Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozwodu?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 17.05.2012

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że żona mnie zdradziła. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat i mamy dzieci. Na razie nie chcę się rozwodzić, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Ja i żona mamy wspólny majątek (dom, oszczędności). Poza tym prowadzę własną firmę. Jak mogę zabezpieczyć swój majątek na wypadek rozwodu? Czy żona może zrzec się majątku, który jej się należy, na rzecz naszych dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, chce Pan uregulować stosunki majątkowe łączące Pana z żoną na wypadek rozwodu.

 

Dotychczas nie zawarli Państwo żadnej umowy małżeńskiej. W związku z tym łączy Państwa stosunek małżeński, który jest określany w prawie jako ustawowa wspólność małżeńska. Odpowiednie regulacje na ten temat znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (w skrócie K.r.o.).

 

Cechą charakterystyczną tego stosunku jest fakt, iż rzeczy nabyte przez małżonków już w trakcie małżeństwa stanowią ich współwłasność. Jak podaje art. 31 § 2 K.r.o.:

 

„Art. 31. (…)

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Obok majątku wspólnego małżonków istnieją majątki osobiste każdego z nich. Małżonkowie pozostają wyłącznymi właścicielami rzeczy nabytych przed zawarciem małżeństwa.

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Według art. 43 § 1 K.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Gdy dochodzi do sądowego zniesienia współwłasności bądź podziału wspólnego majątku po ustaniu małżeństwa, sądy – zgodnie z art. 41 § 1 K.r.o. – ustalają równe udziały małżonków w ich wspólnym majątku. Na zasadzie wyjątku sąd może ustalić nierówne udziały, jeżeli występują ku temu ważne powody. Takim powodem nie jest wina małżonka, który doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Przesłankami uzasadniającymi ustalenie nierównych udziałów są:

 

  1. zawinione postępowanie jednego z małżonków, polegające na wyzbywaniu się majątku wspólnego,
  2. stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego – różnica w dochodach, ale przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Jak już wspomniałem, ustawowa wspólność małżeńska jest stosunkiem łączącym małżonków z mocy prawa. Małżonkowie mogą jednak w inny sposób ukształtować łączący ich stosunek majątkowy w drodze umowy notarialnej. Małżonkowie w drodze umowy mogą rozszerzyć lub zawęzić składniki wchodzące w skład majątku wspólnego albo też wprowadzić rozdzielność majątkową.

 

W drodze umowy notarialnej zawartej z żoną może Pan dowolnie ukształtować łączący Państwa stosunek majątkowy. Mogą Państwo podzielić się dotychczasowym majątkiem po równo lub nawet umówić się w ten sposób, że Państwa wspólny majątek (np. dom) wejdzie do Pana majątku osobistego. Ponadto można umówić się, że dochody każdego z małżonków będą wchodzić do majątków osobistych. Wtedy żona nie będzie miała żadnego prawa do dochodów uzyskiwanych przez Pana przedsiębiorstwo.

 

„Czy żona może zrzec się majątku, który jej się należy, na rzecz naszych dzieci?”.

Taka możliwość nie istnieje. Przede wszystkim dzieci nie mają za życia rodziców roszczenia o część ich majątku. Dzieci mają jedynie roszczenie o środki utrzymania – tzw. alimenty. Prawo do otrzymywania od Pana środków utrzymania jest prawem należącym do dzieci, a nie ich matki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 9 =

»Podobne materiały

Rozwód a dowody uzyskane niezgodnie z prawem

Mąż wytoczył mi sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie, podejrzewam jednak, że to on mnie zdradza. Czy w sprawie rozwodowej mogę się posiłkować np. jego korespondencją mejlową, jeśli mam podejrzenie, że jej treść ma istotny związek z pozwem? Czy sąd weźmie pod uwagę takie dowody – uzyskane niez

 

Sprzedaż mieszkania przed rozwodem

Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania przed rozwodem? Jesteśmy w związku małżeńskim prawie 34 lata. Mąż od dawna jest na rencie. Chcę sprzedać mieszkanie i kupić mniejsze, a najlepiej dwa. Zamieszkalibyśmy osobno i może łatwiej byłoby o rozwód. Szczegóły choroby męża opisuję

 

Żona uzależniona od alkoholu - rozwód i opieka nad dzieckiem

Moja żona uzależniona jest od alkoholu. Na mój wniosek założona została niebieska karta. Żona została skierowana z komisji alkoholowej na leczenie, dostała wybór leczenia dobrowolnego lub sądownie na oddziale zamkniętym. Ze względu na to, że pracuje, wybrała dobrowolne leczenie pod opieką psychologa

 

Czy mogę wyjść za syna kuzynki mojego ojca?

Syn kuzynki mojego ojca – jaki to stopień pokrewieństwa dla mnie? Mój dziadek i jego babcia to rodzeństwo. Czy mogę za niego wyjść?

 

Czy ojciec może wnieść o sądowe ustalenie alimentów na dziecko?

Mój partner dobrowolnie płaci alimenty na dziecko z poprzedniego związku w wysokości 400 zł. Niestety komornik zajął część jego wynagrodzenia tytułem innych długów. Do wypłaty otrzymuje tylko tzw. ustawowe minimum, a tym samym brakuje mu na dobrowolne alimenty. Matka dziecka (była żona) nie chce wni

 

Konflikt z rodzeństwem o spadek po bracie

Zmarł brat, ja i moje 3 siostry jesteśmy jego spadkobierczyniami. Zmarły zawsze powtarzał, że mieszkanie po nim ma otrzymać jego chrześniak, czyli mój syn. Teraz dwie siostry chcą swoich części, mimo że dobrze wiedziały o woli brata. Tylko jedna siostra zrzeka się tego mieszkania, potwierdzając słow

 

Czy mogę odrzucić kartę powołania do WKU?

Jestem pielęgniarką pracującą w szpitalu. Mam kartę mobilizacji, a teraz otrzymałam z WKU kartę powołania. Dodam, że jestem niezamężna i nie mam dzieci. Termin odbywania ćwiczeń wojskowych wyznaczono na cały październik. Chcę się odwoływać od tej karty. Aktualnie złożyłam dokumenty dotyczące kursów

 

Wypowiedzenie umowy-zlecenia podczas choroby

Pracuję na umowę-zlecenie od 4 lat. Jest to umowa zlecenie na czas nieokreślony, z opłacaną składką ZUS. Za tydzień przez 3 tygodnie będę przebywać na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie przy następnej wizycie może zostać przedłużone, ale nie musi (w zależności od stanu zdrowia). Dziś otrzymałam telefo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »