Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać dokument objęty tajemnicą lekarską w celu ubezwłasnowolnienia matki?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 23.04.2010

Obecnie przebywam za granicą. Chciałabym z mężem wypisać jego matkę z domu opieki społecznej. Matka męża trafiła tam (z własnej woli) z powodu zaburzeń psychicznych. Ze względu na te zaburzenia nie jesteśmy w stanie uzyskać od niej zgody na wypis, dlatego myślimy o ubezwłasnowolnieniu. W tym celu potrzebne byłoby jednak zaświadczenie o jej obecnym stanie zdrowia, ale mama męża przebywa w szpitalu psychiatrycznym w Anglii i szpital – wedle prawa angielskiego – nie wyda nam takiego dokumentu, bo jest on objęty tajemnicą lekarską. Moje pytania: czy prawnik z Polski mógłby uzyskać taki dokument od angielskiego szpitala? Czy poza ubezwłasnowolnieniem możemy jakoś inaczej wypisać mamę z DPS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypis z domu pomocy społecznej

 

Instytucja wpisu i wypisu z DPS uregulowana jest w ustawie z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

 

Z tego, co Pani pisze, matka męża została przyjęta do DPS z powodu zaburzeń psychicznych, a więc w trybie art. 38 tej ustawy – „osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki pielęgnacyjnej, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub (jeśli jest ubezwłasnowolniona) za zgodą przedstawiciela ustawowego przyjęta do DPS”.

 

Zatem w tym samym trybie powinno nastąpić wypisanie z DPS, tj.:

 

 1. za zgodą samej osoby, która tam przebywa (w tym wypadku nie ma możliwości jej uzyskania ze względu na stan zdrowia);
 2. za zgodą przedstawiciela ustawowego tej osoby – przedstawiciela ustawowego (opiekuna) ustanawia się zaś dla osoby ubezwłasnowolnionej, zatem należałoby najpierw ubezwłasnowolnić matkę męża.

 

Trzeci tryb regulowany jest przez art. 39: „Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do DPS bez jej zgody”. W takim wypadku o przyjęciu rozstrzyga sąd opiekuńczy, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Z wnioskiem może również wystąpić kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywająca w nim osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, natomiast nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu.

 

Ponadto również jeżeli osoba wymagająca skierowania do DPS ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do DPS orzeka sąd opiekuńczy (art. 39 ust. 3).

 

Zgodnie zaś z art. 41 osoba przyjęta do domu społecznej w trybie art. 39 jej przedstawiciel ustawowy, a także członkowie rodziny – małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę – mogą występować do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS. Jednakże przepis ten odnosi się tylko to tych przypadków, gdy umieszczenie w DPS nastąpiło na skutek orzeczenia sądu opiekuńczego (tj. w trybie art. 39, a nie 38). Jeśli przyjęcie nastąpiło na wniosek samej osoby, to wówczas postępowanie takie jest niemożliwe, nie ma bowiem czego zmieniać (nie istnieje orzeczenie sądu opiekuńczego). Zatem tryb ten nie ma zastosowania w przypadku matki męża.

 

W mojej opinii konieczne więc będzie ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla matki męża (czyli trzeba ją ubezwłasnowolnić), by ten mógł podjąć decyzję o jej wypisaniu (w trybie art. 38). Zresztą i tak biorąc pod uwagę stan matki męża, należałoby przeprowadzić ubezwłasnowolnienie, skoro nie jest zdolna do wyrażenia jakiejkolwiek decyzji.

 

Ubezwłasnowolnienie

 

Przede wszystkim ubezwłasnowolnienie może być całkowite albo częściowe. Zgodnie z art. 13 §1 Kodeksu cywilnego osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

 

Jeśli natomiast stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego (tzn. osoba jest w stanie kierować swoim postępowaniem), lecz potrzebna jest jej pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 § 1 K.c.), wówczas stosuje się ubezwłasnowolnienie częściowe.

 

Osoba, która została ubezwłasnowolniona całkowicie, nie ma zdolności do czynności prawnych (na równi z dzieckiem poniżej 13 roku życia) i wszystkie czynności podejmowane są przez ustanowionego dla niej opiekuna (przedstawiciel ustawowy). Z tego, co Pani pisze, zależy Pani na ubezwłasnowolnieniu całkowitym.

 

Aby dana osoba została ubezwłasnowolniona całkowicie, należy więc wykazać:

 

 1. że osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem;
 2. chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy albo inny rodzaj zaburzeń psychicznych (w szczególności pijaństwo lub narkomanię);
 3. związek między zaburzeniami psychicznymi a brakiem możliwości kierowania swoim postępowaniem.

 

Często ubezwłasnowolnia się osoby starsze, zniedołężniałe. Jest jednak jeszcze czwarty warunek, wyprowadzony przez orzecznictwo: ubezwłasnowolnienie musi służyć dobru osoby, która ma być ubezwłasnowolniania, a nie np. jej rodzinie – ubezwłasnowolnienie będzie więc zasadne np. wtedy, gdy osoba ta wskutek braku rozeznania mogłaby podpisać niekorzystny dokument albo nie byłaby w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji.

 

Nie może zatem być uzasadnieniem ubezwłasnowolnienia sam fakt, że matka męża nie zgadza się na pobyt w DPS i trzeba ją ubezwłasnowolnić, aby zabrać ją stamtąd. Należy wykazać brak możliwości kierowania swoim postępowaniem w ogóle, a nie tylko w tej konkretnej sytuacji (jeśli ktoś pozostaje w DPS z własnej woli i jest to wola świadoma, to nie można go zmusić do opuszczenia DPS przez ubezwłasnowolnienie). Jeśli rzeczywiście stan zdrowia uniemożliwia uzyskanie takiej zgody, to wówczas należy wykazać ten zły stan zdrowia.

 

W jaki sposób wykazać ów „inny rodzaj zaburzeń psychicznych” oraz „brak możliwości kierowania swoim postępowaniem”?

 

Otóż po pierwsze – dokumentacja lekarska. Tej, jak rozumiem, Pani nie ma, bo dokumentacja znajduje się w Anglii w szpitalu i nie ma możliwości jej uzyskania, bo jak rozumiem, wedle prawa angielskiego dokumentacja wydawana jest jedynie pacjentowi.

 

Pismo prawnika niewiele tutaj da – radca prawny czy adwokat nie ma umocowania do występowania o dokumenty w imieniu klienta, który sam nie może o nie wystąpić (co innego, gdyby zrobił to w imieniu matki męża, jeśli przedstawiłby pełnomocnictwo, jednakże jak rozumiem, udzielenie pełnomocnictwa jest również niemożliwe ze względu na stan zdrowia).

 

Oznacza to, że należy zwrócić się do sądu, aby ten zażądał od szpitala dokumentacji medycznej. Sąd może to zrobić na podstawie art. 248 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę, ale tylko państwową (tajemnica lekarska nie jest zaś tajemnicą państwową).

 

Zgodnie z art. 552 K.p.c. „Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek ubezwłasnowolnienie lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby, jeśli z powodu pijaństwa – przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli z powodu narkomanii – zaświadczenia z poradni uzależnień”.

 

Zgodnie z art. 552 § 2 K.p.c. „Sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe”.

 

W niniejszym wypadku występuje właśnie sytuacja, że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe, zatem sąd nie powinien odrzucić wniosku, tylko zwrócić się o dokumentację do szpitala (oczywiście należy to wskazać we wniosku).

 

Po drugie – opinie biegłych lekarzy. Zgodnie z art. 553 § 1 K.p.c. osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez dwóch biegłych: lekarza psychiatrę lub neurologa, a także przez psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego albo rozwoju umysłowego osoby, której wniosek dotyczy, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą postępowanie i zachowanie się tej osoby.

 

Po trzecie – wysłuchanie osoby, której wniosek dotyczy. Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Jeśli nie ma możliwości porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, to stwierdza się to w protokole, po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu (art. 547 § 3 K.p.c.).

 

Co do zasady czynności te przeprowadza się w sądzie, w wyjątkowych wypadkach możliwe jest ich przeprowadzenie gdzie indziej, jeśli stan zdrowia przesłuchiwanego na to nie pozwala. Wynika to z art. 151 K.p.c. – posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza budynkiem tylko wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sadowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego, wydziału cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy, a w razie gdy osoba ta nie ma miejsca zamieszkania – do sądu miejsca pobytu (obecnym miejscem pobytu matki Pani męża jest DPS). Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych – art. 544 § 1 i 2 K.p.c.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

 

 1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
 3. przedstawiciel ustawowy.

 

Zatem Pani nie może zgłosić takiego wniosku, jako że nie jest Pani krewną matki męża (powstaje jedynie stosunek powinowactwa), natomiast może to zrobić jej syn (Pani mąż).

 

We wniosku należy wskazać:

 

 1. osobę, która ma być ubezwłasnowolniona;
 2. osobę, która wniosek składa, wraz z uzasadnieniem prawa do wniesienia (stosunku pokrewieństwa – np. odpis aktu urodzenia);
 3. krótki opis stanu osoby oraz wskazanie, że nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem;
 4. dokumentację lekarską (w razie niemożności jej uzyskania należy to uzasadnić oraz wnieść o to, by sąd zażądał sprowadzenia dokumentów z Anglii na rozprawę od szpitala);
 5. wniosek o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłego psychiatry lub neurologa oraz psychologa na okoliczność stanu zdrowia osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, oraz braku możliwości kierowania swoim postępowaniem.

 

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. Ponadto do kosztów postępowania będą należały koszty opinii biegłych (sąd może zobowiązać do wniesienia zaliczki w wysokości 500-600 zł) oraz koszty tłumaczenia dokumentacji medycznej (musi być tłumaczenie przysięgłe na język polski), jeśli jest ona w języku obcym (trudno mi określić koszt – zależy to od tego, jak obszerna jest dokumentacja).

 

Można oczywiście wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli wnioskodawca (chodzi o osobę składającą wniosek, a nie o osobę ubezwłasnowolnianą) wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W tym celu wypełnia się i składa wraz z wnioskiem stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach i źródłach utrzymania (dostępne w każdym sądzie lub w internecie).

 

Na marginesie: art. 96 ust. 1 pkt 9 ustawy z 28.07.2005 r. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mówi, że strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego jest zwolniona od kosztów z mocy prawa, jednakże sprawa o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie nie jest sprawą z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (nie jest regulowana w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 + VIII =

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie a zdolność procesowa

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, posiadająca od ponad dwudziestu lat opiekuna prawnego, przeprowadziła samodzielnie w 2002 roku postępowanie spadkowe po swoich zmarłych rodzicach, a rok później (również bez udziału opiekuna) podpisała akt notarialny, w którym rodzeństwo przekazało jej w formie d

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Jaki jest okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej?

 

Wypadek za granicą bez ważnej karty z NFZ

Moja mama (emerytka) przewróciła się i złamała kość udową. Wypadek miał miejsce w UK. Mama była operowana i ma wymieniony staw biodrowy. W trakcie wypisywania dokumentów odkryliśmy, że mamy karta z NFZ straciła ważność. Proszę o pomoc i radę co robić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »