Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak postępować z pożyczkobiorcą?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.05.2016

W 2010 roku udzieliłem pożyczki w kwocie 40 000 zł, sporządzając umowę na rok czasu z możliwością jej przedłużenia na kolejny rok. Przez kilka lat aneksowaliśmy umowę. Niestety 1,5 roku temu potrzebowałem gotówki i poprosiłem o spłatę tego długu. Pożyczkobiorca obiecał oddać kwotę w ciągu miesiąca. Oczywiście tego nie zrobił, a kontakt się urwał. Jak teraz dokładnie postępować, by odzyskać pieniądze od pożyczkobiorcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c. oraz przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – skrótowo „ustawa”.  

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 720 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

 

Zawarta przez Pana umowa spełnia zatem wymóg, o którym mowa powyżej, a to z kolei znaczenie ułatwi dochodzenie należności przed sądem. Aktualnie zasadne jest skierowanie do pożyczkobiorcy ostatecznego przesądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie powinno wskazywać, do kiedy pożyczka w kwocie 40 000 zł miała być zwrócona, a także od kiedy i w jakiej wysokości liczy Pan odsetki (w zależności od zapisu postanowień umowy). Wezwanie do zapłaty winno nadto określać numer rachunku bankowego, na który pieniądze mają być zwrócone, a także termin, w którym zwrot ma nastąpić. Wezwanie winno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albowiem tylko w taki sposób możliwe jest ustalenie daty od której należy liczyć wyznaczony przez Pana termin zwrotu pożyczonych środków.

 

W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie zdecydowałby się na zwrot pieniędzy, wówczas zasadne jest skierowanie sprawy do sądu. Opłata sądowa od pozwu o zapłatę 40 000 zł wynosi 5% z 40 000 zł. Zgodnie z przepisem ustawy opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

 

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszania pozwanego, chyba, że umowa zastrzega inną właściwość);
  • oznaczenie rodzaju pisma (pozew o zapłatę);
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (wnoszę od zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 50.000 zł tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie …, licząc od dnia … do dnia zapłaty);
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników (umowa pożyczki, aneksy, wezwanie do zapłaty).

 

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 

  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

 

Pan jako powód będzie zobowiązany do podania wyłącznie własnego numeru PESEL lub NIP. Nie ma potrzeby podawania numeru PESEL lub NIP pozwanego, chyba że takim Pan dysponuje.

 

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. W tym przypadku wartość przedmiotu sporu wynosi 40 000 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus I =

»Podobne materiały

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

 

Uciążliwa działalność współwłaściciela budynku mieszkalnego

Jestem współwłaścicielem dwurodzinnego domu, tzw. bliźniaka. Sąsiad od dawna próbuje rozbudować swą połowę, ale nadzór budowlany kilkakrotnie wstrzymywał już prace ze względu na uchybienia. Jakiś czas temu sąsiad zarejestrował działalność „pokoje gościnne” i prowadzi usługi hotelarskie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »