Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak unieważnić poręczenie kredytu?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 02.03.2010

Poręczyłem znajomemu kredyt konsumencki w banku. Znajomy zapewniał mnie, że właśnie załatwia przemianowanie tego kredytu w hipoteczny. Mówił, że zajmie to 30 dni, a ja nie będę dłużej poręczycielem. Niestety znajomy wpadł w kłopoty i uciekł z kraju. Czuję się oszukany. Czy mam szansę na wycofanie się z tego kredytu? Gdy godziłem się na poręczenie, byłem na lekach antydepresyjnych. Dzisiaj w życiu nie poręczyłbym tego kredytu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (czyli w tym przypadku banku) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik (czyli kredytobiorca) zobowiązania nie wykonał. Dłużnik (Pana znajomy) nie jest stroną umowy poręczenia. Stronami tej umowy jest tylko Pan jako poręczyciel i wierzyciel, czyli bank.

 

Osoba, za której dług poręczono, nadal pozostaje dłużnikiem głównym, niemniej jeśli dłużnik główny opóźnia się ze spłatą raty kredytowej, bank może pociągnąć do odpowiedzialności poręczyciela. Poręczyciel, jeśli spełni świadczenia za dłużnika głównego, wstępuje w miejsce zaspokojonego wierzyciela (banku). Oznacza to, że poręczyciel, który spłacił dług, staje się wierzycielem dłużnika głównego do wysokości spłaconego długu. Taka jest istota poręczenia. Na marginesie: o ewentualnej spłacie długu powinien Pan niezwłocznie powiadomić Pana znajomego.

 

To, że łączyła Pana ze znajomym umowa ustna, na mocy której miał być Pan poręczycielem tylko do 30 dni, nie ma wpływu na możliwość pociągnięcia Pana do odpowiedzialności przez bank, jeśli znajomy nie wywiązał się względem banku ze swych zobowiązań. Stosunek łączący Pana ze znajomym (dłużnikiem głównym) jest niezależny od stosunku, jaki powstał między Panem a bankiem na podstawie umowy poręczenia. Mówiąc oględnie, żadnego z Waszych uzgodnień bank nie musi respektować, chyba że co innego wynikałoby z umowy poręczenia.

 

Jedynym sposobem uchylenia się od złożonego oświadczenia poręczenia jest powołanie się na wady oświadczenia woli. W treści pytania wspomniał Pan, że w czasie zawarcia umowy poręczenia był Pan w złej kondycji psychicznej. Zgodnie zaś z art. 82 Kodeksu cywilnego „nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych”.

 

Zaburzenia psychiczne i nerwowe oraz środki farmakologiczne niewątpliwie są najczęstszą przyczyną stanu wyłączającego normalne funkcjonowanie naszych procesów myślowych i decyzyjnych, tak że istnieje szansa wykazania, iż oświadczenie o udzieleniu poręczenia jest nieważne, ponieważ w chwili jego złożenia nie miał Pan możliwości świadomego powzięcia decyzji i pokierowania swoim postępowaniem.

 

Niemniej musi się Pan liczyć z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Może Pan wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody wyrażenia woli (tj. o unieważnienie umowy poręczenia).

 

Podstawę prawną pozwu będzie stanowił art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Sądem miejscowo właściwym będzie albo sąd siedziby banku, albo sąd miejsca wykonania umowy. Wybór sądu miejscowo właściwego należy do Pana. Sądem rzeczowo właściwym będzie – w zależności od długu, za który Pan poręczył – albo sąd rejonowy, albo sąd okręgowy. Jeśli wartość umowy kredytu, za który Pan poręczył, przewyższa 75 000 zł, sądem właściwym będzie sąd okręgowy.

 

Pozew winien być opłacony – opłata sądowa wynosi 5% kwoty kredytu, za który Pan poręczył. Dowód uiszczenia opłaty sądowej winien być załączony do pozwu. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Niemniej jeśli nie jest Pan w stanie ponieść tej opłaty, może Pan równocześnie z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Sąd może zwolnić stronę od części kosztów sądowych, jeżeli strona może ponieść tylko część kosztów. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

 

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości wyrażenia woli ciężar dowodu będzie spoczywał na Panu. Jeśli nie uda się Panu wykazać, że w chwili złożenia swojego oświadczenia o udzieleniu poręczenia miał Pan wyłączoną możliwość pokierowania swoim postępowaniem z uwagi na zaburzenia psychiczne, to Pan poniesie ryzyko nieudanego dowodu, a w konsekwencji Pana powództwo zostanie oddalone.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »