.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do lokalu spółdzielczego a rozwód

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 23.02.2010

Po śmierci mamy w 2005 r. nabyłam prawo do lokalu spółdzielczego. W lipcu 2009 r. złożyłam wniosek o przekształcenie mieszkania na własnościowe. Teraz okazuje się, że mam problem, bo w latach 2003-2007 byłam mężatką. Podczas sprawy rozwodowej wniosek o podział majątku pozostał bez rozpoznania, sąd nie orzekł też o sposobie korzystania z mieszkania. Co teraz zrobić, żebym była właścicielem mieszkania? Mąż nie jest członkiem spółdzielni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskazać należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1714 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

 

  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 11.

 

Ustęp 11 wymienionego artykułu wskazuje ponadto, że spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.     

 

Powyższy art. 113 ust 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741) stanowi, że „przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”.

 

Wyjaśnić należy również kwestie związane z własnością otrzymanego przez Panią w spadku mieszkania po Pani mamie. Otóż zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Bez znaczenia w tym miejscu dla uznania, do kogo należy prawo własności danej nieruchomości, jest kwestia sposobu korzystania z mieszkania przez małżonków po rozwodzie, gdyż mieszkanie to – zgodnie z przedstawionymi powyżej przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – należy wyłącznie do Pani. Zatem nie może to mieć również wpływu na uznanie, że nieruchomość ta posiada nieuregulowany stan prawny w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Inaczej sprawa niniejsza by wyglądała, gdyby jako jeden ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej wskazany był również Pani były mąż. W takim wypadku bowiem, jak się wydaje, spółdzielnia mogłaby żądać również zgody Pani byłego męża na dokonanie wnioskowanego przekształcenia prawa własności nieruchomości.

 

Na marginesie niejako wskazać również należy, że zgodnie z art. 58 § 2 K.r.io., jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W sytuacjach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.  

 

Ponadto zgodnie z § 4, orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Dlatego też w wyroku rozwodowym powinno znaleźć się postanowienie co do sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a zatem jeżeli Państwo nie zajmowali wspólnie przedmiotowego mieszkania, to sąd nie miał obowiązku orzekania o sposobie korzystania z tego mieszkania.

 

Podsumowując, wskazać należy, że zgodnie z opisanym przez Panią stanem faktycznym niniejszej sprawy, przedmiotowe mieszkanie jako otrzymane przez Panią w spadku, o ile nie zostało później włączone do majątku wspólnego Pani małżeństwa, należy wyłącznie do Pani, a zatem nie zachodzą żadne przesłanki do odmowy przekształcenia prawa własności zgodnie z Pani wnioskiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »