Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się byłego męża z mieszkania?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.12.2010

Sytuacja dotyczy mojej kuzynki, która jest w trakcie rozwodu. Wyprowadziła się ona z mieszkania, które w trakcie małżeństwa otrzymała w darowiźnie od matki. Tydzień temu przepisała lokal ponownie na matkę i w tej chwili jest ona jedyną właścicielką. Mąż kuzynki jest tam zameldowany, ale nie chce się wyprowadzić (mimo że ma bardzo dobrą pracę i pieniądze). Jak matka kuzynki może się go pozbyć? Czy matkę kuzynki i męża kuzynki obowiązuje nadal umowa użyczenia? Jeśli tak, to czy można ją wypowiedzieć? Może przedstawić mu do podpisu umowę najmu okazjonalnego i dać wysokie odstępne, aby się wyprowadził? Dodam, że od kilku miesięcy mąż kuzynki nie płaci za media ani czynsz. Mamie kuzynki zależy na czasie, bo niebawem na stałe wyjeżdża z miasta.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli właściciel mieszkania nie wyraża zgody na zamieszkiwanie byłego męża, to może skierować sprawę o eksmisję na drogę postępowania sądowego.

 

Mieszkanie należało do majątku osobistego kuzynki, ponieważ pochodziło z darowizny od matki. Mąż, dopóki pozostawał w związku małżeńskim, miał uprawnienie do zamieszkiwania w tym lokalu. Uprawnienie to wynikało z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stosownie do którego jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

 

Obecnie właścicielem lokalu jest ponownie matka kuzynki. Można uznać, że pozwala ona mężowi kuzynki zamieszkiwać w lokalu na zasadzie użyczenia – pozwala ona (a przynajmniej pozwalała po dokonaniu darowizny na jej rzecz) korzystać bez odpłatności z jej mieszkania.

 

Według art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 

Natomiast według art. 716 Kodeksu cywilnego, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne, bez znaczenia jest, jakie powody sprawiają, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu.

 

Jeżeli po stronie właściciela mieszkania (matki kuzynki) nastąpi brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, to należy uznać to za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania tej umowy. W przypadku ewentualnego rozwiązania umowy użyczenia właściciel lokalu będzie mógł żądać (jeżeli po rozwiązaniu umowy użyczenia mąż kuzynki nie opuści mieszkania) opuszczenia tego mieszkania i opróżnienia go z jego rzeczy. Żądanie eksmisji będzie wyrazem tego, że właścicielka mieszkania (mama kuzynki) jest przeciwna temu, by mąż kuzynki nadal zamieszkiwał w jej lokalu.  

 

Aby poczynić kroki w celu wyeksmitowania męża kuzynki właścicielka mieszkania może przesłać mu wezwanie do opuszczenia mieszkania w określonym terminie (ważne, by był to rozsądny termin, pozwalający mężowi kuzynki na znalezienie innego lokalu, np. 1 miesiąc, 2 miesiące). Myślę, że termin miesięczny będzie można uznać za rozsądny, bo jak Pan wskazuje w pytaniu, mąż kuzynki ma dobrą sytuację materialną.

 

W szczególności w piśmie można wskazać, że właściciel mieszkania nie zgadza się na to, aby mąż kuzynki nadal zamieszkiwał w jej mieszkaniu, i że to mieszkanie stało się właścicielowi potrzebne. Można wskazać, że jeżeli mąż kuzynki nie zastosuje się do wezwania i nie opuści we wskazanym terminie mieszkania, to właściciel skieruje pozew o eksmisję do sądu, a także zacznie naliczać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w określonej miesięcznej wysokości (może to być kwota odpowiadająca wartości czynszu, jaki właściciel może otrzymać za wynajem lokalu na wolnym rynku).

 

Jeżeli mąż kuzynki nie opuści domu w terminie wskazanym w wezwaniu, mama kuzynki będzie mogła złożyć w sądzie pozew o eksmisję. Podstawę ewentualnego roszczenia o eksmisję stanowić będzie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

W przypadku orzeczenia eksmisji mąż kuzynki ze względu na dobrą sytuację materialną na pewno nie uzyska prawa do lokalu socjalnego. Nie ma jednak w chwili obecnej eksmisji na bruk.

 

Stosownie do art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

 

Natomiast według § 5 art. 1046 K.p.c. komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w § 4.

 

Zgodnie z art. 1046 § 6 K.p.c. tymczasowe pomieszczenie powinno:
 

  1. nadawać się do zamieszkania;
  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
  3. znajdować sięw tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Od wymagań, o których mowa w § 6 pkt 2-3, można odstąpić za zgodą osoby przekwaterowywanej (art. 1046 § 7 K.p.c.).

 

Jak z powyższego wynika, w obecnym stanie prawnym obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego ciąży w pierwszej kolejności na gminie i samym dłużniku. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego pomieszczenie zapewnić może również wierzyciel, czyli właściciel lokalu.

 

Aby wyeksmitować męża kuzynki, można komornikowi wskazać pomieszczenie tymczasowe – matka kuzynki może wynająć na krótki okres takie pomieszczenie, które – jak z powyższego wynika – może mieć bardzo obniżony standard, i tam komornik dokona eksmisji.

 

Co do zawarcia umowy najmu okazjonalnego, to właściciel mieszkania może zaproponować mężowi kuzynki zawarcie takiej umowy, ale nie może go do tego zmusić. Umowa zawsze jest dobrowolnym i swobodnym porozumieniem stron. Jeżeli mąż kuzynki nie zgodzi się na zawarcie takiej umowy, to właścicielce mieszkania pozostanie eksmisja męża kuzynki w sposób podany powyżej.

 

Na marginesie dodam, że niezależnie od kwestii eksmisji męża kuzynki z mieszkania należy stwierdzić, iż nie ma żadnego uzasadnienia, aby mąż kuzynki nie ponosił odpłatności za media (prąd, gaz, woda itp.) oraz za inne opłaty związane z mieszkaniem. Stosownie do art. 713 Kodeksu cywilnego biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

 

Ponoszenie opłat za zużyte media i innych opłat mieszkaniowych mieści się w zakresie ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli więc mąż kuzynki nie płaci za media, a te opłaty ponosi właścicielka, może ona na drodze sądowej żądać zwrotu poniesionych kosztów.

 

Jak już wspomniałem, po wypowiedzeniu umowy użyczenia właścicielka może zażądać od męża kuzynki zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

 

Aby przyspieszyć opuszczenie mieszkania przez męża kuzynki, można rozważyć rozwiązanie umów o dostawę mediów do mieszkania, bo jak się wydaje po analizie pytania, te umowy nie są podpisane przez męża kuzynki. Skoro nie płaci on za media, a są one dostarczane do mieszkania, to ktoś zapewne ponosi te koszty. Gdyby osoba, która ma podpisane umowy z dostawcami, rozwiązała umowy najmu lub przestała płacić za media, wówczas mąż kuzynki, jako że nie mógłby się wykazać wobec dostawców umową, na podstawie której korzysta z mieszkania, miałby ogromne trudności z zawarciem odpowiednich umów. Zaznaczę jednak, że jako posiadacz mieszkania mógłby on ewentualnie dochodzić podłączenia mediów, powołując się na ochronę posiadania (posiadacz ma zapewnioną ochronę, nawet jeżeli bez podstawy prawnej korzysta z rzeczy).

 

W sytuacji opisanej w pytaniu należy też pamiętać, że właścicielka mieszkania może dokonywać czynności prawnych za pomocą pełnomocnika. Może ona upoważnić jakąś osobę do dokonywania czynności prawnych – najlepiej, by to był ktoś z bliskiej rodziny (mąż, dziecko, wnuk, rodzeństwo), ponieważ tylko takie osoby mogą być ewentualnie pełnomocnikami procesowymi i reprezentować matkę kuzynki przed sądem w ewentualnym postępowaniu o eksmisję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 4 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi byłego męża

Jestem po rozwodzie z mężem – od 1 maja tego roku. W marcu tego roku mój były już mąż założył działalność gospodarczą i wziął na jej rozwój kilka kredytów. Ja w tym czasie przebywałam za granicą, gdzie pracuję i mieszkam na stałe. Nie pytał mnie o zgodę. Bardzo obawiam się o moją i naszego syn

 

Darowizna dla męża a rozwód i podział majątku

Jesteśmy małżeństwem z 40-letnim stażem, przez cały ten czas mieliśmy wspólność majątkową. Zostaliśmy właścicielami dużego domu na 1-hektarowej działce oraz dokupiliśmy 20 ha ziemi – wszystko ze wspólnych środków. Postawiliśmy na tej nieruchomości budynki gospodarcze (pomieszczenia socjalne, s

 

Małżeństwo z bratem stryjecznym ojca

Czy mogę wyjść za mąż za brata stryjecznego mojego ojca? Moja babcia, czyli matka mojego ojca, i jego ojciec byli rodzeństwem.

 

Współwłaściciel nieruchomości spadkowej z długami

Jestem współwłaścicielką nieruchomości spadkowej. Druga połowa należała do brata który miał duże długi. Zmarł 2 lata temu. Miał hipoteki przymusowe nałożone przez urząd skarbowy. Współwłasność nieruchomości spadkowej brata jest w obrębie sądu spadku. Spadkobiercy nie są znani. Zstępni odrzucają spad

 

Odrzucenie spadku po krewnej

W marcu br. otrzymałem pismo z sądu, że jestem spadkobiercą krewnej, która zmarła w 2013 roku. Krewnej tej nigdy nie znałem i nie utrzymywałem z nią kontaktu. Zostawiła po sobie długi. Sąd pyta się mnie, czy odrzuciłem spadek. Oczywiście nie, ponieważ nawet nie wiedziałem, że zmarła, a tym bardziej,

 

Żądanie opuszczenia mieszkania

Jestem schorowana i samotna. Mieszkam z synową, która od 15 lat nie dokłada się w ogóle do kosztów utrzymania mojego mieszkania, znęca się nade mną. Mnie nie starcza na jedzenie, ponieważ ona zużywa dużo wody i prądu. Jak ją wymeldować? A może mogłabym żądać opuszczenia mieszkania przez nią?

 

Opodatkowanie najmu mieszkania

Ze sprzedażą odziedziczonego mieszkania chcemy poczekać, aż minie 5 lat, żeby nie płacić kolejnego (po spadkowym) podatku. Zatem zamierzamy mieszkanie wynająć. W związku z tym prośba o zasugerowanie/wyjaśnienie, jak to najlepiej zrobić i jakie jest opodatkowanie najmu mieszkania. Wiemy, że sąsiedzi

 

Eksmisja byłej żony

Pół roku temu się rozwiodłem. Mam własny dom, który kupiłem z majątku osobistego (ze sprzedaży mieszkania), z tym że umowa przedwstępna była sporządzona przed ślubem, a umowa główna dwa tygodnie po ślubie. Teraz żona nie chce się wyprowadzić (zajmuje całe piętro domu), twierdząc, że należy jej się p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »