Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.02.2015

Likwidacja stowarzyszenia następuje w wyniku orzeczenia sądu, bądź uchwały walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia. Majątek likwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane bądź w wyniku uchwały walnego zebrania członków (albo zebrania delegatów, jeżeli zostało powołane), bądź orzeczenia sądu. Przyczyny samorozwiązania określać musi statut, natomiast sąd może (na wniosek prokuratora lub organu nadzorującego, którym jest wojewoda lub starosta) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Ponadto na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje również postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy:

 

  1. liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia (czyli poniżej piętnastu osób w przypadku stowarzyszeń rejestrowych i trzech osób w przypadku stowarzyszeń zwykłych),
  2. stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok (dotyczy tylko stowarzyszeń rejestrowych).

 

W związku z rozwiązaniem stowarzyszenia konieczne jest przeprowadzenie jego likwidacji. Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo o stowarzyszeniach1 w razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub – w razie braku odpowiednich postanowień statutu – uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. Natomiast w razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

 

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Likwidator w szczególności powinien:

 

  1. jeżeli nie został ustanowiony przez sąd, zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,
  2. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  3. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy wyłącznie stowarzyszeń rejestrowych).

 

Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów. Uprawnienie sądu do zmiany likwidatorów dotyczy zarówno likwidatorów działających na podstawie statutu lub uchwały walnego zebrania członków, jak i likwidatorów wyznaczonych przez sąd.

 

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego2 sąd może również orzec o przeznaczeniu nieruchomości wchodzącej w skład majątku zlikwidowanego stowarzyszenia na cele innego stowarzyszenia, które rozwija działalność zbieżną z działalnością zlikwidowanego podmiotu.

 

Koszty likwidacji, do których zaliczyć należy również wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1996 r. (sygn. akt II CRN 6/96).


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki