Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.07.2009

W artykule omówione zostały kwestie związane z dziedziczeniem, w tym sposoby postępowania z odziedziczonym spadkiem.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy pamiętać, że, jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, w grę wejdzie spadkobranie na mocy ustawy. W związku z tym wiedzieć trzeba, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale i pasywa spadkowe, czyli długi. Niekiedy może się okazać, że dany spadkodawca nie pozostawił żadnych korzyści spadkowych, a jedynie same długi, którymi spadkobiercy powinni się zainteresować, gdyż one nie wygasają wraz ze śmiercią spadkodawcy. Co spadkobiercy mogą zatem uczynić, żeby nie narazić się na odpowiedzialność za długi zmarłego członka rodziny?

 

Śmierć osoby fizycznej jest zdarzeniem prawnym, z którym prawo wiąże ścisłe konsekwencje prawne, a przede wszystkim dziedziczenie. Pod pojęciem dziedziczenia rozumie się przejście ogółu praw i obowiązków zmarłego na jedną lub kilka osób. Przejście ogółu praw i obowiązków na spadkobiercę następuje z chwilą otwarcia spadku, czyli wraz ze śmiercią spadkodawcy. Z tym momentem zatem spadkobierca nabywa spadek niezależnie od swojej woli i wiedzy. Jednakże – co ważne, w sytuacji gdy spadkodawca pozostawił duże długi – nabycie to nie ma charakteru definitywnego. Spadkodawca może bowiem odrzucić spadek.

 

Krąg osób uprawnionych do spadku wyznacza wola spadkodawcy, jeśli pozostawił on testament, w przeciwnym razie krąg ten określa ustawa i wtedy aktualizuje się dziedziczenie ustawowe.

 

Ustawodawca podzielił spadkobierców na trzy grupy dochodzące kolejno do dziedziczenia. Spadkobiercy grupy II dochodzą do dziedziczenia, dopiero gdy nie ma spadkobierców należących do grupy I; podobnie spadkobiercy grupy III będą dziedziczyć dopiero w przypadku, gdy nie ma spadkobierców grupy I i II.

 

Do grupy I należą: małżonek i dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże w każdym wypadku część przypadającą małżonkowi pozostałemu przy życiu nie może być mniejsza niż ¼. Jeśli zmarły nie pozostawił małżonka, do dziedziczenia dojdą tylko dzieci w częściach równych. Chodzi tu zarówno o dzieci naturalne jak i przysposobione. Tym samym, jeśli spadkobierca pozostawił dzieci (dziecko), to do dziedziczenia zawsze zostanie dopuszczona tylko grupa I.

 

Nadto należy pamiętać, że do dziedziczenia nigdy nie dochodzi:

 

 • były małżonek (po rozwodzie),
 • małżonek uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, a także
 • pozostały przy życiu małżonek, w sytuacji gdy miedzy małżonkami istniała separacja prawna (tj. orzeczona prawomocnym wyrokiem przez sąd), bądź
 • w sytuacji gdy małżeństwo po śmierci jednego z małżonków zostało unieważnione.

 

Jeżeli natomiast spadkobierca nie pozostawił dzieci, do dziedziczenia dochodzi grupa II, do której należą:

 

 • małżonek spadkodawcy,
 • jego rodzice, rodzeństwo oraz
 • zstępni rodzeństwa (czyli bratankowie i siostrzeńcy spadkodawcy), jeśli rodzeństwo nie dożyło otwarcia spadku.

 

Udział małżonka dziedziczącego w zbiegu z rodzicami spadkodawcy, z jego rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa wynosi zawsze połowę spadku. Pozostała część przypada na rodziców i rodzeństwo spadkodawcy.

 

Udział każdego z rodziców wynosi ¼ tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa, pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych. Przykładowo: jeśli zmarły pozostawił małżonka, rodziców oraz jednego brata, to małżonek otrzyma 1/2 spadku, każde z rodziców po 1/8, natomiast brat ¼. Jeśli jedno z rodziców nie przeżyło swojego dziecka, wówczas udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada po połowie drugiemu żyjącemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy.

 

Jeżeli którykolwiek z rodzeństwa nie dożył otwarcia spadku – schedę, jaka by mu przypadła, dziedziczą jego zstępni (czyli dzieci) w częściach równych.

 

Jeśli otwarcia spadku dożył tylko małżonek i rodzeństwo spadkodawcy – im przypada cały spadek. Małżonek otrzyma 1/2 spadku, rodzeństwo – pozostałą część spadku w częściach równych.

 

Jeśli spadkodawca nie pozostawił małżonka, a tylko rodziców i rodzeństwo – tym przypadnie cały spadek; każdy z rodziców po ¼, pozostała część przypadnie rodzeństwu w częściach równych.

 

Rodzice dochodzą do dziedziczenia bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim. Nie ma znaczenia również, czy do dziedziczenia dochodzi rodzeństwo naturalne, czy przyrodnie.

 

W przypadku, gdy spadkodawca pozostawił tylko małżonka – cały spadek przypadnie właśnie jemu.

 

Do trzeciej grupy należą: gmina i Skarb Państwa.

 

Dziadkowie spadkobiercy nie należą do kręgu spadkobierców ustawowych.

 

Na odpowiedzialność za długi spadkowe ma wpływ udział spadkowy, jaki przypadł danemu spadkobiercy. Spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe proporcjonalnie do swojego udziału spadkowego.

 

Niemniej ustawodawca przewidział środki służące do wyłączenia lub przynajmniej ograniczenia powyższej odpowiedzialność.

 

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może:

 

 1. przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź
 2. przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też
 3. spadek odrzucić.

 

Przyjęcie proste oznacza, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe nie tylko tym, co uzyskał w spadku, ale i swoim majątkiem prywatnym. Jeśli spadkobierca pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej, wierzyciele będą mogli prowadzić egzekucję z jego majątku osobistego, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność spadkobierców do wysokości majątku spadkowego. Oznacza to, że spadkobierca nie będzie odpowiadał za ewentualne długi spadkowe ze swojego majątku prywatnego. Dzieci (do 18 roku życia) oraz osoby ubezwłasnowolnione przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza (jeśli oczywiście nie zostanie złożone żadne inne oświadczenie).

 

Na przykład: jedynym majątkiem po zmarłym są oszczędności na rachunkach bankowych w wysokości 10 tys. zł oraz dług w wysokości 20 tys. zł. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, klient będzie zobowiązany spłacić dług do wysokości majątku, tj. 10 tys. zł. Co istotne, jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Odrzucenie spadku wyłącza odpowiedzialność za długi spadkowe, gdyż spadkobierca odrzuca przypadający mu spadek.

 

Oświadczenie, o którym była mowa wyżej, należy złożyć w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy pod rygorem przyjęcia spadku wprost. Składa się je albo przed notariuszem, albo przed sądem. Należy pamiętać, iż milczenie spadkobiercy prowadzi zawsze do nabycia spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności), nawet wbrew jego woli.

 

Nadto należy mieć na względzie, iż w przypadku odrzucenia spadku do spadku dochodzą nasi spadkobiercy (np. jeśli syn odrzuci spadek po swoich rodzicach, do spadku dochodzą jego dzieci, jeśli są już na świecie), którzy dla uwolnienia się od odpowiedzialności również muszą odrzucić spadek. Jeśli nie chcemy, aby nasze dzieci przyjęły spadek zamiast nas (po odrzuceniu), muszą one również odrzucić spadek. Jeśli są nieletnie – musimy zrobić to w ich imieniu, za zgodą sądu rodzinnego. Niekiedy powoduje to poważne komplikacje zwłaszcza w rodzinach licznych i wielopokoleniowych. Czasem korzystniej jest więc przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zwłaszcza jeśli spadkobierca nie ma 100% pewności, czy spadkodawca nie pozostawił żadnych długów.

 

Reasumując, w przypadku śmierci osoby, po której dziedziczymy, warto spróbować ustalić, czy spadkodawca nie pozostawił żadnych długów oraz w terminie złożyć stosowne oświadczenie co do spadku.


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 minus 5 =

 

»Podobne materiały

Prawa i obowiązki związane z chwilą otwarcia spadku

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkobiercy i w tym też momencie, z pewnymi wyjątkami, na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki zmarłego. Dotyczy to jednak co do zasady tylko cywilnoprawnych praw i obowiązków majątkowych, które nie są ścisle związane z osobą spadkodawcy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »