Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozwiązać spółkę jawną?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.11.2009

Jest nas dwóch wspólników spółki jawnej z równymi wkładami i udziałami. Chciałbym wystąpić ze spółki i otworzyć własną firmę. Jak zrobić to najkorzystniej, mając również na uwadze fiskusa?

I drugie pytanie: zwróciłem uwagę, że umowa naszej spółki nic nie mówi o podziale zysków, czy wobec tego przypadającą na mnie częścią mogę dysponować według własnego uznania, czy też wspólnik ma prawo ingerować w moje dyspozycje?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

O wystąpieniu ze spółki traktuje m.in. art. 65 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

 

Jako dzień bilansowy w przypadku wypowiedzenia należy przyjąć ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Tak obliczony udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

 

Niemniej jednak, w myśl art. 58 Kodeksu spółek handlowych, skutkiem wypowiedzenia jest przede wszystkim rozwiązanie spółki; co więcej – spółka jawna nie może istnieć, gdy pozostaje w niej jedynie jeden wspólnik. Zatem w Pana przypadku będziemy mieć do czynienia z rozwiązaniem spółki.

 

Jak wskazuje w piśmie z dnia 18 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. IBPBI/1/415-904/08/TK) „należy uznać, że zwrot wniesionych wkładów i rzeczy do spółki osobowej w ramach procesu likwidacji jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy tylko do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu, a więc wartości wkładu dla potrzeb aportu na moment jego wniesienia. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega więc różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika. (...) W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Powyższy przepis zwalnia z opodatkowania wyłącznie wartość wkładu określoną w umowie spółki osobowej. Dyspozycja tego przepisu nie dotyczy natomiast pozostałych należności jakie przysługują wspólnikowi w przypadku wystąpienia ze spółki bądź jej rozwiązania.”


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi – takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił – w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Jednakże nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

 

 1. w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
 2. nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
 3. osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
 4. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

 

Zatem dochód nie jest ustalany, jeżeli – pomimo wystąpienia ze spółki – wspólnik wykonuje działalność gospodarczą samodzielnie – a taki właśnie Pan ma zamiar.

 

Jak słusznie wskazuje Radosław Kowalski (Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 21/2009): „Jeżeli wraz z wystąpieniem wspólnika ze spółki przynajmniej jeden ze wspólników kończy wykonywanie działalności gospodarczej, to koniecznym jest ustalenie dochodu przypadającego na każdego ze wspólników (również tych, którzy nie zaprzestają wykonywania działalności gospodarczej).

 

To oznacza, że istnieje w takiej sytuacji obowiązek sporządzenia spisu z natury majątku spółki (o obowiązku sporządzenia spisu też w dalszej części tekstu) i ustalenie dochodu, którego wartość musi być rozdzielona pomiędzy wspólników (w znaczeniu przypisana każdemu wspólnikowi). Obowiązek przypisania dochodu każdemu ze wspólników wynika z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. Zgodnie z wolą ustawodawcy podatkowego zapisaną w tym przepisie, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (w tym w spółce jawnej), ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz – o ile nie są to przychody, wobec których podatnik stosuje liniową metodę opodatkowania – łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa wspólników do udziału w zysku są równe.

 

Od tak obliczonego dochodu, wspólnik, który zaprzestaje wykonywania działalności gospodarczej musi opłacić zryczałtowany podatek dochodowy. Stawka takiego podatku określona została w art. 44 ust. 4 u.p.d.o.f. i wynosi 10%. Wpłata podatku musi być dokonana w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Podatnik jest obowiązany złożyć spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością w tym także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audiowizualnej, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie będących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu.”

 

 

Inaczej jest na gruncie VAT, co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku m.in. rozwiązania spółki handlowej niemającej osobowości prawnej. Dlatego często wskazuje się, że korzystnym jest „wyprzedanie” towarów przed likwidacją.

 

Konsekwencją powyższego jest obowiązek przeprowadzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

 

Co ważne, od 1 grudnia 2008 r. osobom fizycznym, które były wspólnikami spółek osobowych w dniu ich rozwiązania przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

 

Co do drugiej części Pana pytania należy przywołać art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

 

Oczywiście określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach, niemniej jednak umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

 

W braku uregulowań -– jak Pan wspomniał – panów udziału w zyskach, są one równe. Każdy wspólnik samodzielnie dysponuje swoim zyskiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 plus 10 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Likwidacja spółki jawnej

Jak najsprawniej (i polubownie) przeprowadzić „przekształcenie” spółki jawnej w dwie firmy? Spółka istnieje od 1992 r. i jest dwóch wspólników. Obecnie są dwie części firmy – każda działa w innym mieście i w praktyce każda prowadzona jest przez jednego ze wspólników. Jedna część (siedziba) prowadzona jest w lokalu będącym własnością jednego ze wspólników, natomiast druga część (oddział) – w budynku będącym własnością spółki. Wspomniany budynek obciążony jest kredytem hipotecznym. Prowadzę tę drugą część i to ja chcę podziału spółki. Dodam, że spółka przynosi dochody. Do wyboru są dwie drogi. Wariant I to utworzenie dwóch nowych firm (prawdopodobnie działalności gospodarczych) i likwidacja spółki jawnej. Wariant II to przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., a następnie wydzielenie dwóch nowych spółek z o.o. Pytania do wariantu I:

 1. Czy w przypadku likwidacji spółki jawnej podział majątku musi być przeprowadzony oficjalnie? Jak ma być udokumentowany, jeśli to konieczne? Czy stanowi on przychód (do opodatkowania) dotychczasowych wspólników spółki?
 2. Czy w przypadku likwidacji spółki jawnej musi ona zapłacić podatek VAT od środków trwałych (w tym budynku, który stanowi własność spółki) i od wartości spisu towarów?
 3. Jeżeli na budynku ciąży hipoteka, a budynek ma pozostać w posiadaniu jednego ze wspólników, to jak przeprowadzić postępowanie związane z przejęciem tej własności i przepisaniem hipoteki? Bank – z uwagi na długoletnią współpracę – już zadeklarował możliwość „przejęcia” kredytu przez nową firmę, która przejmie budynek.
 4. Czy w przypadku, gdy fizyczny majątek spółki (budynek, samochody itp.) nie jest dzielony po 50% i jeden ze wspólników będzie spłacał drugiego, to można tę spłatę rozłożyć w czasie? Jak i gdzie to zapisać?
 5. Czy w ww. przypadku wspólnik przejmujący więcej niż 50% majątku spółki płaci podatek dochodowy? A może jeden wspólnik płaci podatek od większej wartości przejętego majątku, a drugi od otrzymanych „spłat”?

Pytania do wariantu II:

 1. Ile czasu może zająć takie przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., a potem wydzielenie dwóch nowych spółek? Wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nikt nie był wyłączony.
 2. Czy w tym przypadku wchodzą w grę jakieś rozliczenia VAT związane z przejęciem towarów, środków trwałych (w tym budynku)?

Proszę o dodatkowe rady albo sugestie, jak sprawnie to wszystko przeprowadzić.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »