Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć się przed skopiowaniem bazy klientów?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.09.2016

Prowadzę agencję ubezpieczeniową od 15 lat. Zatrudniam 3 pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony. Podejrzewam, że 2 pracowników zmówiło się, że otworzą własną agencję ubezpieczeniową, wykorzystując dane osobowe klientów, którzy ubezpieczają się w moim biurze. W jednym czasie złożyli wypowiedzenie umowy o pracę. Podejrzewam (nie mam dowodów), że od jakiegoś czasu kopiują dane osobowe klientów, kontakty, polisy itp. informacje niezbędne do prowadzenia agencji ubezpieczeniowej. Jak mogę prawnie zabezpieczyć się przed utratą danych osobowych i jakie mam możliwości prawne, jeżeli to się stanie już po ustaniu umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy. Kodeksu cywilnego. Kodeksu karnego oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zwanej dalej ustawą. 

 

W pierwszej kolejności wyraźnie pokreślić należy, iż konieczne byłoby ustalenie, w jaki sposób pracownicy kopiują dane osobowe, które są potrzebne do prowadzenia własnej agencji ubezpieczeniowej. W mojej ocenie winna Pani po zamknięciu agencji poprosić informatyka, który zainstalowałby na Pani komputerze oprogramowanie pozwalające ustalić, czy i w jakich okolicznościach dochodzi do kopiowania danych klientów. O ile każdy z pracowników może wyjaśnić np. kopiowanie danych klienta, któremu w danym dniu lub w najbliższej przyszłości kończy się umowa, o tyle dane klienta, który nie jest aktualnie w sferze Pani zainteresowań, nie powinny być już kopiowane. Ustalenie kopiowania danych o których mowa w drugim przypadku pozwoliłoby ujawnić zamierzania pracowników. Ponadto informatyk byłby w stanie ustalić czy kopiowanie danych odbywa się zbiorowo czy też pojedynczo. Takie dane także wskazywałby na zamiar pracowników.

 

Nie wskazuje Pani nadto, czy do kopiowania danych potrzebne jest dostanie się do odpowiedniego oprogramowania, czy też nie. Jeżeli tak, to zachodzi pytanie, czy pracownicy mają swobodny dostęp do haseł, czy też przełamują zabezpieczenia.

 

Jeżeli doszłoby do przełamania zabezpieczenia wbrew Pani woli, wówczas możliwa byłaby ocena zachowania pracowników pod kątem art. 267 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Dobrze byłoby także pomyśleć nad zainstalowaniem kamer przemysłowych, które pozwoliłby ustalić, jakie dokumenty są kopiowane, w jakich okolicznościach i kto to robi. Aktualna technika pozwala na zainstalowanie kamer niemal niewidocznych przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów obrazu.

 

Jednym ze sposób na sprawdzenie lokalności pracowników jest wysłanie do agencji tzw. tajemniczego klienta, który będzie osobą nasłaną przez Panią. Klient taki winien prowadzić rozmowę z pracownikiem w taki sposób, by ustalić, czy ten działa dla Pani dobra, czy też już na tym etapie prowadzi akcję przeciwko Pani.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, w pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż nawet jeżeli pracownicy nie mieli zawartej umowy o zakazie konkurencji zarówno po ustaniu stosunku pracy, jak i w trakcie świadczenia pracy, zobowiązani byli na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie możemy mówić o czynie nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest art. 11 ustawy, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Powyższy przepis stosuje się również do osoby, która świadczyła lub świadczy pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Innymi słowy koniecznym będzie dokładne przeanalizowania przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących u Pani pod kątem tego, czy Pani jak pracodawca z należytą starannością zabezpieczyła dostęp do bazy danych, a nadto czy pracownicy mieli wiedzę o tym, iż baza danych stanowi poufny element prowadzonego przez Panią przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Baza danych będzie stanowiła tajemnicę w sytuacji, kiedy powzięła Pani działania zmierzające do zachowania ich poufności, np. zabezpieczyła Pani dostęp do bazy danych poprzez wskazanie procedur korzystania z nich. Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze „ze stanem poufności będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, gdy przedsiębiorca kontroluje liczbę i charakter osób mających dostęp do określonych informacji”.

 

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań;
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

W przyszłości gdyby doszło do utworzenie przez tych pracowników osobnej agencji ubezpieczeniowej, konieczne będzie zebranie dokumentacji posiadaną w sprawie celem porównania Pani zysku w okresie, kiedy wówczas już byli pracownicy byli jeszcze u Pani zatrudnieni, z okresem, kiedy odeszli od Pani i założyli własną działalność. Jeżeli będzie Pani dochodziła od byłych pracowników odszkodowania, konieczne będzie wykazanie po pierwsze, że informacje, które posiadają, objęte były poufnością w Pani firmie, a po drugie dokładnej kwoty powstałej szkody. Innymi słowy jeżeli będzie Pani mogła wskazać, który klient zrezygnował z Pani usług na rzecz firmy prowadzonej przez Pani byłych pracowników, proszę wówczas ustalić dotychczasową wartość zamówienia. Wartość dotychczasowych zamówień w obliczeniu na okres jednego miesiąca będzie stanowić podstawę do wyliczenia odszkodowania. Jeżeli ma Pani namiary na osoby, które mają wiedzę w przedmiocie powyższych okoliczności, bardzo proszę o uzyskanie ich adresów zamieszkania lub siedzib firm, w których pracują, a to z uwagi na konieczność złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczności jak wyżej, w razie ewentualnego postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus VIII =

»Podobne materiały

Realizacja planu naprawczego

W mojej firmie pracodawca bardzo skupia się na realizacji planów naprawczych. Pracownicy otrzymują je w formie ustnej lub pisemnej; plany takie są właściwie niemożliwe do zrealizowania – a wtedy pracodawca swobodnie rozwiązuje z pracownikiem umowę. Czy pracownik może nie przyjąć takiego planu?

 

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Mój pracodawca zaczyna współpracę z firmą prowadzącą działalność w Brazylii. Zamierza delegować tam pracowników na dwumiesięczne delegacje. Uważam, że to miejsce niebezpieczne i nie chcę tam wyjeżdżać. Czy mogę powołać się na jakiś przepis, odmawiając wykonania polecenia służbowego? Jeżeli nie, będę

 

Podstawowe miejsce pracy

Jestem żołnierzem zawodowym w służbie stałej (muzykiem orkiestry wojskowej). Jestem także pracownikiem na uczelni (otrzymałem zgodę dowódcy na podjęcie tej pracy). W myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnia wymaga ode mnie wskazania jej jako „podstawowego miejsca pracy”. Czy mog

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »