Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy są jeszcze jakieś długi po zmarłym?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.08.2016

Mój tata zmarł 3 lata temu. Ja i moje 2 siostry przyjęłyśmy w spadku dom. Dopiero teraz dostajemy informacje z banków o długach taty, o których nie miałyśmy pojęcia. Powoli je spłacamy, ale komornik straszy kolejnymi obciążeniami. Czy możemy wystąpić do sądu o uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia spadku? Jak sprawdzić, czy są jeszcze jakieś długi po tacie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

 

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

 

  1. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  2. spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

 

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

 

Pozwoli Pan, iż przytoczę komentarz do Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim:

 

„Błąd co do treści czynności prawnej może być błędem co do tytułu powołania do dziedziczenia, osoby spadkodawcy, przedmiotu spadku. Należy jednak zgodzić się z poglądem, że podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zd. 1 i § 2 k.c.). Błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego (post. SN z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 94, z glosą W. Borysiaka, Palestra 2009, z. 5–6, s. 285; post. SN z dnia 18 marca 2010 r., V CSK 337/09, Lex nr 677786). Nie będzie też błędem prawnie doniosłym złożenie oświadczenia pod wpływem wadliwych, błędnych pobudek czy motywów (J. Kremis, E. Gniewek (w:) E. Gniewek, Komentarz, s. 1642), czy z tego samego powodu brak odpowiedniego oświadczenia w terminie” (A. Kidyba).

 

Mając na uwadze powyższe, osobiście uważam, że nie ma szans na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli przyjęcia spadku. Obowiązkiem Pani i pozostałych spadkobierców było ustalenie (zdaję sobie sprawę z tego, że niekiedy jest to niemożliwe lub utrudnione) składników spadku, w tym długów. Sądy coraz częściej jednak wskazują, iż w przypadku niemożności ustalenia spadku, w tym długów, zasadne jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Obawiam się zatem, że próba złożenia wniosku nie skończy się po Pani i siostrach myśli, a jedynie obciąży Panie kosztami.

 

Zasadne jest bowiem zwrócenie uwagi na pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt II CSK 172/12, zgodnie z którym:

 

„Poprzestanie na pozbawionym podstaw przypuszczeniu dotyczącym stanu majątku spadkowego jest wyrazem braku należytej staranności, który uniemożliwia uchylenie się od skutków prawnych złożenia albo niezłożenia oświadczenia woli w oparciu o przepisy o wadach oświadczenia woli, jeśli pomiędzy niedołożeniem wymaganej w okolicznościach sprawy dbałości a brakiem rozeznania co do przedmiotu spadku zachodzi zależność przyczynowo-skutkowa. Wobec tego za błąd istotny spadkobiercy uznać należy brak wiedzy o stanie spadku, mimo podjęcia właściwych i możliwych działań, zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu spadku.Stwierdzenie, że spadkobierca nie dołożył należytej staranności powinno być poprzedzone oceną okoliczności konkretnej sprawy i ustaleniem, jakich aktów staranności można było od niego wymagać. Odnosi się to do sprecyzowanych czynności, które faktycznie i prawnie spadkobierca mógłby podjąć, zmierzając do uzyskania koniecznej wiedzy o spadku. W razie niepodjęcia przez spadkobiercę żadnych czynności, wskazane jest określenie, jakich działań, w okolicznościach danej sprawy, prowadzących do pozyskania tej wiedzy można było od niego wymagać, ponieważ doprowadziłyby do uniknięcia błędu”.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy podjęła Pani wraz z siostrami czynności zmierzające do ustalenia spadku, czy też nie?

 

Nadto pragnę zwrócić uwagę na jeden istotny fakt, tj. zadłużenie. Skoro komornik na tym etapie wskazuje, że spłacono tylko część zadłużenia, musi mieć wiedzę o kolejnych. Proszę zatem udać się do kancelarii komorniczej z wnioskiem o wgląd do akt sprawy. Mniemać należy bowiem, że w aktach sprawy znajdują się inne wnioski o egzekucję wraz z tytułami wykonawczymi. Komornik musi zatem wiedzieć o innym zadłużeniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + VIII =

»Podobne materiały

Samochód po wypadku – wypłata odszkodowania ze spadku zmarłego

Mój ojciec zginął dwa lata temu w wypadku samochodowym, którego był sprawcą. Jechał samochodem kolegi, który uległ całkowitemu zniszczeniu bez prawa do odszkodowania. Jestem jedynym spadkobiercą taty, przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Na prośbę właściciela samochodu wypłaciłem mu 7 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »