.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać własność – przez zasiedzenie czy dziedziczenie?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.02.2016

Mój nieżyjący od 33 lat ojciec był właścicielem m.in. działki leśnej. Prawdopodobnie nabył ją na podstawie jakiejś umowy, ale brak jest jakiegokolwiek dokumentu i księgi wieczystej. Na wypisie z rejestru gruntów widnieje jako posiadacz samoistny. Od kilkunastu lat ja, córka, opłacam podatek od nieruchomości. Pozostała część nieruchomości – gospodarstwa jest uregulowana sprawą spadkową. Zostałam wprowadzona w błąd i złożyłam wniosek o nabycie spadku, odbyła się sprawa i sąd przyznał po udziale dla każdego, następnie złożyłam wniosek o dział spadku, gdzie wszyscy spadkobiercy zrzekli się tej działki na moją rzecz. Czyli las miał przejść na mnie, ale na ostatniej rozprawie sędzia zażądał numeru księgi wieczystej. Niestety go nie przedstawiłam, bo nie istnieje i nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że ojciec był właścicielem. Co w takiej sytuacji zrobić? Co odpowiedzieć sądowi na kolejnej rozprawie? Jak w końcu uzyskać własność tej działki? Czy złożyć wniosek o zasiedzenie na nieżyjącego ojca, czy może na mnie? Już poniosłam spore koszty i nie chciałabym dalej być wprowadzana w błąd.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od wyjaśnienia pewnej nieścisłości, a mianowicie napisała Pani, że „pozostała część nieruchomości – gospodarstwa jest uregulowana sprawą spadkową”. Otóż postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku dotyczy całej masy spadkowej po Pani zmarłym tacie, a nie tylko jej fragment. Mówi o tym art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowiący, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej, a nie tylko niektóre z nich. Stwierdzenie nabycia spadku dotyczy zatem wszystkich możliwych nieruchomości.

 

Co więcej, także postępowanie o dział spadku dotyczy całej masy spadkowej. Jak bowiem mówi art. 1038 § 1 K.c. – sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

 

W zasadzie sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Podstawowym celem działu jest bowiem definitywne zniesienie wspólności majątku spadkowego i tak jest w zasadzie w 100% przypadków.

 

Jednym słowem sąd prowadząc postępowanie o dział spadku obejmuje nim wszystkie nieruchomości należące niegdyś do Pani taty. Kwestie związane z zasiedzeniem przez zmarłego nieruchomości winno się zatem załatwić w tym konkretnym postępowaniu o dział spadku.

 

W myśl art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Aczkolwiek jeśli Państwo nie poinformowali sądu, iż jest możliwość zasiedzenia przez zmarłego nieruchomości, sąd oczywiście nie ma szans ustalenia tego faktu, dlatego też powinna Pani wykazać przed sądem zasiedzenie tej nieruchomości, aby następnie dokonać jej podziału w dowolny sposób np. poprzez przyznanie jej na własność jedynie Pani.

 

Obowiązek ustalenia przez sąd spadku składu majątku, który ma być przedmiotem działu spadku, wyklucza odesłanie spadkobierców na drogę procesu, czy pewien przedmiot należy do spadku.

 

Stosownie do dyspozycji art. 685 K.p.c. w toku postępowania działowego sąd rozstrzyga spory o to, czy pewien przedmiot należy do spadku jedynie między spadkobiercami, a nie między spadkobiercami i osobami trzecimi, gdyż te osoby w ogóle nie mogą w tym postępowaniu dochodzić swych roszczeń. Spadkobierca, który twierdzi, że nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiącej poprzednio własność spadkodawcy i wchodzącej w skład spadkowego gospodarstwa rolnego, może w postępowaniu działowym wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia. Zarzut spadkobiercy, że stał się właścicielem takiej nieruchomości na podstawie przepisów o zasiedzeniu, zmierza w istocie do osiągnięcia takiego samego skutku, wobec czego zarzut ten należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie zasiedzenia i – po stosownym uzupełnieniu go w miarę potrzeby – rozpoznać w postępowaniu działowym, jeżeli w tym przedmiocie nie orzeczono już w odrębnym postępowaniu.

 

Z chwilą wszczęcia postępowania o dział spadku stwierdzenie zasiedzenia przez spadkobiercę nieruchomości spadkowej może nastąpić tylko w tym postępowaniu (art. 684, 685 i 688 K.p.c. w związku z art. 618 § 2 K.p.c.). Będącą więc w toku sprawę o stwierdzenie zasiedzenia przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o dział spadku. Jeśli zaś sprawy o zasiedzenie nie ma, to należy powołać się na zasiedzenie w trakcie postępowania o dział spadku.

 

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia sąd prowadzący sprawę o dział spadku może rozstrzygnąć bądź w postanowieniu wstępnym (art. 685 K.p.c.), bądź w sentencji postanowienia działowego. Jeżeli kwestia zasiedzenia jest między uczestnikami sporna, z reguły wskazane jest wydanie postanowienia wstępnego.

 

Wszystko to potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r. wydana w sprawie III CZP 12/69.

 

Reasumując, proszę powołać się na zasiedzenie tej nieruchomości w postępowaniu o dział spadku i udowodnić sądowi, że zmarły władał nieruchomością przez 30 lat. Jeśli jednak nie posiadał je przez lat 30 i przeniósł posiadanie na Panią, to również powinna Pani podnosić to w postępowaniu o dział spadku według tych samych reguł. Po wydaniu postanowienia o dział spadku i zniesienie współwłasności nie będzie to już w ogóle możliwe, bo zgodnie z art. 618 § 3 K.p.c. po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności.

 

Do kwestii zasiedzenia, a więc czy do niego doszło, czy nie, nie mogę się tu odnieść, ponieważ brak ku temu konkretnych danych, ale instrukcję postępowania ma Pani opisaną. Dodam tylko, że aby stwierdzić zasiedzenie nie wystarczy samo zaświadczenie gminy o opłacaniu podatku, potrzebni są albo świadkowie, albo przynajmniej zgodność wszystkich spadkobierców, którzy w ramach dowodu z przesłuchania stron potwierdzą nieprzerwane władanie.

 

Jeśli nie ma księgi wieczystej, to proszę poinformować sąd o tym fakcie, nie jest to sytuacja szczególna, bo nie wszystkie nieruchomości w Polsce mają założone księgi wieczyste.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton