.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak spadkobiercy dowiadują się o długach zmarłego?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 04.02.2015

Dwa lata temu zmarła moja mama, odziedziczyłam po niej mieszkanie. Kredyt, o którym wiedziałam, już spłaciłam. Zastanawiam się, czy mama nie miała jeszcze jakiś zobowiązań. Jak spadkobiercy dowiadują się o długach zmarłego? Czy komornik uprzedziłby mnie o egzekucji, czy też ma prawo od razu zająć np. mój rachunek bankowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W treści pytania nie wskazuje Pani, w jaki sposób przyjęła Pani spadek. Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

 

Jak wynika z powyższego, sposób przyjęcia spadku ma ogromne znaczenia dla późniejszej odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawców/spadkodawcę.

 

Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu. Poza wypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzających spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Innymi słowy jeżeli nie złożyła Pani oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas z mocy prawa następuje proste przyjęcie spadku. Przyjęcie proste powoduje, iż przyjmuje Pani spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

 

Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

 

Wyraźnie zatem podkreślić należy, że w przypadku przyjęcia spadku wprost ponosi Pani odpowiedzialność bez ograniczenia z całego swojego majątku. Jeżeli przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas odpowiedzialność Pani jako spadkobiercy ogranicza się jedynie do wartości ustalonej w inwentarzu stanu czynnego spadku, tj. wartości majątku pozostałego po spadkodawcy.

 

Najistotniejsza z punktu widzenia Pani interesu w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest treść, art. 1032 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 1032. § 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.

 

§ 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe”.

 

Mając na uwadze, iż nie ma Pani świadomości o innych zadłużeniach Pani matki, o czym świadczy także Pani zachowanie po śmieci matki, tj. natychmiastowa spłata wiadomego Pani kredytu, zastosowanie w Pani przypadku (ale tylko przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) ma § 1 wspomnianego art. 1032. W takiej sytuacji będzie Pani ponosiła odpowiedzialność za różnicę między wartością odziedziczonego mieszkania, a spłaconym kredytem.

 

W sytuacji nieterminowej spłaty kredytów banki ustalają, czy kredytobiorca/pożyczkobiorca pozostaje przy życiu, a jeżeli nie, dokonują ustalenia kręgu jego spadkobierców. Co do zasady przed egzekucję należności banki wysyłają do spadkobierców pisma, w którym wzywają do spłaty należności w podanym w piśmie terminie. Zdarzają się sytuacje, kiedy banki bezpośrednio kierują sprawę do komornika, wówczas należy zwrócić się do wierzyciela, tj. banku lub innej instytucji udzielającej pożyczki lub kredytu, o wycofanie wniosku o wszczęciu egzekucji celem zmniejszenia kosztów egzekucji, co jest korzystne także dla banku, bowiem kwota, którą pobrał by komornik, może zostać przekazana na poczet banku z tytułu spłaty kredytu.

 

Komornik, dokonując zajęcia Pani rachunku bankowego, powiadomi Panią o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. Innymi słowy z chwilą zajęcia Pani rachunku bankowego komornik zobowiązany jest powiadomić Panią o wszczęciu egzekucji, podstawie swojego działania, osobie wierzyciela oraz sposobie egzekucji. Pani ma natomiast prawo zapoznani się z oryginałem tytułu wykonawczego, który wraz z wnioskiem o wszczęciu egzekucji i sposobie jej prowadzenia nie będzie Pani przedstawiony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus X =

21.08.2018

a jeśli umiera ojciec nie zostawiając testamentu i syn ustawowo ma po nim odziedziczyć długi to jak syn ma się dowiedzieć że ojciec zmarł?

esque

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl