.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak otrzymać zaświadczenie o wysokości zarobków po zakończeniu umowy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.02.2015

Z powodu wypadku i otrzymywania renty oraz odszkodowania muszę otrzymywać z miejsca pracy zaświadczenia o wysokości zarobków. Skończyła mi się umowa, ale znów potrzebuję zaświadczenia. Jak je uzyskać, skoro pracodawca (dokładniej: dział kadr) odmawia wydania mi go? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż Pani były pracodawca odmawia wydania zaświadczenia o zarobkach. W pierwszej kolejności wskazać należy, że pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. W sytuacji określonej w art. 231 Kodeksu pracy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika. Powyższe przepisy regulują jednak jedynie obowiązek pracodawcy wobec pracownika, a nie byłego pracownika.

 

Zasadne jest wskazanie, iż żaden przepis prawa nie nakłada na pracodawcę obowiązku wydania zaświadczenia o zarobkach dla byłego pracownika. W takich okolicznościach tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy zależy, czy takie zaświadczenie wyda, czy też nie. Wskazać należy jednak na treść art. 125 ustawy o emeryturach i rentach, zgodnie z którym „pracodawcy obowiązani są do:

 

1) współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia;

2) wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości;

3) przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, z uwzględnieniem art. 182;

4) przygotowania, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych;

5) poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu”.

 

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do innych płatników składek, z wyjątkiem zleceniodawców, osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatników składek, którzy opłacają składkę za siebie i osoby współpracujące.

 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż w przypadku odmowy wydania takiego zaświadczenia koniecznym jest wskazanie na taką okoliczność, poprzez przedstawienie pisma pracodawcy – działu kadr. W takiej sytuacji organ administracji publicznej lub sąd winien zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia. Powyższe znajduje uzasadnienie w ochronie Pani interesu, bowiem jak mniemam zaświadczenie o zarobkach jest konieczne do przeliczenia i w miarę możliwości uzyskania wyższego świadczenia rentowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »