Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium Polski?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.01.2011

Moj narzeczony pochodzi z Kamerunu i planujemy wziąć ślub w jego kraju. Obecnie mieszkam w UK. Narzeczony został deportowany z UK za fałszywy dowód osobisty, którego używał w celu uzyskania pracy. Jak długo nam zajmie otrzymanie dla niego statusu rezydenta długoterminowego, jeżeli powrócę do Polski i on dołączy do mnie po zawarciu związku małżeńskiego? Jakie warunki muszą być spełnione?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium Polski reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

 

Zgodnie z przepisami prawa zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielane jest cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli cudzoziemiec – zgodnie z przywołaną wyżej ustawą – bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywa na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, oraz posiada:

 • stabilne i regularne źródło dochodu, przez co rozumieć należy dochody wystarczające cudzoziemcowi do utrzymania siebie i członków rodziny.
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z prawem warunek stabilnych zarobków zakłada, że dochód po odliczeniu kosztów zamieszkania cudzoziemca (tj. opłaty za wynajmowane mieszkanie, elektryczność, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości) oraz utrzymywanych przez niego członków rodziny musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenie pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 5-letniego okresu pobytu, będącego warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z treścią przepisu zawartego w art. 64 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach, gdy:

 1. cudzoziemiec pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub
 2. gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, chyba że przerwa była spowodowana:
  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
  • leczeniem cudzoziemca.

 

Zgodnie z treścią przepisu zawartego w art. 65 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach do nieprzerwanego okresu pobytu nie zalicza się okresów pobytu cudzoziemca:

 • zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw;
 • jako pracownika au pair, sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne;
 • na podstawie wiz wydawanych w trybie szczególnym za zgodą szefa urzędu ds. cudzoziemców;
 • jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

 

W sprawie legalnego nieprzerwanego pobytu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 maja 2005 r. (sygn. V SA/Wa 747/2005), zgodnie z którym nieprzerwany pobyt winien być rozumiany jako rzeczywiste, fizyczne przebywanie cudzoziemca na terytorium Polski, służące jego zasymilowaniu się ze społecznością lokalną oraz budowie trwałych relacji osobistych i ekonomicznych.

 

Bez rozpoznania pozostawia się wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca:

 • przebywającego na terytorium RP nielegalnie;
 • przebywającego za granicą;
 • który podejmuje lub kontynuuje naukę, odbywa studia lub szkolenia zawodowe;
 • który posiada zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w RP lub korzysta z ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej;
 • który jest pracownikiem au pair, sezonowym, delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne;
 • który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko dojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w celu połączenia z rodziną (art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7), nauki (art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a) lub udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2;
 • który przebywa w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, wobec którego zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczenia kraju lub pozbawiony wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw.

 

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium RP obowiązany jest złożyć:

 • 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku,
 • 5 aktualnych, kolorowych fotografii o wymiarach 4,5 x 3,5 cm (bez nakrycia głowy i okularów, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5-letni pobyt w Polsce (kserokopie wiz oraz zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony) wpisane w porządku chronologicznym w wykazie wiz i zezwoleń – kserokopia wszystkich stron w dokumencie podróży (oryginał do wglądu),
 • kserokopię karty pobytu,
 • akt urodzenia,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać (np. akt własności, umowa najmu).

 

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

 

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE cudzoziemiec może złożyć w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium RP.

 

Zezwolenie to wydaje się na okres nieoznaczony. Status rezydenta długoterminowego jest trwały. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wydaje się kartę pobytu.

 

Zgodnie z treścią art. 69 ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE cofa się, jeżeli:

 • nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;
 • stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat;
 • opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy;
 • uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

 

Cudzoziemiec jest reprezentowany przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę, lub udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu.

 

Na cudzoziemcy ciąży jednak obowiązek osobistego odbioru karty pobytu.

 

Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia wszystkich przewidzianych przepisami prawa dokumentów. Dokumenty winne być sporządzone w języku polskim. W sytuacji gdy dokumenty są przetłumaczone, tłumaczenie oryginałów musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Cudzoziemiec zobowiązany jest okazać składane dokumenty do wglądu organowi prowadzącemu sprawę. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydawane jest w formie decyzji przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenie wnoszona jest przy składaniu wniosku i wynosi 640 zł. Wraz z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu – opłata za kartę pobytu wynosi 50 zł.

 

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jest ważna 5 lat.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach przewidują bardzo surowe kryteria udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium RP. Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że Pani narzeczony nie spełnia warunków przewidzianych przepisami prawa, na podstawie których udzielane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium RP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Moje pytanie dotyczy legalizacji pobytu cudzoziemca. Na podstawie zaproszenia wystawionego na pół roku sprowadziłam do kraju obywatela Kazachstanu, z którym jestem związana. Ważność jego wizy kończy się za trzy tygodnie. Mieszkamy razem i chciałabym przedłużyć jego pobyt w Polsce (na r

Obawa przed koniecznością opuszczenia Polski

Jestem Ukrainką, od 9 lat mieszkam w Polsce, gdzie pracuję legalnie. 4 lata temu poślubiłam Polaka. Od roku posiadam status rezydenta długoterminowego, co  wiązało się z długą drogą administracyjną. Obecnie mój mąż zażądał rozwodu, ponieważ poznał inną kobietę. Jestem tym
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »