Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pomóc synowi przyłapanemu na jeździe po alkoholu?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.02.2015

Mój syn jest kierowcą autobusu. Został zatrzymany na kontrolę trzeźwości, która wykazała w kolejnych pomiarach 0,27, potem 0,29, a na koniec 0,24 mg alkoholu na 1 dm3. Propozycją jest odebranie mu prawa jazdy kat. D i grzywna. Syn jednak ma na utrzymaniu dwumiesięczne dziecko, jego żona nie pracuje, jest jedynym żywicielem rodziny. Jak mogę pomóc synowi, by nie stracił pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k., oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na faktach przedstawionych przez Panią w pytaniu i ich ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani syn jest zawodowym kierowcą. W czasie rutynowej kontroli podczas kierowania autobusem w wydychanym powietrzu miał 0,27, potem 0,29, a na koniec 0,24 mg alkoholu na 1 dm3. W chwili obecnej, jak mniemam, synowi zostały postawione zarzuty, podczas których prokurator lub funkcjonariusz policji po uzgodnieniu z prokuratorem zaproponowali mu na mocy art. 335 K.p.k. karę grzywny w wysokości 800 zł oraz utratę prawa jazdy kat. D na okres 1 roku.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż bezsporne jest, że Pani syn dopuścił się czynu z art. 178a par 1 K.k. Dopuszczając się tego rodzaju czynu, sprawca musi liczyć się z obligatoryjnym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Istotny w tym przypadku będzie przepis art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Jak wynika z powyższego, ustawodawca nie daje sądowi alternatywy w orzeczeniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Ustawodawca nakłada na sąd obowiązek orzeczenia wobec sprawcy czynu z art. 178a § 1 K.k. środka karnego w postaci zakazu prowadzania pojazdów.

 

Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna stoją na stanowisku, że zakaz prowadzania pojazdów powinien obejmować kategorię pojazdów, na której dopuszczono się przestępstwa. W przypadku Pani syna byłaby to zatem kat. D. Od powyższego, w szczególnych okolicznościach, zdarzają się wyjątki. Istotna z punktu widzenia Pani syna jest okoliczność, iż jest on jedynym żywicielem rodziny. Sąd, ustalając wymiar kary i środka karnego, będzie brał pod uwagę zachowanie Pani syna przed, jak i po popełnieniu przestępstwa.

 

Z uwagi na fakt, że zawartość alkoholu we krwi w sposób nieznaczny przekraczała 0,5 promila, zasadne jest podjęcie walki o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wskazać należy jednak, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego wcale nie musi uchronić Pani syna przed środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznych. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. Innymi słowy to od ustaleń sądu zależy, czy orzeczony będzie wobec Pani syna środek karny, o którym mowa powyżej.

 

Wskazane powyżej orzeczenie daje tym samym możliwość korzystnego z punktu widzenia interesu Pani syna rozstrzygnięcia i uniknięcia orzeczenia zakazującego prowadzenie pojazdu mechanicznego. Zasadne jednak w chwili obecnej byłoby uzyskanie zaświadczeń od wszystkich instytucji, w których Pani syn świadczy pracę lub też prace społeczne, celem potwierdzenia jego dotychczasowego sposobu życia. Konieczne będzie nadto udowodnienie sytuacji życiowej syna, tj. okoliczności, iż jest on jedynym żywicielem rodziny, że na wychowaniu i utrzymaniu ma niemowlę.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszystkich posiadanych przez Pani syna kategorii będzie zbyt rygorystyczny, ale Pani syn powinien wskazać kilka kategorii, których zabranie nie pociągnie za sobą utraty pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. akt III KK 145/07: „w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”. Per analogiam sąd może ograniczyć orzeczenie środka karnego o którym mowa w art. 39 pkt 3 K.k. do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. D. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt II KK 225/07, zgodnie z którym „nie można pomijać związku między rodzajem pojazdu, który sprawca prowadził w chwili popełnienia czynu, a zakresem orzeczonego przez sąd zakazu. Z zakresu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nie mogą być bowiem wyłączone uprawnienia do prowadzenia pojazdu takiego rodzaju, który sprawca prowadził, dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

Od powyższego, jak już wcześniej wskazano, spotkać można w praktyce wyjątki. Konieczne będzie jednak należyte uzasadnienie okoliczności życiowych, w których znalazł się syn, a także okoliczności towarzyszących popełnieniu czynu zabronionego. W mojej ocenie zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi celem reprezentowania interesów syna, a w szczególności celem pomocy w należytym sformułowaniu pisma zawierającego wnioski dowodowe, o których przeprowadzenie Pani syn będzie wnioskował, a wnioski winne dotyczyć jego sytuacji życiowej, majątkowej, małoletniego dziecka, a także braku perspektyw po rozwiązaniu stosunku pracy. Nie bez znaczenia dla całokształtu będzie nadto powód, dla którego syn wprowadził się w stan nietrzeźwości przed prowadzeniem autobusu.

 

Nikt nie da Pani 100% gwarancji uniknięcia orzeczenia wobec syna środka karnego w postaci zakazu prowadzania pojazdów kat. D, ale w chwili obecnej jedyną możliwością jest podjęcie walki i próba wykazania, iż z uwagi na sytuację życiową wbrew twierdzeniom orzecznictwa i doktryny orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów kat. D będzie środkiem zbyt surowym, a to z uwagi na całokształt okoliczności występujących w sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 0 =

»Podobne materiały

Jak mogę zachować prawo jazdy?

Podczas kontroli rutynowej okazało się, że miałem 0,8 promila alkoholu we krwi, prowadziłem samochód osobowy. Jestem rolnikiem i utrzymuję rodzinę. Czy mam szansę zachować kategorię T, która jest mi konieczna do pracy? Nigdy wcześniej nie byłem karany, mam 0 punktów karnych.

Jak odzyskać zabrane prawo jazdy?

Zabrano mi prawo jazdy z powodu wykrycia u mnie 0,11 mg/l, drugi wynik po 15 minutach pokazywał 0,08 mg/l. Czy istnieje szansa na odzyskanie prawa jazdy, ponosząc tylko karę grzywny, tym bardziej, że wynik na alkomacie był przekroczony tylko o 0,01 mg/l i po 15 minutach był znaczny spadek stężenia?

Skrócenie okresu, na jaki odebrano kierowcy prawo jazdy

Czy da się zmniejszyć okres, na który zatrzymano mi prawo jazdy (za to, że prowadziłem samochód, mając we krwi prawie 1 promil alkoholu) – zamieniając go np. na większą grzywnę? Czy nie mogę też prowadzić pojazdów specjalnych, np. koparki, na której pracuję?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »