Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak prawidłowo oznaczyć przedsiębiorcę?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.09.2009

W artykule omówiono zasady prawa firmowego oraz elementy składowe oznaczenia przedsiębiorcy w zależności od formy, w której działa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedsiębiorcą – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje jednak zdolność prawną (tzw. ułomna, niepełna osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Firma jest jedynie oznaczeniem przedsiębiorcy. Tym samym używanie firmy jako synonimu przedsiębiorcy z punktu widzenia prawa cywilnego jest wadliwe. Firma nie jest podmiotem prawa, jest tylko nazwą danego podmiotu prawa. Stąd też stroną umowy może być przedsiębiorca działający pod firmą, a nie sama „firma”.

 

Firma ma na celu indywidualizację przedsiębiorcy, ma go odróżniać od innych przedsiębiorców działających na rynku. Firma zatem spełnia podobną rolę jak nazwisko człowieka. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek działać pod firmą.

 

Firma osoby prawnej i niepełnej osoby prawnej musi zawierać oznaczenie formy prawnej ponadto może wskazywać na: przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

 

Kodeks spółek handlowych doprecyzowuje, z czego powinno się składać oznaczenie danego podmiotu prawa.

 

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (czyli nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. j.

 

Firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest posługiwanie się w obrocie skrótem sp.p.

 

Firma spółki komandytowej winna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.k. W przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (czyli nazwy) tej osoby prawnej plus oznaczenie spółka komandytowa. Jeśli komplementariuszem obok osoby prawnej jest także osoba fizyczna, można zamieścić w nazwie również jej nazwisko.

 

Ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania w spółce komandytowej nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 

Podobne zasady obowiązują spółkę komandytowo-akcyjną. Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowo-akcyjna. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. W obrocie może być używany skrót S.K.A.

 

Firmy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych mogą być obrane dowolnie; powinny jednak zawierać dodatkowe oznaczenie stosownie do rodzaju spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółka akcyjna. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: spółka z o.o. lub sp. z o.o.; w przypadku spółki akcyjnej – S.A..

 

Nadto w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa nadała zdolność prawną (ułomnych osób prawnych) dopuszcza się umieszczenie w firmie osoby prawnej nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej, gdy służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy, co wymaga jednak pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i wszystkich dzieci. Jeżeli ani małżonek, ani dzieci tej osoby już nie żyją, zamieszczenie nazwiska (pseudonimu) takiej osoby w firmie osoby prawnej jest niedozwolone.

 

Zasady tworzenia firmy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zostały zawarte w art. 434 Kodeksu cywilnego. W tym przypadku firmą jest jej imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko (np. „Jan Kowalski”). Firma osoby fizycznej może zawierać dodatkowo inne dowolne elementy, np. pseudonim, miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorcy czy też określenie wskazujące na jej przedmiot. Jeżeli nazwisko osoby fizycznej składa się z dwóch nazwisk, to oba nazwiska powinny być uwzględnione w brzmieniu firmy tej osoby.

 

W literaturze wyróżnia się tzw. zasady prawa firmowego, które obowiązują każdego przedsiębiorcę, a mianowicie:

 

  1. zasada prawdziwości firmy,
  2. zasada jawności firmy,
  3. zasada jedności firmy,
  4. zasada ciągłości firmy,
  5. zasada wyłączności firmy.

 

Zgodnie z zasadą prawdziwości firma przedsiębiorcy nie może wprowadzać w błąd kontrahentów, winna być przede wszystkim zgodna z rzeczywistą formą prawną, prowadzoną działalnością, przedmiotem działalności, miejscem jej prowadzenia, źródłami zaopatrzenia.

 

Zasada wyłączności firmy polega na tym, że firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Rynkiem może być zarówno miasto, jak i województwo, stąd wszystko zależy od skali prowadzonej działalności. Znaczenie dla ustalenia czy podmioty działają na tym samym rynku ma także profil działalności czy renoma firmy.

 

Jeśli przedsiębiorca używa firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, co może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, to naraża się na zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Tym samym dla ustalenia, który z podmiotów popełnił czyn nieuczciwej konkurencji decydujące znaczenie ma pierwszeństwo zgodnego z prawem używania danego oznaczenia na rynku (tj. który podmiot jako pierwszy używał danej nazwy, godła, czy innego symbolu).

 

Nadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17.06.2004 r. (V CK 550/03), przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji również wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż konkurent. Oznacza to, że nawet jeśli nie ma między przedsiębiorcami dosłownie rozumianej konkurencyjności, to posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym czy też podobnym oznaczeniem firmy może się wiązać z nieuczciwym wykorzystywaniem renomy drugiego przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z zasadą jedności firmy niedopuszczalne byłoby występowanie tego samego przedsiębiorcy pod różnymi firmami. Nadto zasada ta ma istotne znaczenie, gdy przedsiębiorca posiada swoje oddziały. Firma oddziału powinna zawierać pełną nazwę przedsiębiorcy oraz określenie oddziałów, ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma swoją siedzibę.

 

Zasada jawności wiąże się z obowiązkiem ujawnienia nazwy przedsiębiorcy w rejestrze.

 

Zasada ciągłości wiąże się z możliwością korzystania z nazwy (firmy) poprzednika. Tym samym nabywca przedsiębiorstwa może prowadzić działalność pod tą samą nazwą, powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Także w razie przekształcenia się przedsiębiorcy (np. spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) może ona zachować dotychczasową firmę z wyjątkiem – ze względu na zasadę prawdziwości – określenia wskazującego formę prawną, jeżeli uległa ona zmianie.


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus zero =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Darowizna

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »