.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uchronić swoje własne mieszkanie przy podziale majątku?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 03.10.2016

Jak w przybliżeniu sąd może podzielić mieszkanie, które otrzymałem jako darowiznę od rodziców w trakcie trwania małżeństwa? Darowizna była 2 lata temu. Otrzymane mieszkanie jest zapisane tylko na mnie i w akcie notarialnym nie ma ani słowa o mojej żonie. Co mogę zrobić przed założeniem sprawy rozwodowej, aby moja żona nie miała udziału w podziale tego mieszkania? Myślałem o tym, żeby przed rozwodem podarować to mieszkanie mojej siostrze. Czy sąd może cofnąć taką darowiznę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady rozróżnienia majątku wspólnego od osobistego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w ramach ustawowej wspólności majątkowej regulują poniższe przepisy:

 

„Art. 31. [Wspólność ustawowa; majątek wspólny]

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)”.

 

„Art. 33. [Majątek osobisty]

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Dlatego w zaistniałej sytuacji, jeżeli są nie uwzględnia faktu, że jest to majątek osobisty i nie powinien być brany pod uwagę przy podziale, należy postąpić następująco. Najpierw dokładnie zapoznać się z aktem notarialnym darowizny – czy nie ma w nim zapisu rozszerzającego darowiznę także na współmałżonka.

 

Jeżeli nie, to:

 

  1. W toku postępowania należy nie tylko na rozprawach, ale i na piśmie podnosić zarzut bezprawnego włączenia majątku osobistego do podziału co jest sprzeczne z art. 33 pkt 2 Kodeksu.
  2. Należy jednak zawsze mieć na uwadze, że w czasie trwania małżeństwa od chwili darowizny aż do rozwodu były czynione nakłady na ta darowiznę z majątku wspólnego, co podlega rozliczeniu. Nie wolno tego mylić jednak z majątkiem osobistym. Przykład – jeżeli przedmiot majątki osobistego jest wart 1000, a nakłady na niego czynione to kolejny 1000, wówczas przy równym uwzględnieniu wkładu w dorobek wspólny – spłacie podlegałby Pan w zakresie 500.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »