.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy wierzyciel przedsiębiorcy nadal ściga za dług?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06.12.2014

Kilka lat temu byłem przedsiębiorcą i prowadziłem małą działalność gospodarczą. Zostały z tego czasu długi: niezapłacone faktury, zobowiązania wobec ZUS itp. Działalność była prowadzona 8 lat temu. Komornik próbował egzekwować należności ale bezskutecznie. Chciałbym teraz na nowo rozpocząć działalność, ale boję się, że jak tylko zacznę, odezwą się wierzyciele starych długów. W związku z tym mam pytanie:  Jak sprawdzić, czy wierzyciele nadal ścigają mnie za dług? Czy jest biuro albo jakaś instytucja, kto takie rzeczy sprawdza w dyskretny sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wyjaśnię, że w polskim systemie prawnym nie istnieje obowiązek wierzyciela do zamieszczania informacji o swoich wierzytelnościach w jakimkolwiek wykazie lub rejestrze, jednakże wierzyciele taką możliwość mają na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).

 

I tak, zgodnie z treścią art. 15 ww. ustawy:

 

„1. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura wyłącznie informacje gospodarcze dotyczące:

1) siebie – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

2) dłużnika niebędącego konsumentem – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

3) wspólników dłużnika będącego spółką osobową – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3;

4) akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

5) zobowiązania – określone w art. 2 ust. 1 pkt 4.

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem dotyczące:

1) wierzyciela – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,

2) dłużnika niebędącego konsumentem – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,

3) zobowiązania – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, c, d, f i g

– biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia.

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem:

1) przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub

2) przekraczającej zakres określony w ust. 2”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, wierzyciel przedsiębiorcy, a z taką sytuacją mamy do czynienia w Pańskiej sprawie, może zgłosić do wpisu wierzytelność, która nie tylko nie jest stwierdzona orzeczeniem sądu, lecz nawet może zgłosić do wpisu wierzytelność, która jest przedawniona, gdyż przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności, a jedynie daje dłużnikowi prawo do odmowy jej realizacji.

 

Jeżeli chodzi zaś o dostęp do wspomnianych informacji, to kwestię tę reguluje w pierwszej kolejności art. 22 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że biuro ujawnia informacje gospodarcze w formach określonych w regulaminie, w szczególności w drodze teletransmisji. Ujawnianie informacji gospodarczych przez biuro jest odpłatne. Wysokość opłat określa cennik uchwalany przez zarząd biura.

 

Z kolei zaś art. 23 mówi o tym, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro, przekazanych zgodnie z art. 14-18. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

Poza powyższym sposobem sprawdzenia czy wierzyciele wciąż roszczą sobie prawa do ubiegania się od Pana spłaty zaciągniętych zobowiązań, może Pan również przeszukać internetowe „giełdy długów” pod kątem tego, czy ktoś być może nie chce sprzedać posiadanej wobec Pana wierzytelności.

 

Może się okazać też, że część Pańskich wierzytelności uległa już przedawnieniu (wierzytelności Pańskich kontrahentów wynikające z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 3 lat, jak i odsetki od wierzytelności, zaś wierzytelności ZUS powstałe przed 01.01.2012 r. objęte są już aż 10-letnim terminem przedawnienia, zobowiązania podatkowe z kolei przedawniają się z upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstały), jednak każda wszczynana przez wierzycieli egzekucja przerywa bieg tego terminu, po której to przerwie zaczyna się on od nowa.

 

Poza powyższymi metodami w zasadzie brak jest innych bardziej skutecznych metod pozwalających na ustalenie istnienia ewentualnych roszczeń Pańskich wierzycieli. Jeżeli chodzi o instytucje, które mogłyby ewentualnie zrobić dla Pana taki wywiad, to powinien Pan poszukać pomocy u firm zajmujących się tzw. „oddłużaniem” – również do odnalezienia w internecie.

 

Należy jednak wskazać, iż o ile w przypadku wierzycieli prywatnych mogą oni mieć trudności z ustaleniem, czy Pana sytuacja poprawiła się na tyle, aby wszcząć nowe egzekucje, o tyle rozpoczęcie przez Pana prowadzenia działalności gospodarczej zostanie od razu zauważone przez ZUS i urząd skarbowy, przed których roszczeniami wtedy Pan zapewne by nie uciekł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton