.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uniknąć straty działki?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 08.05.2013

Jakiś czas temu mój brat ustanowił rozdzielność majątkową i kupił działkę (jest jej jedynym właścicielem). Wcześniej jednak jego żona wzięła kredyt (było to jeszcze podczas trwania wspólnoty majątkowej i brat podpisał dokumenty jako małżonek); teraz przestała go spłacać i grozi jej egzekucja komornicza. Czy można uniknąć straty działki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, kredyty zaciągnięte w banku za zgodą Pańskiego brata stanowią dla niego zobowiązanie do uregulowania. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków nie ma bowiem wpływu na ich zobowiązania powstałe przed ustanowieniem tej rozdzielności. Małżonkowie w dalszym ciągu odpowiadają solidarnie – ale tylko generalnie i nie z całego swojego majątku.

 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy Pański brat może uniknąć straty działki, należy przytoczyć treść art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: K.r.o). Według tego przepisu zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Oczywiście K.r.o dopuszcza możliwość zmiany tak ustalonej zasady przez małżonków, którzy mają możliwość zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej także w trakcie trwania wspólności ustawowej (art. 47 § 1 K.r.o). Wprowadzenie umownej rozdzielności majątkowej wywołuje ten skutek, że zgodnie z treścią art. 51 K.r.o każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później i sam zarządza swoim majątkiem. Sam również odpowiada względem wierzycieli za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

 

A zatem w przypadku, gdy małżonkowie nie dokonają podziału majątku wspólnego, wyróżnić można niejako trzy majątki, tj. majątek odrębny każdego z małżonków, a także (jeżeli nie nastąpił podział majątku dorobkowego) przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa do czasu ustania wspólności majątkowej, które stanowią majątek wspólny. Tak samo wszelkie zaciągnięte zobowiązania przed ustaniem wspólności majątkowej zgodnie z przepisami K.r.o. stanowią wspólne zobowiązania małżonków, chyba że przepis stanowi odmiennie (np. małżonek nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, a zgoda taka była konieczna).

 

Jednak z Pana informacji wynika, że Pański brat wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytów przez swoją żonę. Wziąwszy zatem pod uwagę to, że na skutek umownej rozdzielności majątkowej podziałowi podlegają tylko składniki majątkowe, powstałe przed tą rozdzielnością zadłużenia (kredyty) małżonkowie muszą co do zasady spłacić wspólnie, ponieważ były one zaciągnięte za zgodą współmałżonka (Pana brata). To oznacza, że wierzyciel (tutaj: bank) może żądać zaspokojenia powstałego z zaciągnięcia kredytu, długu z majątku osobistego małżonka dłużnika (Pana brata) oraz z majątku wspólnego małżonków. W takim przypadku bank w celu prowadzenia egzekucji będzie musiał uzyskać od sądu tytuł wykonawczy skierowany przeciwko obojgu małżonkom, przy czym tytuł ten będzie ograniczał odpowiedzialność Pana brata do majątku objętego wspólnością majątkową. W celu uzyskania takiego tytułu wykonawczego bank będzie musiał wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona BTE wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą drugiego z małżonków.

 

Fakt zawarcia umowy rozdzielności majątkowej nie wyklucza nadania klauzuli wykonalności przeciwko Pana bratu z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową, co oznacza, że ewentualna egzekucja prowadzona będzie w stosunku do tych składników obecnego majątku Pana brata, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby brat i jego żona nie zawarli umowy majątkowej o rozdzielności.

 

Skoro działka została nabyta przez Pańskiego brata po zawarciu umowy majątkowej, zasadniczo nie może być ona przedmiotem egzekucji, chyba że bank wykaże, że została ona nabyta ze składników majątku, które należałyby do majątku wspólnego przed rozdzielnością. Generalnie jednak należałoby przyjąć, że działka nie powinna być objęta egzekucją jako stanowiąca odrębny majątek Pańskiego brata (a więc można uniknąć straty działki).

 

Oczywiście Pański brat może też spróbować negocjować z bankiem, aby zwolnił go z długu (co także pozwoliłoby uniknąć straty działki), ale obawiam się, że nie spotka się to ze zrozumieniem ze strony banku. Niebywale rzadko banki udzielają zgody na tego rodzaju zwolnienie. Gdyby jednak w jakiś sposób udało się Pańskiemu bratu porozumieć z żoną, a bank oceniłby jej zdolność kredytową jako wystarczającą, być może takie porozumienie z bankiem okazałoby się możliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl