziecka zrzekła się umową alimentów, to zawsze może wystąpić na drogę postępowania sądowego o ich zasądzenie, rzecz jasna po uprzednim ustaleniu Pana ojcostwa.

 

Ad. 2 Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest fakt, iż matka dziecka zamierza zawrzeć związek małżeński ze swoim dotychczasowym partnerem. Należy zatem spodziewać się, iż dotychczasowy partner matki dziecka uzna ojcostwo. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z domniemaniem. Z treści Pana pytania wynika, iż nikt poza Państwem nie wie, że doszło do współżycia. Istotnym jest, iż zdecydowali Państwo, że sprawa ta pozostanie tajemnicą. Dziecko już po dojściu do pełnoletniości może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Dotychczasowy partner może żądać sądowego ustalenia ojcostwa. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

 

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

 

Co do zasady, alimenty przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, kiedy stały się wymagalne. Do czasu ustalenia Pana ojcostwa alimenty nie są wymagalne, a to z kolei powoduje, iż termin ten nie biegnie. Wyraźnie podkreślić należy, iż z chwilą ustalenia Pana ojcostwa będzie możliwe dochodzenie od Pana alimentów, ale w mojej ocenie tylko od czasu uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego Pana ojcostwo.

 

Ad. 3 Do czasu ustalenia Pana ojcostwa dziecko tej kobiety nie ma prawa do Pana majątku. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Powyższe ma zastosowanie wyłączenie, gdyby dziecko lub inna uprawniona osoba skutecznie ustaliła Pana ojcostwo. Szansą na zabezpieczenie jest sporządzenie testamentu, w którym do spadku powoła Pan swoje dziecko z małżeństwa oraz małżonkę. Jednak w tym przypadku także zachodzi niebezpieczeństwo dochodzenia przez dziecko (w razie ustalenia Pana ojcostwa) prawa do części spadku po Panu. Wysokość takiej części będzie uzależniona od wieku i stanu zdrowia dziecka. Owo dziecko będzie miało bowiem wówczas prawo do zachowku. Zstępnym (dziecku), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jedyną możliwością zabezpieczenia swoich interesów na przyszłość jest wydziedziczenie dziecka w testamencie, ale wówczas przyznałby się Pan do ojcostwa. Pozbawienie dziecka zachowku jest możliwe tylko wówczas, gdyby dziecko:

 

  1. wbrew Pana woli jako spadkodawcy postępowało uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuściło się względem Pana jako spadkodawcy albo jednej z najbliższych Panu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełniało względem Pana jako spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

W chwili obecnej w mojej ocenie nie ma możliwości wydziedziczenia dziecka, albowiem żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, a to z kolei powoduje, iż żadna z powyższych okoliczności nie występuje, albowiem nie miała prawa wystąpić, z uwagi na fakt, iż dziecko po pierwsze jeszcze się nie urodziło, a po drugie – nie może zachowywać się względem Pana w sposób opisany powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl