Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprzedać portal internetowy?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.04.2012

W ramach prowadzonej działalności prowadzę m.in. portal internetowy. Jak powinienem się rozliczyć z jego sprzedaży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy portal jest majątkiem „firmowym”, czy prywatnym, niezwiązanym z działalnością.

 

Działalność gospodarcza w sensie podatkowym oznacza działalność zarobkową:

 

  1. „wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

    – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

„Zawarty w przytoczonej regulacji zwrot »z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9« wskazuje, iż zaliczenie określonego przychodu do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza uzasadnione jest jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe jego zaliczenie do żadnego z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 u.p.d.o.f.” (Krzysztof Kamiński, Vademecum Doradcy podatkowego, nr 165112).

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieli przychody na „źródła”. Zgodnie z artykułem 10 „źródłami przychodów są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

2) działalność wykonywana osobiście,

3) pozarolnicza działalność gospodarcza,

4) działy specjalne produkcji rolnej,

5) (uchylony),

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 art. 10:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

 

9) inne źródła”.

 

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

Przyjmuje się, że co do zasady sprzedaż, o którą Pan pyta, tj. sprzedaż portalu, jest sprzedażą wartości niematerialnych i prawnych, zatem przychód ze sprzedaży, o której mowa, to przychód ze sprzedaży praw majątkowych – tj. źródło widoczne powyżej w punkcie 7.

 

Niemniej jednak, zgodnie z art. 14 wspomnianej ustawy, ust. 2 pkt 1 lit. b): „przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio”.

 

Gdy przychód nie jest zatem przychodem z działalności (gdyby był, byłby rozliczony jak każdy inny przychód w ramach działalności), jest przychodem ze źródła „kapitały pieniężne i prawa majątkowe”.

 

Analogicznie wskazuje w piśmie z dnia 7 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. akt IBPB2/415-1162/07/CJS): „Sprzedaż domeny internetowej wraz ze stroną WWW stanowi dochód z praw majątkowych, który należy wykazać w zeznaniu rocznym jako podlegający kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych”.

 

Pozwolę sobie przytoczyć obszerny fragment uzasadnienia, gdyż dokładnie wyjaśnia ono różnicę między rzeczą a prawem majątkowym; organ słusznie twierdzi:

 

„Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również przychody z odpłatnego zbycia tych praw. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów, o czym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 83 z późn. zm.) rzeczami są jedynie przedmioty materialne. W tym rozumieniu ani domena internetowa, ani strona WWW nie są rzeczami lecz jedynie dziełem ich twórcy, objętym prawem autorskim. Z tego tytułu przychód ze sprzedaży domeny internetowej wraz ze stroną WWW stanowić będzie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie zatem różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a wartością nakładów poniesionych na stworzenie domeny internetowej wraz ze stroną WWW.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodów z praw majątkowych nie nakładają na podatników obowiązku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie zatem z art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 

Stosownie do powyższego, dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym. W tym samym terminie jak wynika z art. 45 ust 1 ustawy podatnicy są obowiązani wpłacić należny z tego tytułu podatek dochodowy, wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Zupełnie przeciwnie, moim zdaniem błędnie, wskazuje w interpretacji Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. akt U.S.I/3.415-10/2007.

 

W zależności zatem od stanu faktycznego będziemy mieć do czynienia z przychodem z działalności bądź praw majątkowych. Co do sposobu sprzedaży, oczywiście wystarczy umowa sprzedaży zawarta z nabywcą.

 

Przy sprzedaży z działalności sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; przy sprzedaży poza działalnością jest to już problematyczne, bowiem określić trzeba, czy działać będzie Pan jako podatnik VAT, czy też nie. Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Na podstawie powyższej definicji niemal każdemu przypisać można miano podatnika, bowiem wystarczy, że organy podatkowe stwierdzą, iż mimo jednorazowej sprzedaży istnieje zamiar częstotliwości.

 

Ze względu na powyższe polecałbym wystąpić o indywidualną interpretację do ministra Finansów na druku ORD-IN, pomoże to zminimalizować ryzyko konfliktu z organami podatkowymi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 5 =

»Podobne materiały

Hazard w internecie

Jak wygląda sytuacja z reklamowaniem w Polsce hazardu w internecie? Czy coś się zmieniło w stosunku do sytuacji z początku tego roku? Dlaczego w publicznej telewizji można zobaczyć reklamę PokerStars.pl, a w telewizji kablowej znaleźć kanał PokerHeaven.com? Ciągle też widać rekla

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »