Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przywieźć do Polski ruchomości z USA?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.01.2016

Chcę przeprowadzić się z USA do Polski i przywieźć mienie przesiedleńcze, ruchomości. Posiadam samochód, który użytkuję od 3 lat, niestety dokumenty są na mojego męża – obywatela USA. Jak udowodnić organom celnym ten fakt?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem skorzystać ze zwolnień można nawet, gdy nie było się właścicielem samochodu – przepisy w tym zakresie nie wymagają pozostawania właścicielem a jedynie posiadania (czyli w pewnym uproszczeniu władania w sensie fizycznym) i osobistego użytkowania.

 

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych wskazuje, że „mienie osobiste” oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych a w szczególności m.in. prywatne pojazdy mechaniczne, które winny pozostawać w posiadaniu (co nie jest równoznaczne z własnością) i używaniu przez osobę przywożącą w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której zaprzestano zamieszkiwania w państwie trzecim. Konieczne jest przeznaczenie samochodów do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania (czyli dalej mają służyć użytkowi osobistemu).

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia na mocy art. 47 ust. 1 od podatku VAT import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej, w tym samochodów w nieokreślonej liczbie (poza środkami transportu przeznaczonymi do działalności gospodarczej), przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 

  1. „rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego,
  2. rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;
  3. osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;
  4. rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego”.

 

Artykuł 112 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zwalnia od akcyzy samochód osobowy przywożony z USA (czyli spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 

  1. „samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
  2. samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  3. osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa powyżej;
  4. osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
  5. samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju”.

 

Wymieniony powyżej dowód potwierdzający, że samochód osobowy służył do użytku osobistego przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu, to niekoniecznie dowód rejestracyjny. Standardowo wskazuje się, że „dokumentem tym może być dokument potwierdzający rejestrację samochodu poza UE czy też faktura zakupu” (S. Parulski, Komentarz do art. 112 ustawy o podatku akcyzowym, Akcyza. Komentarz, LEX, 2010, 58217). Dokumenty te potwierdzają jednak prawo własności, a niekoniecznie użytkowanie osobiste. Moim zatem tak ubezpieczenie, jak i dowód małżeństwa oraz wskazanie, że samochód stanowi majątek wspólny, powinny w zupełności wystarczyć, można dołączyć również oświadczenie męża, że Pani użytkuje przedmiotowy samochód ponad 6 miesięcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus IV =

»Podobne materiały

Pożyczka udzielona przez spółkę-córkę spółce-matce a podatek PCC

Spółka X posiada udziały w spółce Y. Spółka X realizuje duży kontrakt i potrzebuje środków na realizację zadania. W związku z tym pożycza pieniądze na realizację zadania od spółki Y. Po rozmowie z księgowymi pojawiają się sprzeczne informacje na temat płacenia podatku PCC. Nadmienię, że obydwie

 

Odmowa przyznania kredytu przez bank – rezydent i nierezydent podatkowy

Wraz z mężem staramy się o kredyt na mieszkanie. Bank odmówił nam przyznania go, twierdząc, że mąż nie jest polskim rezydentem. W zamian zaproponował pożyczkę. Czy to prawda, skoro mąż pracuje w Danii, ma kontrakt na czas nieokreślony, ale jego miejsce zamieszkania jest w Polsce? Dodam, że mąż ma ty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »