.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 17.05.2013

Zastanawiam się nad przeprowadzeniem rozdzielności majątkowej z mężem. Posiadamy wspólny dom, ja otrzymałam również w spadku po rodzicach mieszkanie własnościowe. Ponadto mamy wspólne mieszkanie komunalne, w którym mieszkamy. Nie wiedziałam, że mąż nie płacił całego czynszu, mimo że tak się umawialiśmy, i musiałam spłacić duże zadłużenie. Chciałabym oddać mieszkanie gminie, ale mąż się nie zgadza. Planuję wymeldować się z mieszkania i zameldować w mieszkaniu po rodzicach. Jak ustanowić rozdzielność majątkową, by nie płacić kolejnych zaległości w czynszu i uchronić się przed długami męża w przyszłości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o).

 

Art. 31 § 1 K.r.o. stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zgodnie z art. 33 K.r.o.: „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Z Pani relacji wynika, że w czasie trwania wspólności otrzymała Pani w spadku mieszkanie, co na podstawie powyższych przepisów stanowi przysporzenie, ale wchodzące w skład Pani majątku osobistego, który nie będzie podlegał podziałowi. Ponadto posiada Pani z mężem wspólny dom oraz prawo do lokalu komunalnego, który wspólnie Państwo zajmują.

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może być przeprowadzone w formie umowy notarialnej albo sądownie (z ważnych powodów w postępowaniu procesowym). Ten drugi sposób jest niewątpliwie trudniejszy do wykonania, gdyż należy odpowiednio uzasadnić przed sądem żądanie przymusowego ustanowienia rozdzielności majątkowej (oczywiście hulaszczy tryb życia, marnotrawstwo oraz generowanie długów może uzasadniać taki pozew, jednak sąd dokładnie będzie badał okoliczności konkretnego przypadku). Rozdzielność majątkowa wywołuje skutki na przyszłość, dlatego za wspólne długi będą Państwo odpowiadać wspólnie (ważna jest także okoliczność, czy istniała zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania).

 

Co innego odpowiedzialność za wynajem lokalu komunalnego i związane z tym opłaty.

 

Zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

 

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

 

Przepis ten zmienia w zasadniczy sposób odpowiedzialność za niewykonanie przez najemcę obowiązku zapłaty czynszu najmu jako świadczenia wzajemnego. Wprowadza za zapłatę czynszu i innych należnych opłat solidarną z najemcą odpowiedzialność stale zamieszkujących z nim osób pełnoletnich za okres stałego zamieszkiwania. Najemca zatem i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna. Przepis ten ma na celu ochronę interesów wynajmującego, ułatwia bowiem realizację wierzytelności i zmniejsza ryzyko nieściągalności.

 

Jak wynika z powyższego, musi Pani najpierw wymeldować się z lokalu komunalnego i zameldować w swoim mieszkaniu. Będzie to dowód w ewentualnym postępowaniu, że Pani w tym miejscu nie zamieszkuje (mimo że zameldowanie a zamieszkanie to dwie inne instytucje, to jednak w praktyce fakt zamieszkiwania w danym miejscu wykazuje się zameldowaniem). Jednak musi mieć Pani na względzie to, że gdy wymelduje się Pani z lokalu, wtedy gmina jako właściciel może Pani wypowiedzieć umowę najmu, gdyż lokal komunalny ma co do zasady zaspokajać potrzeby mieszkalne ludności. Pani ma gdzie mieszkać, dlatego istnieją spore szanse na to, że Pani ten lokal zabiorą.

 

Wypowiedzenie Pani najmu lokalu komunalnego będzie się wiązało ze stratą majątkową (wspólnego prawa najmu, które przedstawia wartość majątkową i podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego).

 

Sugerowałbym więc najpierw ustanowienie rozdzielności majątkowej (trzeba przekonać do tego męża), następnie wniesienie sprawy o podział majątku wspólnego (należy wykazać m.in. lokal komunalny), a w międzyczasie wymeldowanie się z lokalu.

 

Jeżeli nie jest Pani zainteresowana podziałem, to oczywiście proszę poprzestać na wymeldowaniu, wyprowadzce i, oczywiście, rozdzielności majątkowej. W zasadzie podział majątku w przyszłości (dalszej lub bliższej) Pani nie ominie.

 

Na marginesie dodam, że zgodnie z art. 41 K.r.o.:

 

„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl