.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać premię gwarancyjną za książeczkę mieszkaniową?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.03.2015

Jestem posiadaczem książeczki mieszkaniowej z prawem do premii gwarancyjnej. Problem polega na tym, że nie planuję budowy domu, gdyż postanowiłem, że utworzymy odrębne mieszkanie w domu moich rodziców. Prace nad podziałem domu już trwają. Dodam, że rodzice planują przekazać dom w akcie darowizny mnie i siostrze (dom jest dwukondygnacyjny). Moje pytanie brzmi, czy istnieje możliwość uzyskania premii gwarancyjnej na przebudowę domu celem uzyskania odrębnego mieszkania, jeżeli tak, to jak to należy zrobić? Czy rodzice najpierw powinni notarialnie przekazać nam darowiznę, a potem próbować uzyskać premię gwarancyjną? Jakie ewentualnie dokumenty będą potrzebne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy założyli książeczki mieszkaniowe do dnia 23 października 1990 r. i przeznaczą środki zgromadzone na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe.

 

Cele mieszkaniowe uprawniające do wypłaty premii gwarancyjnej są następujące:

 

1) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

2) nabycie, w drodze zakupu lub zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej,

3) nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych (zakup lokalu/domu na rynku wtórnym),

4) przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

5) uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej (budowa lokalu/domu przez dewelopera),

6) uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych,

7) uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym (w trybie art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

8) wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego,

9) dokonanie wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) w wysokości nie niższej, niż 20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny,

10) całkowita spłata zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa dokonana:

a) po dniu 1 kwietnia 2009 r., albo

b) przed dniem 1 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ograniczeń określonych w harmonogramie realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej, mianowicie: realizacja uprawnień do premii gwarancyjnej odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

– od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.

11) dokonanie remontu polegającego na wymianie: okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego – z uwzględnieniem ograniczeń określonych w harmonogramie realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej.

Nabywanie uprawnień odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;

– od 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;

– od 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;

– od 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979;

– od 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;

– od 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;

– od 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;

– od 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;

– od 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.

12) dokonanie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwała wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpłacie – z uwzględnieniem ograniczeń określonych w harmonogramie realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej, który został przedstawiony w w/w pkt 11.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż prace, które mają być przeprowadzone na nieruchomości rodziców podpadają pod pkt 6. Tym samym w niniejszej sytuacji musiałby Pan dokonać cesji książeczki mieszkaniowej na rodziców. Cesji dokona Pan w oddziale PKO.

 

Konieczne dokumenty do cesji to:

 

 1. dowody osobiste Pana i rodziców;
 2. cesja książeczki mieszkaniowej (czyli pismo zawierające Pana oświadczenie, iż ceduje Pan książeczkę mieszkaniową na rodziców);
 3. Pana akt urodzenia
 4. książeczka mieszkaniowa.

 

W celu dokonania cesji powinien Pan się stawić wraz z rodzicami w oddziale banku PKO.

 

Natomiast dokumenty potrzebne do likwidacji książeczki to:

 

 1. dowody osobiste rodziców;
 2. książeczka mieszkaniowa;
 3. ostateczna decyzja właściwego organu zezwalająca na przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne wystawione na rzecz właściciela książeczki mieszkaniowej lub współmałżonka oraz
 4. wypis z księgi wieczystej (KW), potwierdzający uzyskanie odrębnej własności/współwłasności nowopowstałego lokalu mieszkalnego (również wygenerowany z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – CBDKW), przy czym dopuszcza się możliwość wskazania przez Klienta pełnego numeru Elektronicznej Księgi Wieczystej, składającego się z trzech części: czteroznakowego kodu Sądu, który prowadzi elektroniczną księgę wieczystą; numeru KW, który odpowiada numerowi nadanemu w repertorium KW danego wydziału; oraz cyfry kontrolnej nadanej przez wydział prowadzący księgę oraz postanowienie sądu o stwierdzeniu prawomocności dokonania się wpisu w KW przy czym w sytuacji, gdy Sąd wieczysto-księgowy nie praktykuje wydawania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności dokonania wpisu w KW, dodatkowym dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zawiadomienie doręczone z Sądu, zawierające informację o dokonanym wpisie własności lokalu mieszkalnego w KW. W takim przypadku, przy ustalaniu początku 90-dniowego terminu na złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej przyjmowana jest data sporządzenia zawiadomienia o dokonanym wpisie własności w KW.

 

Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO Banku Polskiego wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

 

Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej, czyli w przypadku Pana rodziców od daty uprawomocnienia się wpisu w własności w księdze wieczystej.

 

Warto pamiętać, że na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, jeszcze przed dokonaniem wyżej wymienionych prac, premia gwarancyjna może być wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku zaawansowania przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna własność lokalu mieszkalnego, w wysokości, co najmniej 50% jej wartości kosztorysowej. W celu uzyskania premii gwarancyjnej wcześniej należy przedstawić następujące dokumenty:

 

 1. ostateczna decyzja właściwego organu (wraz z projektem technicznym) wystawiona na właściciela książeczki lub jego współmałżonka zezwalająca na dokonanie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalne prowadzące do uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub decyzja i dziennik budowy oraz
 2. wypis z księgi wieczystej (również wygenerowany z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – CBDKW) lub z rejestru gruntów, potwierdzający prawo własności/współwłasności gruntu albo prawo użytkowania wieczystego (wystawiony nie wcześniej, niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej) oraz
 3. oświadczenie właściciela nieruchomości o zamiarze ustanowienia odrębnej własności nowo powstającego lokalu mieszkalnego oraz
 4. zaświadczenie wydane przez właściwy organ bądź oświadczenie wydane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (pod imienną pieczątką) potwierdzające stopień zaawansowania prowadzonej przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, według wartości kosztorysowej (wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej).

 

Po uzyskaniu premii gwarancyjnej rodzice mogą dokonać darowizny nieruchomości na Państwa rzecz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl